Điều khoản Dịch vụ

Khi sử dụng Dịch vụ này (như được định nghĩa ở bên dưới), bạn đồng ý với các điều khoản sau ("Điều khoản"), ngoài các Điều khoản dịch vụ của Google ("Google ToS") có tại www.google.com/policies/terms/ (hoặc URL khác tương tự do Google cung cấp).

1. Dịch vụ.

1.1 Cơ sở vật chất và truyền dữ liệu. Tất cả cơ sở dùng để lưu trữ và xử lý Dữ liệu khách hàng sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật hợp lý và các tiêu chuẩn đó có khả năng bảo vệ không kém gì các tiêu chuẩn bảo mật tại các cơ sở nơi Google lưu trữ và xử lý thông tin cùng loại. Google đã triển khai tối thiểu các hệ thống và quy trình tiêu chuẩn ngành để đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho Dữ liệu khách hàng, bảo vệ trước sự đe dọa hoặc nguy cơ lường trước đối với tính an toàn hoặc toàn vẹn của Dữ liệu khách hàng và bảo vệ trước sự truy cập hoặc sử dụng trái phép Dữ liệu khách hàng. Là một phần trong việc cung cấp Dịch vụ, Google có thể truyền, lưu trữ và xử lý Dữ liệu khách hàng tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà Google hoặc đại lý của Google có cơ sở vật chất. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc truyền, xử lý và lưu trữ Dữ liệu khách hàng này.

1.2 Các tính năng thử nghiệm. Google sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý theo các Điều khoản này và Google ToS (gọi chung là “Thỏa thuận”) (kể cả bất kỳ nghĩa vụ đảm bảo bồi thường nào) phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc bạn hoặc Người dùng cuối sử dụng Tính năng thử nghiệm. Khi sử dụng Các tính năng thử nghiệm, bạn sẽ phải chịu mọi rủi ro và có thể phải tuân theo các yêu cầu bổ sung mà Google quy định. Google không bắt buộc phải hỗ trợ cho Tính năng beta và Google có thể ngừng cung cấp Tính năng beta như là một phần của Dịch vụ. Google có thể sử dụng và tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào thu được từ việc bạn sử dụng Tính năng beta cho bất kỳ mục đích nào miễn là Google không tiết lộ kết quả cho bên thứ ba theo cách sẽ nhận dạng hoặc được dự kiến một cách hợp lý là sẽ nhận dạng bạn hoặc bất kỳ Người dùng cuối nào mà không được bạn đồng ý trước bằng văn bản. Bạn không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào từ Các tính năng beta hoặc các điều khoản hay sự tồn tại của bất kỳ Các tính năng beta không công khai nào.

