Použití značek pass-back zobrazování doplňujících reklam

Tento článek popisuje vlastní implementaci řádkových položek pass-back pomocí značek GAM ve službě DoubleClick. Žádnou další podporu kromě zde uvedených informací bohužel neposkytujeme. Následující článek obsahuje obecné informace o jejich používání (pro případ, že byste se je s ohledem na své potřeby rozhodli využít):

Řádkové položky pass-back se v případě spolupráce s inzerenty třetí strany používají z mnoha různých důvodů. Nejdůležitější je, že v případě, že třetí strana nemá k dispozici vhodnou reklamu nebo reklama nedosahuje minimální hodnoty CPM, která byla s třetí stranou dohodnuta, zobrazí řádkové položky pass-back vlastní reklamu nebo jinou doplňující reklamu ve službě DFP.

Před zahájením tohoto procesu si ve službě DFP vygenerujte značku reklamy pass-back, na kterou cílí doplňující nebo vlastní reklamy inventáře. Server třetí strany by pak měl tuto značku převzít a zobrazit ji na své síti jako reklamu s nejnižší prioritou, která bude zobrazena, nenajdou-li se žádné jiné vhodné reklamy.

Upozorňujeme, že při implementaci značek pass-back jsou pro každou reklamu potřeba minimálně dvě volání služby DFP (jednou se volá reklama ze stránky a podruhé ze značky pass-back, kterou dostane vaše třetí strana). V důsledku toho se ve službě DFP započítají dvě zobrazení.
 

Nastavení značky pass-back

Máte na výběr ze dvou různých možností:

Nastavení řádkových položek pass-back pomocí jedinečné reklamní jednotky

Chcete-li jedinečnou reklamní jednotku použít pouze pro zobrazování reklam se značkami pass-back, postupujte takto:

 1. Zkontrolujte, že ve vaší síti nejsou žádné řádkové položky nastavené k použití v celé reklamní síti. Má-li tento postup fungovat správně, musí všechny řádkové položky v síti explicitně cílit na nějakou reklamní jednotku nebo umístění.

  Chcete-li řádkovou položku používat v celé reklamní síti a přitom používat značky pass-back, je třeba, aby položka cílila buď na umístění, které obsahuje všechny aktuální reklamní jednotky, nebo přímo na všechny reklamní jednotky.

 2. Vytvořte reklamní jednotku, která bude použita při zobrazení reklamy se značkou pass-back. (Informace o tom, jak vytvořit reklamní jednotky)

 3. Nastavte cílení všech doplňujících řádkových položek na tuto reklamní jednotku. Žádná z těchto řádkových položek by neměla obsahovat reklamy s kódem přesměrování třetí strany, protože by to mohlo vést k zacyklení volání serveru.

  (Postup přidání kritérií cílení do reklamní jednotky)

 4. Vytvořte značku, která bude vrácena do služby DFP v případě, že server třetí strany nebude mít k dispozici žádné doplňující řádkové položky. Použijte reklamní jednotku pass-back, kterou jste v této značce právě vytvořili. Značku předejte třetí straně, aby ji ve své síti zobrazila jako vhodnou reklamu s nejnižší prioritou. Stačí předat pouze hlavní text značky reklamy, záhlaví není potřeba.

  Jakmile je značka vrácena do služby DFP, bude možné zobrazit pouze ty doplňující řádkové položky, které jste zacílili konkrétně na reklamní jednotku pass-back.

Nastavení řádkových položek pass-back pomocí hodnot klíčů

Pokud si přejete nastavovat řádkové položky pass-back bez použití specializované reklamní jednotky, vyzkoušejte následující postup, který pracuje s páry hodnot klíčů:

 1. Vytvořte jedinečný klíč se dvěma rozdílnými hodnotami, který bude použit při zobrazení značky pass-back.

  Můžete například vytvořit klíč „Redirect“ s hodnotami „true“ a „false“:

  red=true, red=false

  (Postup definování vlastních kritérií cílení)

 2. Nastavte cílení všech svých doplňujících řádkových položek s využitím obou hodnot pomocí operátoru OR:

  red=false OR red=true

  Doplňující řádkové položky tak bude možné zobrazit s oběma značkami reklamy, které dále vytvoříte. (Postup přidání kritérií cílení do reklamní jednotky)

 3. Nastavte cílení řádkové položky, která bude sloužit k přesměrování na reklamní síť třetí strany, pouze na hodnotu klíče red=false.

 4. Zkontrolujte, zda značka reklamy na vaší stránce obsahuje hodnotu klíče red=false. Toto bude první požadavek na reklamu odeslaný na server DFP.

  Pro tuto značku reklamy bude možné zobrazit jak vaše doplňující řádkové položky, tak i řádkové položky, které slouží k přesměrování na reklamní server třetí strany.

 5. Vytvořte značku reklamy, která obsahuje pouze hodnotu klíče red=true, a předejte ji třetí straně, aby ji zobrazila ve své síti jako vhodnou reklamu s nejnižší prioritou. Tato značka reklamy bude vrácena do služby DFP, pokud na serveru třetí strany nebude k dispozici žádná doplňující reklama. Toto bude druhý a poslední požadavek na reklamu odeslaný na server DFP.

  K zobrazení na základě značky reklamy vrácené do služby DFP budou vhodné pouze vaše doplňující řádkové položky.

 

Další informace

Jak funguje zobrazování reklam pass-back

Níže uvádíme diagram, který názorně popisuje fungování značek pass-back ve službě DFP.

