Makrá služby DFP

V službe DoubleClick for Publishers sú makrá textové reťazce, ktoré reklamný server DoubleClick na základe skupiny pravidiel nahradí inými textovými reťazcami. Dajú sa zahrnúť v ľubovoľnom kóde, ktorý je počas procesu zobrazovania spracovaný reklamným serverom: v kóde kreatívy tretej strany alebo vlastnej kreatívy, v kóde DoubleClick Rich Media, v adresách URL prekliknutia, v značkách DFP, dokonca aj v súboroch vo formáte Flash hostených službou DFP.

Pre každé makro poskytujeme návrhy, ako ho môžete použiť. Je však na vás, ako makrá použijete. Makrá môžete použiť podobne ako rozhranie DoubleClick for Publishers API, teda na akýkoľvek účel, ktorý má pre vás najväčšiu hodnotu.

V makrách sa rozlišujú malé a veľké písmená. Napríklad makro %%CACHEBUSTER%% funguje, ale makro %%Cachebuster%% nie.

Pridávanie makier do kódu kreatívy

Makrá sa používajú hlavne v kódoch vlastných kreatív a kreatív tretej strany. V prípade kreatív tretích strán platí, že ak služba DFP tretiu stranu podporuje, vloží makrá automaticky. V prípade vlastných kreatív a šablón kreatív je makrá potrebné pridať ručne.

Podporované makrá

Služba DoubleClick for Publishers podporuje nasledujúce makrá. Makrá sme zaradili do skupín podľa najčastejšieho použitia. Sú to však veľmi flexibilné nástroje, ktoré môžete použiť aj inak.

Makrá vykreslenia

Tieto makrá sa najčastejšie používajú počas procesu vykresľovania kreatív a zaisťujú, aby kreatívy vyzerali a fungovali správne.

Makro cieľovej adresy URL

Makro Kódovanie špeciálnych znakov
%%DEST_URL_ESC%% S kódovaním špeciálnych znakov
%%DEST_URL_ESC_ESC%% S dvojitým kódovaním špeciálnych znakov
%%DEST_URL_UNESC%% Bez kódovania špeciálnych znakov

Makro cieľovej adresy URL sa nahradí adresou URL prekliknutia kreatívy, ktorou je buď adresa URL prekliknutia riadkovej položky, alebo prepis nastavený pre kreatívu v riadkovej položke.

Makro cieľovej adresy URL je užitočné vo vlastných kreatívach a šablónach kreatív. Toto makro môže pomôcť v prípade, že je potrebné do kódu kreatívy zahrnúť adresu URL prekliknutia a táto adresa sa mení podľa toho, v ktorej riadkovej položke je kreatíva alebo šablóna použitá.

K dispozícii sú tri typy makier adresy URL prekliknutia: s kódovaním (escaped), s dvojitým kódovaním (double-escaped) a bez kódovania (unescaped) špeciálnych znakov. Typ kódovania špeciálnych znakov (podľa toho, či reťazec ESC uvediete raz, dvakrát alebo vôbec) obvykle závisí od tretej strany, ktorá sleduje kliknutia. Niektorí poskytovatelia sledovania kliknutí vyžadujú, aby boli špeciálne znaky v adrese URL kódované, iní poskytovatelia nie. Úroveň kódovania špeciálnych znakov požadovaná treťou stranou, ktorá sleduje kliknutia, je v značke reklamy tretej strany alebo vlastnom kóde kreatívy v službe DFP často uvedená prostredníctvom reťazca click=.

 • click=: kódovať špeciálne znaky raz (%%DEST_URL_ESC%%).

 • click0=: nekódovať špeciálne znaky (%%DEST_URL_UNESC%%).

 • click1=: kódovať špeciálne znaky raz (%%DEST_URL_ESC%%).

 • click2=: kódovať špeciálne znaky dvakrát (%%DEST_URL_ESC_ESC%%).

Služba DFP podporuje aj makro %%DEST_URL%%, ktoré funguje rovnako ako makro %%DEST_URL_ESC%%. Z dôvodu prehľadnosti odporúčame používať makro %%DEST_URL_ESC%%, staršie kreatívy a šablóny však nie je potrebné meniť.

