Thêm bản ghi chú cuộc họp vào sự kiện trên Lịch Google

Trên máy tính, bạn có thể chia sẻ bản ghi chú cuộc họp trực tiếp với một sự kiện trên Lịch Google.

Thêm tài liệu ghi chú cuộc họp vào sự kiện trên Google Tài liệu

 1. Trên máy tính, hãy mở một tệp Google Tài liệu mới hoặc hiện có mà bạn muốn thêm vào một sự kiện.
 2. Trong tài liệu đó, hãy nhập “@”.
 3. Trong trình đơn bật lên, hãy nhấp vào Bản ghi chú cuộc họp.
 4. Tìm một sự kiện.
 5. Chọn một sự kiện. Bản ghi chú cuộc họp được điền sẵn thông tin chi tiết về sự kiện nhưng không được đính kèm vào sự kiện.
  • Nếu bạn là người tổ chức cuộc họp: Một cửa sổ bật lên sẽ nhắc bạn chia sẻ và đính kèm tài liệu đó vào sự kiện của mình. Để cấp quyền truy cập, hãy nhấp vào Chia sẻ và đính kèm.
  • Nếu bạn không phải là người tổ chức cuộc họp: Một cửa sổ bật lên sẽ nhắc bạn chia sẻ tài liệu đó. Để cấp quyền truy cập, hãy nhấp vào Chia sẻ. Tài liệu đó không được đính kèm vào sự kiện.
Thêm tài liệu ghi chú cuộc họp vào một sự kiện mới trên Lịch Google
 1. Trên máy tính, hãy mở Lịch Google.
 2. Tạo một sự kiện.
 3. Không bắt buộc: Nhập tiêu đề, thời gian, khách và các thông tin chi tiết khác.
 4. Nhấp vào Thêm nội dung mô tả hoặc tệp đính kèm sau đó Tạo bản ghi chú cuộc họp sau đó Lưu.
  • Bản ghi chú cuộc họp, được điền sẵn thông tin chi tiết về sự kiện, sẽ được đính kèm với sự kiện của bạn và chia sẻ với khách, bao gồm cả những người không thuộc tổ chức của bạn.
Thêm tệp đính kèm và bản ghi chú vào sự kiện hiện có từ Lịch Google
 1. Mở Lịch Google trên máy tính.
 2. Chọn một mục:
  • Nhấp vào một sự kiện sau đó Tạo ghi chú cuộc họp.
   Các bản ghi chú cuộc họp đã điền sẵn thông tin chi tiết về sự kiện sẽ được đính kèm vào sự kiện của bạn.
  • Nhấp vào một sự kiện sau đó biểu tượng Trình đơn "" sau đó Đính kèm một tài liệu.
   Bản ghi chú cuộc họp đã chọn được đính kèm vào sự kiện của bạn.
 3. Bản ghi chú cuộc họp sẽ mở trong một cửa sổ mới. Ở bên phải, hãy nhấp vào Chia sẻ.
Tìm hiểu về Bản ghi chú cuộc họp
 • Khi bạn thêm Bản ghi chú cuộc họp vào một sự kiện, những thay đổi đó sẽ không xuất hiện trong Lịch Google và ngược lại. Ví dụ:
  • Nếu bạn cập nhật những khách mới vào danh sách người tham dự của một tài liệu, thì những khách mới đó sẽ không tự động được mời tham dự sự kiện.
  • Nếu bạn thay đổi tiêu đề của tài liệu thì tiêu đề đó sẽ không thay đổi trong Lịch Google.
  • Nếu bạn thay đổi một sự kiện trong Lịch Google, thì thông tin chi tiết về sự kiện sẽ không thay đổi trong Bản ghi chú cuộc họp.
 • Bạn không thể thêm bản ghi chú cuộc họp vào một sự kiện nếu:
  • Bạn không được phép chỉnh sửa sự kiện này.
  • Một người khác đã đính kèm bản ghi chú cuộc họp.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
35
false
false