ඔබ ඉල්ලා ඇති පිටුව දැනට ඔබගේ භාෂාවෙන් ලබා ගත නොහැකිය. ඔබට පිටුවේ පහළ වෙනත් භාෂාවක් තෝරා ගත හැකිය නැතහොත් ක්ෂණිකව ඕනෑම වෙබ් පිටුවක් ඔබ කැමති භාෂාවකට, Google Chrome හි ආවේණික පරිවර්තන තීරුව භාවිතයෙන් පරිවර්තනය කළ හැකිය.

Add meeting notes to Google Calendar events

From your computer, you can share meeting notes directly to a Google Calendar event.

Add meeting notes to events from Google Docs

 1. On your computer, open a new or existing Google Doc you want to add to an event.
 2. In the doc, enter “@”.
 3. In the pop-up menu, click Meeting notes.
 4. Search for an event.
 5. Select an event. Meeting notes are pre-populated with event details but aren't attached to the event.
  • If you’re the meeting organizer: A pop-up prompts you to share and attach the document to your event. To give access, click Share & attach.
  • If you’re not the meeting organizer: A pop-up prompts you to share the document. To give access, click Share. The document doesn't attach to the event.
Add meeting notes to a new event from Google Calendar
 1. On your computer, open Google Calendar.
 2. Create an event.
 3. Optional: Enter the title, time, guests, and other details.
 4. Click Add description or attachments and then Create meeting notes and then Save.
  • Your meeting notes, pre-populated with event details, are attached to your event and shared with your guests, including those outside of your organization.
Add meeting notes to an existing event from Google Calendar
 1. On your computer, open Google Calendar.
 2. Click an existing event and then Take meeting notes.
  • Pre-populated Meeting notes with event details are attached to your event.
 3. Meeting notes open in a new window. On the right, click Share.
Learn about Meeting notes
 • When you add Meeting notes to an event, the changes don't appear in Google Calendar and vice versa. For example:
  • If you update a document's attendee list with new guests, the new guests aren't automatically invited to the event.
  • If you change the document’s title, the title doesn't change in Google Calendar.
  • If you change an event in Google Calendar, event details don't change in the Meeting notes.
 • You can’t add meeting notes to an event if:
  • You don’t have permission to edit the event.
  • Another person already attached meeting notes.
Was this helpful?
How can we improve it?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

සෙවීම
සෙවීම හිස් කරන්න
සෙවීම වසන්න
Google යෙදුම්
ප්‍රධාන මෙනුව
Search Help Center
true
35
false