Makro súborového servera

Makro
%%FILE:file_display_name%%

Makro súborového servera %%FILE:zobrazovaný_názov_súboru%% je možné použiť v kóde vlastnej kreatívy. Nahradí sa úplnou adresou URL prostriedku kreatívy, ktorý bol do kreatívy nahraný. Môže byť užitočné, ak váš kód vlastnej kreatívy potrebuje tento prostriedok zavolať.

Ak chcete toto makro použiť, nahraďte zástupný symbol zobrazovany_nazov_suboru zobrazovaným názvom prostriedku kreatívy, ktorý sa zobrazuje v službe DFP, keď si zobrazíte podrobnosti kreatívy.

Makrá výšky a šírky

Makro
%%HEIGHT%%
%%WIDTH%%

Tieto makrá do vlastného kódu kreatívy počas procesu zobrazenia vložia jej výšku a širku.

Makrá výšky a šírky sú veľmi užitočné hlavne v prípade, keď vytvárate šablónu kreatívy, ktorú chcete používať s kreatívami rôznych veľkostí. Namiesto zadania veľkosti napevno do kódu môžete nechať makrá výšky a šírky vložiť hodnoty do každej kreatívy dynamicky.

Tieto makrá môžete použiť aj vo vlastnom kóde pre kreatívy, v ktorých ste prepísali veľkosť (čo môžete urobiť na karte Nastavenia kreatívy). Keď veľkosť prepíšete, môžete zadať niekoľko voľkostí kreatív. Kreatívu je potom možné zobrazovať v reklamných jednotkách v ktorejkoľvek z týchto veľkostí. Makrá výšky a šírky môžete použiť na dynamické pridanie rozmerov do kódu kreatívy pri zobrazení kreatívy.

Makro spárovania vzoru

Makro
%%PATTERN:key%%

Pomocou makra spárovania vzoru môžete do kreatívy pridať vlastnú premennú, napríklad hodnotu zacielenia. Užitočné je to vtedy, keď chcete zobrazovať rôzne kreatívy na základe poznatkov o príslušnom používateľovi (napríklad na základe toho, aký obsah používateľ uprednostňuje).

Povedzme napríklad, že pre určitú riadkovú položku máte dve kreatívy – jednu zameranú na ženy, druhú na mužov. Proces funguje nasledovne:

 1. Informácie o pohlaví pridávate do značky reklamy na stránke prostredníctvom vlastných kritérií:

  Značka GPT:

  googletag.defineSlot("/1234/adunit1/adunit2", [728, 90], "div-gpt-ad-123456789-0")
  .addService(googletag.pubads())
  .setTargeting("gender", "male");

  Značka DART:

  http://ad.doubleclick.net/ad/sitename/pagename;gender=male;ord=12323

 2. Vo vlastnej kreatíve alebo kreatíve tretej strany dynamicky pridajte kritériá pomocou nasledujúceho makra: <tu bude skript kreatívy>...&gender=%%PATTERN:gender%%

 3. Celé makro %%PATTERN:gender%% bude nahradené hodnotou „male“.

 4. Služba DFP zavolá server a tomuto používateľovi zobrazí súbor kreatívy pre hodnotu male (muž).

%%PATTERN:url%%

Adresu URL odkazujúcej stránky môžete vložiť aj pomocou vyhradeného kľúča url. Hodnota url je vyhradený kľúč. Všetky hodnoty vlastného zacielenia v značkách DoubleClick, pre ktoré ako názov kľúča použijete url, budú nahradené adresou URL sprostredkujú stránky.

Makro zacielenia v novom okne

Makro
%%TARGET_IN_NEW_WINDOW%%

Makro zacielenia v novom okne bude nahradené hodnotou, ktorá zodpovedá cieľovému oknu zadanému pre inzerenta a reklamnému priestoru, v ktorom sa reklama zobrazuje:

 • Ak je cieľové okno _blank, makro bude nahradené hodnotou 1.

 • Ak má cieľové okno nejakú inú hodnotu alebo nie je zadané, makro bude nahradené hodnotou 0.

Makro cieľového okna

Makro
%%TARGET_WINDOW%%

Makro cieľového okna bude nahradené cieľovým oknom zadaným pre reklamnú jednotku, v ktorej sa kreatíva zobrazuje. Pomocou tohto makra môžete v kóde kreatívy určiť na základe nastavení pre jednotlivé weby, kde používatelia túto reklamu uvidia, či kliknutie na kreatívu otvorí nové okno alebo sa vstupná stránka načíta v rovnakom okne.