2. Nghĩa vụ của bạn.

2.1 Tuân thủ. Bạn sẽ, cũng như phải đảm bảo rằng Người dùng cuối sẽ, sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận này và Chính sách sử dụng được chấp nhận. Bạn đảm bảo rằng bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho Người dùng cuối và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho những hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ Người dùng cuối nào. Google có thể cho phép bạn và/hoặc Người dùng cuối truy cập hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của Google không thuộc Dịch vụ (hoặc dữ liệu hay nội dung được thu thập hoặc xuất phát từ việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ như vậy của Google) trong Dịch vụ. Trừ khi được ghi chú khác, các sản phẩm hoặc dịch vụ của Google sẽ tiếp tục tuân thủ các điều khoản dịch vụ hoặc thỏa thuận hiện hành với Google cho các sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Một số chức năng quản lý dữ liệu nhất định trong Dịch vụ có thể yêu cầu lưu trữ Dữ liệu khách hàng trong Google Cloud Storage ("GCS"). Nếu vậy, bạn đồng ý sử dụng GCS liên quan đến việc lưu trữ đó. Nếu bạn xóa Dữ liệu khách hàng được lưu trữ trong GCS, Dữ liệu khách hàng đó sẽ bị xóa trong Dịch vụ trong khung thời gian hợp lý về phương diện thương mại. Đối với Dữ liệu khách hàng như vậy trong GCS, Google có quyền (i) giới hạn dung lượng lưu trữ (ví dụ: giới hạn kích thước tệp) và (ii) tạm ngưng hoặc chấm dứt việc bạn sử dụng các chức năng quản lý dữ liệu như vậy cũng như GCS liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, theo quyết định riêng của Google. Ngoài ra, vì Dịch vụ kết hợp hoạt động với Google Drive, nên bạn và Người dùng cuối sử dụng Dịch vụ cũng phải sử dụng Google Drive, bao gồm các vấn đề liên quan đến việc lưu trữ, truy xuất và xóa báo cáo, nguồn dữ liệu và/hoặc thông tin khác được tạo hoặc được sử dụng trong Dịch vụ (“Tệp Dịch vụ”). Những Tệp Dịch vụ Data Studio như vậy có thể được lưu trữ trong tài khoản Google Drive, bao gồm cả tài khoản người dùng thông thường, có liên kết với Tài khoản Google dùng để truy cập vào Dịch vụ. Nếu Tệp Dịch vụ Data Studio lưu trữ trong Google Drive bị xóa, thì bạn sẽ không thể truy cập vào các Tệp Dịch vụ Data Studio đó trong Dịch vụ nữa. Người dùng có quyền truy cập vào tài khoản Google Drive hiện hành sẽ có quyền truy cập vào Tệp Dịch vụ Data Studio được lưu trữ trong Google Drive. Trong trường hợp áp dụng, bạn đồng ý việc sử dụng Google Drive cùng với Dịch vụ và đồng ý việc sử dụng Google Drive bị chi phối theo thỏa thuận của bạn hoặc của Người dùng cuối đối với Google Drive; tuy nhiên, miễn là Dịch vụ có thể truy cập và sử dụng Tệp Data Studio được lưu trữ trong Google Drive theo Thỏa thuận này. Bạn có tất cả các quyền cần thiết để (i) gửi, sử dụng và xử lý Dữ liệu khách hàng theo Thỏa thuận này và (ii) cho phép sử dụng Dịch vụ cùng với GCS và Google Drive trong trường hợp áp dụng. Nếu tài khoản Dịch vụ của bạn có liên kết với một tổ chức Google Marketing Platform (hoặc tên khác được đổi lại sau đó), thì một số dữ liệu từ tài khoản Dịch vụ của bạn có thể được chia sẻ trong Trang chủ Platform (hoặc tên khác được đổi lại sau đó), cho phép truy cập đối với mọi cá nhân hoặc pháp nhân có quyền truy cập vào tổ chức Google Marketing Platform (hoặc tên khác được đổi lại sau đó), và sẽ tuân thủ các tùy chọn cài đặt hiện hành trong Trang chủ Platform (hoặc tên khác được đổi lại sau đó). Bất kể mọi tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu trong tài khoản của bạn (nếu có), người đại diện bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Google đều có thể truy cập vào tổ chức Google Marketing Platform (hoặc tên khác được đổi lại sau đó) và dữ liệu của tổ chức đó để khắc phục sự cố hoặc hỗ trợ dịch vụ cho tổ chức Google Marketing Platform (hoặc tên khác được đổi lại sau đó).