 1. Stránka odešle serveru DFP požadavek na reklamu a použije při tom značku reklamy DFP na stránce.

 2. Služba DFP vrátí řádkovou položku obsahující kód třetí strany.

 3. Stránka použije tento kód pro odeslání požadavku na reklamu na reklamní server třetí strany.

  Scénář pro situaci, kdy nedojde k odeslání značky pass-back: Pokud je na reklamním serveru třetí strany k dispozici vhodná reklama, tato reklama se zobrazí.

 4. Pokud na reklamním serveru třetí strany žádná vhodná reklama k dispozici nebude, vrátí server do služby DFP značku reklamy (tzn. odešle značku pass-back), kterou jste poskytli třetí straně.

 5. Stránka odešle do služby DFP druhý požadavek na reklamu a použije při tom značku pass-back, která je obsažena v reklamě třetí strany.

 6. Služba DFP vrátí vlastní reklamu nebo jinou konkrétně zacílenou řádkovou položku.

Jak předejít zacyklení

Chcete-li předejít zacyklení, je třeba při použití značek pass-back dodržet určité postupy, aby byly další požadavky na reklamy, které budou vráceny z reklamního serveru třetí strany zpět do služby DFP, jedinečné a nevolaly kvůli reklamě stejnou třetí stranu. K zacyklení dochází, když se kroky 3–6 z výše uvedeného diagramu donekonečna opakují. Vaše webová stránka se pak nemusí řádně načíst.

Pomocí jedné z následujících strategií zkontrolujte, zda jsou všechny požadavky na reklamy použité při odeslání značky pass-back jedinečné:

 • Použijte jedinečnou reklamní jednotku, která bude sloužit pouze ke zpracování značek pass-back.
 • Použijte jedinečnou hodnotu klíče, která bude sloužit pouze ke zpracování značek pass-back.
Důležité je, aby byly požadavky na reklamy pass-back jedinečné. Jinak by požadavek na reklamu mohl způsobit zacyklení.
Jak předejít vytváření uzavřených cyklů

Značky pass-back nedoporučujeme používat k vytváření uzavřených cyklů. V rámci tohoto procesu odešlete požadavek na reklamu na server DFP, který vrátí přesměrování třetí strany. Pokud server třetí strany nemá k dispozici žádnou reklamu, vrátí požadavek na reklamu (se značkou pass-back) zpět do služby DFP, která následně odešle požadavek na reklamu jiné třetí straně. Tento proces pokračuje, dokud třetí strana nevrátí namísto značky pass-back reklamu. Takovéto řazení několika serverů třetích stran s cílem naplnit inventář, abyste získali nejvyšší hodnotu CPM mezi konkurenčními sítěmi, se nazývá vytváření uzavřených cyklů volání reklamy.

Uzavřené cykly nedoporučujeme z několika důvodů. Mohou vést ke zvýšení nesrovnalostí mezi serverem DFP a serverem třetí strany; pro každý odkaz v uzavřeném cyklu jsou za normální považovány denní nesrovnalosti dosahující úrovně až 20 %. Nesrovnalosti se však mohou rychle nahromadit. Takové nastavení také zvyšuje pravděpodobnost zacyklení.

Alternativní použití značek pass-back

Kromě služby DFP mohou doplňující reklamy do vaší sítě poskytovat také služby AdSense a Ad Exchange. Tyto reklamy mají vyšší hodnotu než reklamy zobrazené pomocí metody pass-back.

Pomocí služeb AdSense a Ad Exchange můžete ovládat zobrazování prostřednictvím minimální hodnoty CPM v daném rozsahu priority. Pokud například služba Adsense či Ad Exchange konkuruje na úrovni priority 12 a další reklamy na této úrovni priority mají hodnotu CPM 0,25, zobrazí služba DFP pouze tyto reklamy (pokud mohou dosáhnout vyšší hodnoty zobrazení).

Používání značek pass-back se značkou Google Publisher Tag

Se značkou Google Publisher Tag (GPT) lze použít značky pass-back. Asynchronní značky lze předávat bez dalších změn, synchronní značky však vyžadují drobné úpravy části značky <head>. Ukázková kompletní synchronní značka pass-back je uvedena níže:

<script src='http://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js'></script>
<script type='text/javascript'>
googletag.defineSlot('/ID_sítě/reklamní_jednotka', [728, 90], 'div-gpt-ad-náhodné_číslo-0')
.addService(googletag.pubads())
.setTargeting('klíč', 'hodnota');
googletag.pubads().enableSyncRendering();
googletag.enableServices();
</script>
<div id='div-gpt-ad-náhodné_číslo-0'>
<script type='text/javascript'>
googletag.display('div-gpt-ad-náhodné_číslo-0');
</script>
</div>

Pokud značka GPT obsahuje více reklamních jednotek, musí být identifikátory jednotlivých prvků div ve značce jedinečné.

Pokyny uvedené výše nemusí fungovat u všech kombinací prohlížečů, reklamních serverů a typů reklamních značek a nespadají do kategorie podporovaného využití služby. Pokud se tyto značky rozhodnete využít, spolupracujte na implementaci s vaším vývojářem webu.

Pokud partner pro řádkové položky pass-back používá zastaralou platformu DFP nebo jinou platformu, která považuje znak „/“ za relativní cestu, před odesláním značky prosím tento znak z řádku defineSlot odeberte:

googletag.defineSlot('12345/adunit', [728, 90], 'div-gpt-ad-123456789-0');

 

Pomohl vám tento článek?