Napríklad reklamná jednotka na stránkach DFP_News.com má cieľové okno nastavené na možnosť _top a reklamná jednotka na stránkach DFP_Fashion.com ho má nastavené na možnosť _new. Ak kód kreatívy obsahuje makro %%TARGET_WINDOW%%, pre používateľov na adrese DFP_Fashion.com sa rozšíri na možnosť _top a pre používateľov na adrese DFP_News.com sa rozšíri na možnosť _new.

Tu je príklad implementácie:

<a href="%%CLICK_URL_UNESC%%%%DEST_URL%%" target="%%TARGET_WINDOW%%"><img src="my ad"></a>

Makro určenia obsahu pre deti

Makro
%%TFCD%%

Značka obsahu určeného pre deti (tag for child-directed content – TFCD) umožňuje oznámiť tretej strane, že žiadosť o reklamu pochádza zo stránky s obsahom určeným pre deti. Cieľom tohto makra je pomôcť zaistiť súlad so zákonom COPPA (Children's Online Privacy Protection Act – Zákon na ochranu osobných údajov detí online).

Toto makro môžete zahrnúť v akýchkoľvek presmerovaniach alebo žiadostiach o kreatívy tretej strany vo formáte coppa=%%TFCD%% (alebo v podobnom formáte). Môže byť tiež použité v kóde jazyka JavaScript na nastavenie žiadostí používajúcich značky GPT zobrazenia vráteného bez ponuky na označenie obsahu ako určeného pre deti.. V prípade obsahu určeného deťom bude makro nahradené hodnotou 1 a v prípade odlišného obsahu hodnotou 0. To bude určené na základe informácií o povahe stránky, webu alebo mobilnej aplikácie, ktoré odoslali žiadosť do služby DFP.

Ak používate reklamné služby spoločnosti Google a chceli by ste označenie obsahu pre deti implementovať na úrovni stránok alebo aplikácie, prečítajte si článok Označenie webových stránok alebo aplikácie ako určených pre deti.

Makro kódovania pre identifikátory URI

Makro
[%URI_ENCODE:variable%]

Makro kódovania pre identifikátory URI môže zaistiť, aby boli hodnoty vkladané do identifkátorov URI správne kódované a všetky znaky, ako sú napríklad medzery, boli zadané pomocou správnych riadiacich znakov. Ak napríklad do adresy URL dynamicky vkladáte parametre dopytu a niektoré z týchto parametrov obsahujú medzery, môžete pomocou makra kódovania pre identifikátory URI zaistiť, aby sa hodnoty dopytu preformátovali do platných reťazcov pre adresu URL.

Makro nebude dvojito kódovať znaky, ktoré už boli zakódované. Napríklad bodka (.) bude zakódovaná ako „%3A“. Kód „%3A“ však zostane nezmenený, pretože je už zakódovaný.


Toto makro funguje iba so šablónami kreatív. S vlastnými kreatívami a s kreatívami tretích strán nefunguje.

Použitie premenných šablóny kreatívy ako parametrov dopytu

Makro kódovania pre identifikátory URI umožňuje použiť ako parametre dopytu premenné šablóny kreatívy.

Nástroj na formátovanie šablón kreatívy môže napríklad obsahovať premennú zoznamu „Príchuť“, ktorá určuje príchuť zmrzliny, a môže mať hodnoty „vanilka s karamelom“, „rum s hrozienkami“ atď. Formátovač šablóny kreatívy zahrnuje nasledujúci kód:

<a href="http://icecreamflavors.com/interested-in-flavor.php?flavor=[%Flavor%]">Click me!</a>

Premenná „prichut“ musí byť správne zakódovaná pre identifikátory URI. Inak by adresa URL prekliknutia obsahovala medzery a nefungovala by:

http://icecreamflavors.com/interested-in-flavor.php?flavor=chocolate fudge brownie

Ak tomu chcete zabrániť, zadajte vo formátovači šablóny kreatív makro [%URI_ENCODE:premenná%]. Potom zadajte hodnoty zástupného symbolu premenná. V našom príklade by ste zadali hodnoty vanilka s karamelom, rum s hrozienkami atď. Výsledkom je, že medzery v premenných sa nahradia špeciálnym kódom %20 a výsledná adresa URL bude fungovať:

http://icecreamflavors.com/interested-in-flavor.php?flavor=Chocolate%20Fudge%20Brownie

Použitie premenných šablóny kreatívy ako adries URL presmerovania

Na to, aby ste zaistili správne formátovanie adresy URL, použite pri pridávaní premennej šablóny ako adresy URL presmerovania makro kódovania pre identifikátory URI.