2.2 Sử dụng trái phép. Bạn sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để ngăn chặn việc sử dụng Dịch vụ trái phép và để chấm dứt bất kỳ việc sử dụng trái phép nào.Bạn sẽ thông báo kịp thời cho Google về bất kỳ hành vi sử dụng hoặc truy cập trái phép nào vào Dịch vụ mà bạn phát hiện được. Trừ khi Google đồng ý rõ ràng bằng văn bản, Bạn sẽ không, cũng như phải thực hiện những nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để đảm bảo Người dùng cuối và/hoặc bên thứ ba sẽ không: (a) bán, bán lại, cho thuê hoặc thực hiện các hoạt động tương tự đối với Dịch vụ cho bên thứ ba (trừ khi được phép rõ ràng trong Thỏa thuận này); (b) tìm cách đảo ngược thiết kế Dịch vụ hoặc bất kỳ thành phần nào; (c) tìm cách tạo một dịch vụ thay thế hoặc tương tự thông qua việc sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ; (d) sử dụng Dịch vụ cho các Hoạt động có rủi ro cao; hoặc (e) sử dụng Dịch vụ để lưu trữ hoặc truyền bất kỳ Dữ liệu nào được kiểm soát xuất khẩu theo Luật kiểm soát xuất khẩu. Bằng chứng xác thực (chẳng hạn như mật khẩu, khóa và ID khách hàng) dùng để truy cập Dịch vụ chỉ dành cho cá nhân được cấp bằng chứng xác thực đó sử dụng. Bạn sẽ, cũng như phải đảm bảo rằng tất cả Người dùng cuối và/hoặc bên thứ ba sẽ, giữ bảo mật bằng chứng xác thực và thực hiện những nỗ lực hợp lý để ngăn chặn và cản trở việc sử dụng trái phép các bằng chứng xác thực như vậy. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi tuân thủ thích hợp với HIPAA hoặc bất kỳ luật hiện hành tương tự nào tại khu vực tài phán của bạn. Trừ khi được Google quy định khác bằng văn bản, Google không có ý định sử dụng Dịch vụ để tạo ra nghĩa vụ theo HIPAA hoặc bất kỳ luật hiện hành tương tự nào tại khu vực tài phán của bạn, đồng thời không tuyên bố rằng Dịch vụ đáp ứng các yêu cầu HIPAA (hoặc bất kỳ luật hiện hành tương tự nào tại khu vực tài phán của bạn). Nếu bạn là (hoặc trở thành) Tổ chức thuộc phạm vi quy định hoặc Liên kết kinh doanh, như được định nghĩa trong HIPAA, bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến Thông tin sức khỏe được bảo vệ (như được định nghĩa trong HIPAA).

2.3 Yêu cầu của bên thứ ba. Bạn chịu trách nhiệm phản hồi Yêu cầu của bên thứ ba. Trong phạm vi được luật pháp và các điều khoản của Yêu cầu của bên thứ ba cho phép, Google sẽ: (a) thông báo ngay cho bạn về việc nhận được Yêu cầu của bên thứ ba; (b) tuân thủ yêu cầu hợp lý của bạn về nỗ lực phản đối Yêu cầu của bên thứ ba; và (c) cung cấp cho bạn thông tin hoặc công cụ cần thiết một cách hợp lý để phản hồi Yêu cầu của bên thứ ba. Trước tiên bạn sẽ tự mình tìm cách lấy được thông tin cần thiết để phản hồi Yêu cầu của bên thứ ba và sẽ chỉ liên hệ với Google nếu bạn không thể lấy được thông tin như vậy một cách hợp lý.

3. Thông tin bảo mật.

3.1 Tính bảo mật. Người nhận sẽ không tiết lộ Thông tin bảo mật, trừ khi tiết lộ cho nhân viên, Cơ sở liên kết, đại lý hoặc cố vấn chuyên nghiệp là những người cần biết thông tin đó và đã đồng ý bằng văn bản (hoặc trong trường hợp cố vấn chuyên nghiệp thì bị ràng buộc theo cách khác) sẽ giữ bảo mật thông tin đó. Người nhận sẽ đảm bảo rằng những người và pháp nhân đó chỉ sử dụng Thông tin bảo mật để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Thỏa thuận này và họ sẽ giữ bảo mật thông tin đó. Thông tin bảo mật không bao gồm thông tin: (a) bị công khai không do lỗi của người nhận; (b) được người nhận phát triển độc lập; hoặc (c) được một bên khác cấp một cách hợp pháp cho người nhận mà không kèm theo nghĩa vụ bảo mật. Người nhận cũng có thể tiết lộ Thông tin bảo mật khi được pháp luật yêu cầu sau khi đã có thông báo hợp lý cho người bị tiết lộ, nếu luật cho phép.

4. Dữ liệu khách hàng.

4.1 Sử dụng Dữ liệu khách hàng. Tuân theo Mục 1.2 (Các tính năng thử nghiệm) và Mục 2.1 (Tuân thủ), Google sẽ không truy cập hoặc sử dụng Dữ liệu khách hàng, ngoại trừ (a) khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật cho bạn và Người dùng cuối, (b) để đảm bảo an toàn và cải thiện Dịch vụ; miễn là không tiết lộ Dữ liệu khách hàng đó cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của bạn; và (c) theo yêu cầu của lệnh tòa, pháp luật hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý (sau khi đã có thông báo hợp lý cho bạn và thực hiện những nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để bạn có cơ hội yêu cầu lệnh bảo vệ hoặc các biện pháp tương tự (bạn chịu chi phí), nếu được phép). Bạn sẽ, cũng như phải đảm bảo rằng Người dùng cuối sẽ, nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết và bắt buộc về mặt pháp lý để tải bất kỳ dữ liệu cá nhân nào lên Dịch vụ.

5. Cam đoan, đảm bảo.

5.1 Cam đoan và đảm bảo. Mỗi bên cam đoan rằng mình có đầy đủ năng lực và thẩm quyền để tham gia Thỏa thuận này. Mỗi bên đảm bảo rằng mình sẽ tuân thủ mọi luật và quy định áp dụng cho điều khoản hoặc việc sử dụng Dịch vụ của mình khi thích hợp (bao gồm luật thông báo vi phạm bảo mật hiện hành). Bạn không được sử dụng Dịch vụ cũng như không được chấp nhận Thỏa thuận này nếu chưa đủ tuổi pháp lý để ký hợp đồng ràng buộc với Google.

6. Chấm dứt

6.1 Hiệu lực chấm dứt. Nếu Thỏa thuận này chấm dứt, thì: (a) các quyền mà một bên đã cấp cho bên còn lại sẽ chấm dứt ngay lập tức (trừ khi được nêu trong Phần này); (b) sau một khoảng thời gian hợp lý về phương diện thương mại khi bạn đã xóa Dữ liệu khách hàng khỏi các tài khoản Google Drive hiện hành, Google sẽ xóa Dữ liệu khách hàng bằng cách xóa các mục trỏ đến dữ liệu đó trên máy chủ đang hoạt động của Google và ghi đè lên dữ liệu đó theo thời gian; (c) Google sẽ xóa Dữ liệu khách hàng được lưu trữ trong GCS sau khoảng thời gian hợp lý về phương diện thương mại; và (d) theo yêu cầu, mỗi bên sẽ nhanh chóng thực hiện các nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để trả lại hoặc hủy tất cả các Thông tin bảo mật khác của bên còn lại.

6.2 Tạm ngưng. Ngoài các quyền của Google đã nêu ra trong Điều khoản dịch vụ của Google, Google có thể tự động tạm ngưng Dịch vụ hoặc chấm dứt Thỏa thuận này trong trường hợp việc bạn sử dụng Dịch vụ bắt buộc cơ sở hạ tầng của Google phải tải một lượng lớn không cân xứng hoặc không hợp lý (theo quyết định riêng của Google).

7. Các thay đổi đối với Dịch vụ hoặc Điều khoản. Tùy từng thời điểm, Google có thể sửa đổi các điều khoản này (bao gồm cả các URL được tham chiếu trong các điều khoản này và nội dung trong các URL đó). Bạn có thể xem thông báo về những nội dung sửa đổi như vậy tại URL liên quan (hoặc URL khác mà Google có thể cung cấp tùy từng thời điểm). Các thay đổi đối với các điều khoản này (bao gồm cả các thay đổi đối với nội dung trong URL) sẽ không áp dụng trở về trước và sẽ có hiệu lực sau khi được đăng 14 ngày, ngoại trừ các thay đổi đối với tệp tham chiếu URL sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Tùy từng thời điểm, Google có thể thực hiện các thay đổi hợp lý về phương diện thương mại đối với Dịch vụ. Tùy từng thời điểm, các ứng dụng, tính năng hoặc chức năng mới có thể được cung cấp như một phần của Dịch vụ và có thể tùy thuộc vào thỏa thuận của bạn với các điều khoản bổ sung. Nếu không đồng ý với các điều khoản được sửa đổi cho Dịch vụ, bạn nên chấm dứt sử dụng Dịch vụ. Các nội dung sửa đổi hoặc bổ sung cho Thỏa thuận này sẽ chỉ có ý nghĩa ràng buộc nếu: (i) được lập thành văn bản và có chữ ký của một người đại diện có thẩm quyền của Google; (ii) bạn chấp nhận các điều khoản đã cập nhật khi truy cập trực tuyến; hoặc (iii) bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Google đã đăng nội dung cập nhật cho Thỏa thuận này hoặc cho bất kỳ chính sách nào chi phối Dịch vụ.