Povedzme napríklad, že v šablóne máte nasledujúci kód:

<a href="%%CLICK_URL_UNESC%%[%click-throughURL1%]">Click me!</a>

Ak hodnota premennej click-throughURL1 obsahuje parametre dopytu (?k1=v1&k2=v2), adresa URL bude neplatná a presmerovanie nebude fungovať tak, ako by malo. V tomto príklade sa obsah za znakom (&) pridá k úplnej adrese URL, nie k adrese URL presmerovania. Ak chcete zaistiť, aby sa adresa URL naformátovala správne, zadajte v nástroji na formátovanie šablón kreatívy premennú click-throughURL1 pomocou makra pre identifikátory URI: <a href="%%CLICK_URL_UNESC%%[%URI_ENCODE:click-throughUrl1%]">Kliknite tu!</a>

Sledovacie makrá

Tieto makrá sa primárne a najčastejšie používajú na sledovanie a vytváranie prehľadov.

Makro cachebuster (náhodné číslo)

Makro
%%CACHEBUSTER%%

Makro cachebuster zaistí, aby pri každom spustení kódu prebehlo nové volanie reklamného servera a vy ste presne počítali zobrazenia. Ak makro cachebuster do kódu kreatívy nevložíte, zvyšujete pravdepodobnosť nezrovnalostí medzi počtom zobrazení v službe DoubleClick for Publishers a reklamným serverom tretej strany. Niektoré tretie strany makro cachebuster nevyžadujú.

Väčšina dodávateľov kreatív ponúka vo svojich značkách zástupný symbol pre vloženie makier cachebuster. Kód kreatívy tretej strany môže napríklad obsahovať reťazec ako tento:

http://abc.3rd-party-serving.com/Targeting/;adServer.php?ab=cd&e=12fg=click&ord=[RANDOM_NUMBER]

Vyberiete teda časť [RANDOM_NUMBER] a kliknete na tlačidlo Vložiť makro cachebuster. Zástupný symbol sa nahradí:

http://abc.3rd-party-serving.com/Targeting/adServer.php?ab=cd&e=12fg=click&ord=%%CACHEBUSTER%%

Ak neviete, ako sa správne vkladajú makrá cachebuster do kreatív tretej strany, kontaktujte dodávateľa, ktorý vytvoril vaše kreatívy.

Makro na kliknutie

Makro Kódovanie špeciálnych znakov
%%CLICK_URL_ESC_ESC%% S dvojitým kódovaním špeciálnych znakov
%%CLICK_URL_UNESC%% Bez kódovania špeciálnych znakov

Makro na kliknutie umožňuje sledovať kliknutia na kreatívy tretej strany.

Ak je kreatíva, ktorá je hostená iným serverom, štandardný súbor obrázka (GIF alebo JPG), odporúčame použiť makro na kliknutie bez kódovania špeciálnych znakov. Makro na kliknutie s dvojitým kódovaním špeciálnych znakov %%CLICK_URL_ESC_ESC%% použite pre kreatívy vo formáte Flash (SWF) a pre určité kreatívy tretej strany. Môžete zobraziť ukážku reklamy a keď na ňu kliknete pravým tlačidlom myši, zobrazí sa typ súboru. Ak sa v kontextovej ponuke zobrazí položka „Uložiť obrázok ako...“ alebo „Uložiť fotku ako...“, ide o štandardný obrázok. Ak sa zobrazí možnosť „O aplikácii Adobe Flash Player...“, ide o kreatívu vo formáte Flash.

V prípade certifikovaných tretích strán služba DFP vloží správne makro na kliknutie automaticky. Ak si nie ste istý/-á, ktoré makro na kliknutie máte použiť alebo kam ho máte v kóde kreatívy vložiť, overte si to u príslušnej tretej strany. Nesprávne vložené makrá na sledovanie kliknutí pravdepodobne kliknutia sledovať nebudú.