8. Các điều khoản khác.

8.1 Thông báo. Tất cả thông báo về việc chấm dứt hoặc vi phạm phải được lập thành văn bản bằng tiếng Anh và gửi tới Bộ phận pháp lý của bên kia. Địa chỉ nhận thông báo của Bộ phận pháp lý Google là legal-notices@google.com. Tất cả các thông báo khác phải được lập thành văn bản bằng tiếng Anh và gửi tới địa chỉ liên hệ chính của bên kia. Thông báo sẽ được coi là đã ban hành ngay khi bên kia nhận thư, như được xác minh bằng văn bản báo nhận hoặc thư báo nhận tự động hoặc bằng nhật ký điện tử (nếu có).

8.2 Chuyển nhượng. Không bên nào được chuyển nhượng bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia, ngoại trừ chuyển nhượng cho Đơn vị liên kết trong trường hợp: (a) bên nhận chuyển nhượng đồng ý bằng văn bản chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này; (b) bên chuyển nhượng tiếp tục chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ theo Thỏa thuận này nếu bên nhận chuyển nhượng không thực hiện các nghĩa vụ đó; và (c) bên chuyển nhượng đã thông báo cho bên kia về việc chuyển nhượng. Mọi nỗ lực chuyển nhượng khác đều không có giá trị.

8.3 Thay đổi quyền kiểm soát. Nếu một bên thay đổi quyền kiểm soát (ví dụ: thông qua mua hoặc bán cổ phiếu, sáp nhập hoặc hình thức giao dịch công ty khác) không phải trường hợp tái cấu trúc nội bộ hoặc tổ chức lại Google và các Đơn vị liên kết của Google: (a) bên đó sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản cho bên kia trong vòng 30 ngày sau khi thay đổi quyền kiểm soát; và (b) bên kia có thể chấm dứt ngay lập tức Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian kể từ khi có sự thay đổi quyền kiểm soát cho đến 30 ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản đó.

8.4 Trường hợp bất khả kháng. Không bên nào phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện do các trường hợp nằm ngoài phạm vi kiểm soát hợp lý của bên đó.

8.5 Không từ bỏ; Tính hiệu lực từng phần. Không bên nào được coi là từ bỏ bất kỳ quyền nào khi không thi hành (hoặc trì hoãn thi hành) bất kỳ quyền nào trong Thỏa thuận này. Nếu bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này không hợp lệ, trái pháp luật hoặc không thể thi hành, phần còn lại của Thỏa thuận sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

8.6 Không có đại lý; Người thụ hưởng bên thứ ba. Thỏa thuận này không cấu thành mối quan hệ đại lý, đối tác hay liên doanh nào giữa các bên. Thỏa thuận này không trao bất kỳ lợi ích nào cho bên thứ ba trừ khi được quy định rõ.

8.7 Hợp đồng phụ. Bất kỳ bên nào cũng có thể ký hợp đồng phụ về bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả nghĩa vụ được nêu trong hợp đồng phụ cũng như hành vi hay thiếu sót của nhà thầu phụ.

8.8 Đền bù theo luật công bằng. Không có điều nào trong Thỏa thuận này sẽ hạn chế khả năng yêu cầu đền bù theo luật công bằng của một trong hai bên, trừ trường hợp bạn không yêu cầu, theo thủ tục khởi tố nộp trong thời gian bạn sử dụng Dịch vụ hoặc trong một năm sau khi sử dụng, lệnh tòa hoặc lệnh loại trừ của Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ dựa trên vi phạm bằng sáng chế.

8.9 Điều khoản tiếp tục có hiệu lực. Các mục sau sẽ tiếp tục có hiệu lực khi Thỏa thuận này hết hạn hoặc chấm dứt: Mục 1.2 (Các tính năng beta) (chỉ câu cuối), 2.3 (Yêu cầu bên thứ ba), 3 (Thông tin bảo mật), 6 (Chấm dứt) và 8 (Các điều khoản khác). Ngoài ra, bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ của Google mà về bản chất là tiếp tục có hiệu lực, sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực khi Điều khoản dịch vụ của Google chấm dứt.