Makro na kliknutie nevkladajte ako zdroj obrázka alebo prvku iframe. Viedlo by to k zaznamenávaniu kliknutí pri každom vykreslení obrázka alebo prvku iframe. Takéto správanie nie je legitímne a bolo by odfiltrované ako neplatné kliknutie.

Postup pri kontrole toho, či kreatíva správne zaznamenáva kliknutia:

 1. Zobrazte ukážku kreatívy.

 2. Kliknite na ukážku. Ak sa kliknutia zaznamenávajú, služba DFP vám o tom zobrazí potvrdenie. (Ak kreatíva tretej strany presmerováva na súbor Flash, potvrdenie sa nezobrazí ani v prípade, že kreatíva kliknutia meria správne.)
Služba DFP podporuje aj makrá %%CLICK_URL%% a %%CLICK_URL_ESC%%, ktoré robia úplne to isté ako makro %%CLICK_URL_ESC_ESC%%. Z dôvodu prehľadnosti odporúčame používať makro %%CLICK_URL_ESC_ESC%%, staršie kreatívy a šablóny však nie je potrebné meniť.

Makro pozretého zobrazenia

Makro Kódovanie špeciálnych znakov
%%VIEW_URL_ESC%% S kódovaním špeciálnych znakov
%%VIEW_URL_UNESC%% Bez kódovania špeciálnych znakov

Makro pozretého zobrazenia službe DFP umožňuje započítať zobrazenia, keď si používateľ kreatívu pozrie (nie keď sa kreatíva iba zobrazí). Toto makro sa používa predovšetkým pre vložené a podobné kreatívy. Pri niektorých zabudovaných šablónach kontextových kreatív a kreatív, ktoré sa otvárajú na pozadí, je v kóde zahrnuté automaticky a môžete ho pridať aj do vlastných šablón. Nahrádza sa adresou URL, ktorá obsahuje informácie potrebné na to, aby služba DFP mohla zaznamenať zobrazenie.

Toto makro funguje v spojení so signálmi v značke reklamy, ktoré službu DFP informujú o tom, že zobrazenie nemá počítať ihneď:

 • Značky GPT, ktoré zahŕňajú makro d_imp=1 pre oneskorené zobrazenia.

 • Značky DART, ktoré zahŕňajú makro /pfad, /pfadi, /pfadj alebo /pfadx pre reklamy s predbežným načítaním alebo makro 1_ist= či ist= pre intersticiálne reklamy.

Ak sa kreatíva zobrazí v značkách, ktoré neobsahujú žiadny z týchto signálov, nahradí služba DFP toto makro reťazcom "".

Makrá rozbalenia

Makro Čím bude nahradené

%eaid!

ID riadkovej položky

%eadv!

ID inzerenta pre zobrazovanú riadkovú položku

%ebuy!

ID objednávky pre zobrazovanú riadkovú položku

%ecid!

ID kreatívy

%eenv!

Indikátor prostredia (typ značky): i pre prvok iframe, j pre formát JavaScript

%epid!

ID reklamnej jednotky, v ktorej sa riadková položka zobrazuje

%esid!

ID reklamnej jednotky najvyššej úrovne, v ktorej sa riadková položka zobrazuje

Makrá rozbalenia je možné použiť v kóde vlastnej kreatívy alebo v adrese URL prekliknutia. Najčastejšie sa používajú na sledovanie riadkových položiek pomocou vášho systému backend na vytváranie prehľadov. Identifikátory zo služby DFP môžete porovnať s identifikátormi vo svojej vlastnej databáze. Informácie uložené týmto spôsobom môžu byť užitočné pri riešení problémov.

Makro rozbalenia môžete vložiť na koniec adresy URL prekliknutia riadkovej položky (alebo adresy URL prekliknutia kreatívy, ak adresu URL riadkovej položky prepisujete). Napríklad výraz http://www.firstautomobile.com/?%ecid! vloží ID kreatívy pre riadkovú položku.

Makrá rozbalenia môžu byť v adrese URL prekliknutia vzájomne oddelené ľubovoľným znakom, ktorý sa dá bezpečne použiť v adresách URL prekliknutia služby DFP. Príklad: Z adresy http://www.site.com/?%eaid!;%ecid! by po nahradení mohla vzniknúť adresa http://www.site.com/?1234567;4265598.

Makro režimu ukážky

Makro
%%PREVIEW_MODE%%

Pomocou makra režimu ukážky v kóde vlastnej kreatívy môžete zaistiť, aby vaše systémy backend a systémy tretích strán nepočítali zobrazenia pri prezeraní ukážky. Ak je kreatíva zobrazená ako ukážka DFP, nahradí sa makro hodnotou true. Ak ide o štandardné zobrazenie, nahradí sa hodnotou false.

Makro schémy

Makro
%%SCHEME%%

Makro schémy sa nahradí reťazcom http: alebo https: podľa schémy zabezpečenia webových stránok, na ktorých sa kreatíva zobrazuje. Toto makro môžete vložiť na začiatok adresy URL:

<img src=%%SCHEME%%//www.website.com/img/logo.gif>

Makro stránok

Makro
%%SITE%%

Nahradí sa doménou parametra adresy URL v značke reklamy (napríklad google.com). Toto makro je možné použiť na úpravu kreatív podľa toho, odkiaľ žiadosť pochádza. Nefunguje pre reklamy služby AdExchange, ktoré sú označené ako anonymné.

Makrá špecifické pre videá

Mnoho vlastníkov stránok vyžaduje, aby mali prístup k adrese URL popisu a adrese URL sprostredkovateľa. Obe možnosti služba DoubleClick for Publishers Small Business podporuje.

Makro adresy URL popisu

Makro Kódovanie špeciálnych znakov

%%DESCRIPTION_URL_UNESC%%

Bez kódovania špeciálnych znakov

%%DESCRIPTION_URL_ESC_ESC%%

S dvojitým kódovaním špeciálnych znakov

Makro %%DESCRIPTION_URL_ESC_ESC%% (s dvojitým kódovaním špeciálnych znakov) použite vo vnútri adresy URL. V ostatných prípadoch použite makro %%DESCRIPTION_URL_UNESC%% (bez kódovania špeciálnych znakov).

V prípade značiek reklamy s presmerovaním dôjde k rozšíreniu na parameter popisnej webovej adresy z pôvodného parametra dopytu description_url značky reklamy GPT. Adresa URL popisu by sa obvykle mala zhodovať s adresou URL odkazujúcej stránky. Parameter description_url by ste v značke GPT mali uviesť v prípade, že používate vložené objekty, pri ktorých by súprava IMA SDK nemusela určiť správne adresu URL stránky, alebo ak používate video v službe Ad Exchange alebo AdSense pre video.

Služba DFP podporuje aj makro %%DESCRIPTION_URL%%, ktoré funguje rovnako ako makro %%DESCRIPTION_URL_UNESC%%. Staršie kreatívy a šablóny preto nie je potrebné meniť.

Makro adresy URL sprostredkovateľa

Makro Kódovanie špeciálnych znakov

%%REFERRER_URL_UNESC%%

Bez kódovania špeciálnych znakov

%%REFERRER_URL_ESC_ESC%%

S dvojitým kódovaním špeciálnych znakov

Keď je makro vložené do adresy URL, použite reťazec %%REFERRER_URL_ESC_ESC%% (s dvojitým kódovaním špeciálnych znakov). V ostatných prípadoch použite reťazec %%REFERRER_URL_UNESC%% (bez kódovania špeciálnych znakov).

Toto makro sa v značkách reklamy presmerovania rozšíri do webovej adresy sprostredkovateľa (adresa stránky s videoprehrávačom). Vykoná to takto: služba DFP analyzuje parameter dopytu adresy URL značky reklamy, izoluje adresu URL sprostredkovateľa a nahradí text makra danou adresou URL. Funguje iba so súpravou Google IMA SDK s nasledujúcimi kvalifikáciami:

 • Toto makro funguje iba na stránkach s povoleným prístupom skriptov.

 • Makro nefunguje vo vnútri prvku iframe.

Toto makro nahrádza makro %purl=!; zo starej služby DART for Publishers.

Služba DFP podporuje aj makro %%REFERRER_URL%%, ktoré funguje rovnako ako makro %%REFERRER_URL_UNESC%%. Staršie kreatívy a šablóny preto nie je potrebné meniť.


Do akej miery vám tento článok pomohol:

Pripomienky sa zaznamenali. Ďakujeme!
 • Vôbec mi nepomohol
 • Veľmi mi nepomohol
 • Viac-menej mi pomohol
 • Veľmi mi pomohol
 • Nadmieru mi pomohol