8.10 Toàn bộ thỏa thuận. Thỏa thuận này, bao gồm các điều khoản này và tất cả tài liệu được tham chiếu ở đây, là toàn bộ thỏa thuận của các bên liên quan đến chủ đề trong Thỏa thuận và thay thế cho bất kỳ thỏa thuận nào có trước hoặc cùng thời điểm về chủ đề đó. Các điều khoản có tại địa chỉ URL và được tham chiếu trong Thỏa thuận này được đưa vào đây bằng tệp tham chiếu này. Mọi bản sửa đổi đều phải thực hiện bằng văn bản và nêu rõ ràng rằng đó là bản sửa đổi của Thỏa thuận này.

8.11 Điều khoản xung đột. Nếu có xung đột giữa các tài liệu cấu thành Thỏa thuận này, các tài liệu sẽ chi phối theo thứ tự sau: các Điều khoản này, Chính sách sử dụng chấp nhận được và Điều khoản dịch vụ của Google.

9. Định nghĩa.

9.1 "Chính sách sử dụng chấp nhận được" có nghĩa là chính sách sử dụng chấp nhận được cho Dịch vụ có tại support.google.com/datastudio/answer/7020012 (như được sửa đổi tùy từng thời điểm) hoặc URL khác như vậy mà Google có thể cung cấp.

9.2 "Đơn vị liên kết" là bất kỳ tổ chức nào kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp một bên, chịu sự kiểm soát của bên đó hoặc chịu sự kiểm soát chung với bên đó.

9.3 “Các tính năng thử nghiệm” là bất kỳ tính năng Dịch vụ hoặc Dịch vụ nào được xác định rõ ràng là “Beta”, “Alpha”, “Thử nghiệm" hoặc “Bản phát hành trước" hoặc được xác định rõ ràng là không được hỗ trợ.

9.4 "Đặc điểm thương hiệu" là tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các đặc điểm thương hiệu khác biệt khác của mỗi bên tương ứng, như được các bên bảo vệ tùy từng thời điểm.

9.5 "Thông tin bảo mật" là thông tin được một bên tiết lộ cho bên kia theo Thỏa thuận này, được đánh dấu là bảo mật hoặc thường được xem là bảo mật trong mọi tình huống. Theo mục 1.2 (Các tính năng thử nghiệm) và 4.1 (Sử dụng dữ liệu khách hàng), Dữ liệu khách hàng là Thông tin bảo mật.

9.6 "Dữ liệu khách hàng" là dữ liệu mà bạn hoặc Người dùng cuối nộp, lưu trữ, gửi hoặc nhận thông qua Dịch vụ.

9.7 "Người dùng cuối" là các cá nhân hoặc tổ chức, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn hoặc Người dùng cuối cho phép sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ (hoặc bất kỳ báo cáo hoặc thành phần nào trong đó).

9.8 "Luật kiểm soát xuất khẩu" là tất cả các luật và quy định hiện hành về kiểm soát xuất khẩu và tái xuất khẩu, bao gồm Quy định về quản lý xuất khẩu ("EAR") của Bộ thương mại Hoa Kỳ, các chế tài thương mại và kinh tế của Phòng quản lý tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính và Quy định về buôn bán vũ khí quốc tế ("ITAR") của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ.

9.9 "Hoạt động có rủi ro cao" là những trường hợp sử dụng chẳng hạn như trong hoạt động của các nhà máy hạt nhân, kiểm soát không lưu hoặc hệ thống hỗ trợ sự sống mà trong đó việc sử dụng hoặc trục trặc của Dịch vụ có thể dẫn đến tử vong, thương tích cá nhân hay thiệt hại về môi trường.

9.10 "HIPAA" là Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế năm 1996, như có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm và mọi quy định được ban hành trong đạo luật này.

9.11 "Dịch vụ có nghĩa là (i) Google Data Studio nếu bạn đang ở một quốc gia khác ngoài Nhật Bản, nơi có dịch vụ này; hoặc là (ii) Google Data Portal nếu bạn đang ở Nhật Bản.

9.12 "Yêu cầu của bên thứ ba" là yêu cầu của một bên thứ ba về các hồ sơ liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng cuối. Yêu cầu của bên thứ ba có thể là lệnh khám xét, lệnh tòa, trát đòi hầu tòa hợp pháp, các lệnh pháp lý có hiệu lực khác hoặc sự đồng ý bằng văn bản từ Người dùng cuối cho phép tiết lộ.

Ngày cập nhật: 2019-09-27

 

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố