Warunki korzystania z usługi

Wersja: 16 listopada 2020 roku

Korzystanie przez użytkownika z tej Usługi (zgodnie z definicją poniżej) oznacza akceptację poniższych warunków („Warunki”) uzupełniających Warunki korzystania z usług Google („Warunki usług Google”) dostępnych pod adresem https://www.google.com/policies/terms/ (lub innym adresem URL wskazanym przez Google).

1. Usługi.

1.1. Obiekty i przekazywanie danych. Wszystkie obiekty służące do przechowywania i przetwarzania Danych klienta powinny spełniać uzasadnione standardy bezpieczeństwa gwarantujące co najmniej taką samą ochronę jak standardy bezpieczeństwa stosowane w obiektach, w których Google przechowuje i przetwarza własne informacje tego typu. Na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Danych klienta, ochrony przed przewidywanymi zagrożeniami bezpieczeństwa lub integralności Danych klienta oraz ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do Danych klienta albo ich nieautoryzowanym użyciem firma Google wdrożyła co najmniej standardowe systemy i procedury obowiązujące w branży. Google może w ramach świadczenia Usług przenosić, przechowywać i przetwarzać Dane klienta w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnym innym kraju, w którym znajdują się obiekty Google lub przedstawicieli Google. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na takie przenoszenie, przetwarzanie i przechowywanie Danych klienta.

1.2 Funkcje w wersji beta. Na mocy Warunków korzystania z Usługi oraz Warunków usług Google (łącznie „Umowa”) Google nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w tym z tytułu wszelkich zobowiązań odszkodowawczych) pośrednio lub bezpośrednio związanej z korzystaniem z Funkcji w wersji beta przez użytkownika lub Użytkowników końcowych. Użytkownik korzysta z Funkcji w wersji beta na własne ryzyko, przy czym mogą obowiązywać dodatkowe wymagania określone przez Google. Google nie ma obowiązku zapewnienia pomocy w zakresie Funkcji w wersji beta i może zaprzestać udostępniać Funkcje w wersji beta w ramach Usługi. Google może wykorzystywać i ujawniać wszelkie dane związane z korzystaniem przez użytkownika z Funkcji w wersji beta w dowolnym celu, pod warunkiem że nie ujawni wyników osobom trzecim w sposób, który umożliwi identyfikację lub co do którego można mieć uzasadnione obawy, że umożliwi identyfikację użytkownika lub Użytkowników końcowych bez ich wcześniejszej pisemnej zgody. Użytkownikowi nie wolno ujawniać żadnych informacji z Funkcji w wersji beta ani warunków lub istnienia jakichkolwiek Funkcji w wersji beta, które nie są publicznie dostępne.

2. Zobowiązania użytkownika.

2.1 Spełnianie wymogów. Użytkownik musi korzystać z Usługi zgodnie z niniejszą Umową oraz Zasadami dopuszczalnego użytkowania, a także zagwarantować, że Użytkownicy końcowi będą postępować tak samo. Użytkownik zapewnia, że jest upoważniony do występowania w imieniu Użytkowników końcowych oraz że ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania ze strony wszystkich Użytkowników końcowych. Google może udostępnić w Usłudze użytkownikowi lub Użytkownikom końcowym produkty bądź usługi Google, które nie są częścią Usługi (lub dane i treści zebrane albo uzyskane w związku z użyciem takich produktów lub usług Google). O ile nie wskazano inaczej, produkty i usługi Google nadal podlegają stosownym warunkom lub umowom z Google w sprawie tych produktów lub usług. Niektóre funkcje zarządzania danymi w Usłudze mogą wymagać przechowywania Danych klienta w Google Cloud Storage („GCS”). Jeśli tak jest, użytkownik zgadza się na takie przechowywanie danych w GCS. Jeśli użytkownik usunie Dane klienta przechowywane w GCS, wówczas takie Dane klienta zostaną usunięte z Usługi w stosownym przedziale czasowym uzasadnionym ekonomicznie. W odniesieniu do takich Danych klienta przechowywanych w GCS Google zastrzega sobie prawo do (i) ograniczenia miejsca na dane (np. rozmiaru plików) oraz (ii) zawieszenia lub wypowiedzenia korzystania przez użytkownika ze stosownych funkcji zarządzania danymi i GCS w związku z korzystaniem przez użytkownika z Usługi. Ponadto ze względu na współdziałanie Usługi i usługi Dysk Google użytkownik i Użytkownicy końcowi korzystający z Usługi muszą również korzystać z usługi Dysk Google, między innymi na potrzeby przechowywania, wyszukiwania i usuwania raportów, źródeł danych lub innych informacji wygenerowanych lub wykorzystywanych w Usłudze („Pliki Usługi”). Takie Pliki Usługi Studio danych mogą być przechowywane na koncie usługi Dysk Google, w tym na kontach indywidualnych powiązanych z kontem Google używanym do uzyskiwania dostępu do Usługi. Jeśli Pliki Usługi Studio danych przechowywane w usłudze Dysk Google zostaną usunięte, dostęp do tych plików w Usłudze nie będzie możliwy. Dostęp do Plików Usługi Studio danych przechowywanych w usłudze Dysk Google mogą uzyskać użytkownicy mający dostęp do stosownego konta usługi Dysk Google. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usługi Dysk Google razem z Usługą, a także akceptuje fakt, że korzystanie z usługi Dysk Google podlega umowie zawartej przez użytkownika lub Użytkownika końcowego w sprawie usługi Dysk Google, pod warunkiem że Usługa ma dostęp do Plików usługi Studio danych przechowywanych w usłudze Dysk Google i może z nich korzystać zgodnie z niniejszą Umową. Użytkownik ma wszelkie wymagane prawa do (i) przesyłania, wykorzystywania i przetwarzania Danych klienta zgodnie z niniejszą Umową oraz (ii) upoważniania do korzystania z Usługi razem z usługami GCS i Dysk Google. Jeśli konto Usługi należące do użytkownika jest połączone z organizacją Google Marketing Platform (z uwzględnieniem potencjalnych zmian tej nazwy), niektóre dane z tego konta Usługi mogą być udostępniane na Stronie głównej Google Marketing Platform (z uwzględnieniem potencjalnych zmian tej nazwy), mogą być udostępniane dowolnym podmiotom lub osobom mającym dostęp do organizacji Google Marketing Platform (z uwzględnieniem potencjalnych zmian tej nazwy) i podlegają stosownym ustawieniom na Stronie głównej Google Marketing Platform (z uwzględnieniem potencjalnych zmian tej nazwy). Niezależnie od ustawień udostępniania danych na koncie (w stosownych przypadkach) przedstawiciele działu pomocy technicznej Google mogą mieć dostęp do organizacji Google Marketing Platform (z uwzględnieniem potencjalnych zmian tej nazwy) i jej danych na potrzeby rozwiązywania problemów i obsługi organizacji Google Marketing Platform (z uwzględnieniem potencjalnych zmian tej nazwy).

2.2 Nieautoryzowane użycie. Użytkownik podejmie uzasadnione ekonomicznie starania, aby zapobiegać nieautoryzowanemu korzystaniu z Usługi i blokować takie korzystanie. Użytkownik niezwłocznie poinformuje Google o każdym przypadku nieautoryzowanego korzystania z Usługi lub uzyskiwania do niej dostępu, o jakim się dowie. Jeśli Google nie wyrazi na to pisemnej zgody, użytkownik nie będzie (i podejmie uzasadnione ekonomicznie starania, aby upewnić się, że Użytkownicy końcowi lub osoby trzecie także nie będą): (a) sprzedawać, odsprzedawać, dzierżawić Usługi osobie trzeciej ani wykonywać równoważnych działań (z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie); (b) próbować odtwarzać Usługi ani jakichkolwiek jej komponentów; (c) próbować tworzyć zastępczej albo podobnej usługi przez korzystanie z Usługi lub uzyskiwanie do niej dostępu; (d) używać Usługi do Działań wysokiego ryzyka ani (e) używać Usługi do przechowywania lub przekazywania jakichkolwiek danych, których eksportowanie podlega Przepisom eksportowym. Dane logowania, takie jak hasła, klucze i identyfikatory klienta, służące do uzyskiwania dostępu do Usługi są przeznaczone do używania tylko przez osobę, dla której zostały wydane. Użytkownik zachowa dane logowania w poufności i podejmie uzasadnione starania, by zapobiegać ich nieupoważnionemu użyciu oraz zniechęcać do takiego użycia, a także zagwarantuje, że Użytkownicy końcowi i osoby trzecie będą postępować tak samo. Wyłączna odpowiedzialność za zachowanie zgodności ze stosownymi przepisami HIPAA i wszelkimi podobnymi przepisami obowiązującymi w danej jurysdykcji spoczywa na użytkowniku. O ile Google nie określi inaczej na piśmie, nie jest intencją Google, by korzystanie z Usługi stwarzało zobowiązania w ramach ustawy HIPAA lub wszelkich podobnych przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika, i Google nie gwarantuje zgodności Usługi z wymogami ustawy HIPAA (lub wszelkich podobnych przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika). Jeśli użytkownik jest (lub stanie się) podmiotem objętym ustawą lub partnerem biznesowym zgodnie z definicją w ustawie HIPAA, nie może korzystać z Usługi do jakichkolwiek celów lub w jakikolwiek sposób uwzględniający chronione informacje zdrowotne (zgodnie z definicją w ustawie HIPAA).

2.3 Żądania innych podmiotów. Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiadanie na Żądania innych podmiotów. O ile nie jest to sprzeczne z prawem lub warunkami Żądania innego podmiotu, Google: (a) bezzwłocznie powiadomi użytkownika o otrzymaniu Żądania innego podmiotu, (b) zastosuje się do uzasadnionych żądań użytkownika związanych ze staraniami Google mającymi na celu przeciwstawienie się Żądaniu innego podmiotu oraz (c) dostarczy użytkownikowi informacje lub narzędzia, które będą niezbędne, by odpowiedzieć na Żądanie innego podmiotu. Użytkownik powinien najpierw spróbować samodzielnie uzyskać informacje wymagane, by odpowiedzieć na Żądanie innego podmiotu, a z Google powinien kontaktować się tylko wtedy, gdy nie może ich uzyskać w racjonalny sposób.

3. Informacje poufne.

3.1 Poufność. Odbiorca nie może ujawniać Informacji poufnych nikomu z wyjątkiem pracowników, Podmiotów stowarzyszonych, przedstawicieli i profesjonalnych doradców, którzy ich potrzebują i którzy na piśmie (lub w inny sposób w przypadku profesjonalnych doradców) zobowiązali się do zachowania ich poufności. Odbiorca upewni się, że te osoby i podmioty wykorzystają Informacje poufne tylko do egzekwowania praw i wypełniania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz nie będą ich rozpowszechniać. Informacje poufne nie obejmują informacji: (a) udostępnionych publicznie bez winy odbiorcy, (b) opracowanych niezależnie przez odbiorcę lub (c) przekazanych odbiorcy zgodnie z prawem przez inny podmiot niezwiązany zobowiązaniem do zachowania poufności. Odbiorca może ujawnić Informacje poufne także wtedy, gdy wymaga tego prawo, po odpowiednim powiadomieniu ujawniającego, jeśli jest to zgodne z prawem.

4. Dane klienta.

4.1 Korzystanie z Danych klienta. Z zastrzeżeniem punktu 1.2 (Funkcje w wersji beta) oraz punktu 2.1 (Spełnianie wymogów) Google nie będzie uzyskiwać dostępu do Danych klienta ani korzystać z nich, chyba że (a) jest to konieczne do świadczenia Usługi oraz udzielania pomocy technicznej użytkownikowi i Użytkownikom końcowym, (b) w celu zabezpieczenia i ulepszenia Usługi, pod warunkiem że Dane klienta nie są ujawniane żadnej osobie trzeciej bez zgody użytkownika, oraz (c) jest to wymagane na mocy orzeczenia sądowego, przepisów lub z nakazu agencji regulacyjnej lub rządowej (po odpowiednim powiadomieniu użytkownika, jeśli jest to zgodne z prawem, i podjęciu uzasadnionych ekonomicznie starań, by zapewnić użytkownikowi możliwość złożenia na własny koszt wniosku o nakaz ochronny lub równoważne rozwiązanie). Użytkownik jest zobowiązany uzyskać wszystkie niezbędne i wymagane prawem zgody na przesyłanie danych osobowych do Usługi oraz zagwarantować, że Użytkownicy końcowi zrobią to samo.

5. Oświadczenia i gwarancje.

1 Oświadczenia i gwarancje. Każda ze stron oświadcza, że jest w pełni uprawniona i upoważniona do zawarcia Umowy. Każda ze stron zapewnia, że będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów, które mają zastosowanie odpowiednio do udostępniania Usługi lub korzystania z Usługi (w tym stosowanych przepisów dotyczących powiadomień o naruszeniu zabezpieczeń). Jeśli wiek użytkownika nie upoważnia go do zawarcia wiążącej umowy z Google, użytkownik nie może korzystać z Usługi ani zaakceptować niniejszej Umowy.

6. Zakończenie.

6.1 Skutki rozwiązania Umowy. Jeśli niniejsza Umowa zostanie rozwiązana: (a) prawa przyznane jednej ze stron przez drugą natychmiast wygasną (z wyjątkiem przypadków opisanych w tym punkcie); (b) po upływie uzasadnionego ekonomicznie czasu od usunięcia przez użytkownika Danych klienta z odpowiednich kont usługi Dysk Google firma Google usunie Dane klienta, usuwając prowadzące do nich wskaźniki na aktywnych serwerach Google oraz z czasem je nadpisując; (c) Google usunie Dane klienta przechowywane w GCS po upływie uzasadnionego ekonomicznie czasu oraz (d) na żądanie każda ze stron bezzwłocznie dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, by zwrócić lub zniszczyć wszelkie inne Informacje poufne należące do drugiej strony.

6.2 Zawieszenia. Oprócz praw przysługujących Google opisanych w Warunkach usług Google firma Google może automatycznie zawiesić Usługę i rozwiązać niniejszą Umowę, jeśli korzystanie przez użytkownika z Usługi nakłada nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę Google (według uznania Google).

7. Zmiany Usługi lub Warunków. Google może zmieniać niniejsze warunki (w tym wymienione w nich adresy URL oraz treści w takich adresach URL). Powiadomienie o takich zmianach będzie dostępne pod odpowiednim adresem URL (lub innym adresem URL wskazanym przez Google). Zmiany niniejszych warunków (w tym zmiany treści w adresach URL) nie będą działać wstecz i będą obowiązywać po upływie 14 dni od ich opublikowania. Wyjątkiem są zmiany odniesień adresów URL, które obowiązują od razu. Google może wprowadzać uzasadnione ekonomicznie zmiany w Usłudze. W Usłudze mogą być udostępniane nowe aplikacje lub funkcje, korzystanie z których może być uzależnione od zaakceptowania przez użytkownika dodatkowych warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmienione warunki korzystania z Usługi, powinien przestać z niej korzystać. Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszej Umowy będą wiążące, o ile: (i) zostaną sporządzone na piśmie i podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela Google; (ii) użytkownik zaakceptuje zaktualizowane warunki online lub (iii) nadal będzie korzystać z Usługi po opublikowaniu przez Google aktualizacji Umowy lub jakichkolwiek zasad dotyczących Usługi.

8. Inne postanowienia.

8.1 Powiadomienia. Wszystkie powiadomienia o rozwiązaniu lub naruszeniu Umowy muszą mieć formę pisemną, być sporządzone w języku angielskim i zaadresowane do Działu prawnego drugiej strony. Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Działu prawnego Google, to legal-notices@google.com. Wszelkie pozostałe powiadomienia muszą być sporządzane na piśmie w języku angielskim i adresowane do głównej osoby kontaktowej drugiej strony. Powiadomienie uznaje się za dostarczone za potwierdzeniem odbioru, jeśli potwierdzenie jest sformułowane na piśmie, automatyczne lub zawarte w dzienniku elektronicznym.

8.2 Cesja praw. Żadna ze stron nie może scedować jakiejkolwiek części niniejszej Umowy bez pisemnej zgody drugiej strony, z wyjątkiem przypadku cesji na Podmiot stowarzyszony, gdy spełnione są te kryteria: (a) cesjonariusz na piśmie zgodził się przestrzegać warunków niniejszej Umowy, (b) strona dokonująca cesji pozostanie odpowiedzialna za wynikające z Umowy zobowiązania, jeśli cesjonariusz się z nich nie wywiąże, oraz (c) strona dokonująca cesji powiadomiła drugą stronę o cesji. Każda inna próba cesji jest nieważna.

8.3 Zmiana kontroli. Jeśli u którejkolwiek ze stron nastąpi zmiana kontroli (na przykład w wyniku zakupu lub sprzedaży akcji, fuzji przedsiębiorstw bądź innego rodzaju transakcji firmowej) inna niż związana ze zmianą struktury lub reorganizacją Google i Podmiotów stowarzyszonych Google: (a) strona ta pisemnie powiadomi drugą w ciągu 30 dni od zmiany kontroli oraz (b) druga strona może w dowolnej chwili od zmiany kontroli aż do 30 dnia po otrzymaniu tego pisemnego powiadomienia rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

8.4 Siła wyższa. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie wykonania postanowień Umowy spowodowane warunkami znajdującymi się poza jej uzasadnioną kontrolą.

8.5 Wykluczenie zrzeczenia się praw, rozdzielność postanowień. Niekorzystanie przez strony z praw wynikających z niniejszej Umowy (lub zwłoka w korzystaniu z nich) nie będzie wobec żadnej ze stron traktowane jako zrzeczenie się tych praw. Jeśli którykolwiek warunek niniejszej Umowy (lub jego część) jest nieprawidłowy, niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostałe warunki Umowy pozostaną w mocy.

8.6 Wykluczenie przedstawicielstwa, beneficjenci będący osobą trzecią. Niniejsza Umowa nie powoduje utworzenia przedstawicielstwa, spółki ani spółki joint venture między stronami. O ile treść niniejszej Umowy wyraźnie nie stanowi inaczej, nie zapewnia ona żadnych korzyści osobom trzecim.

8.7 Umowy z podwykonawcami. Każda ze stron może zlecić podwykonawcy wykonanie dowolnego ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, ale nadal będzie ponosić odpowiedzialność za wykonanie wszystkich zobowiązań zleconych podwykonawcom oraz za działania lub zaniechania tych podwykonawców.

8.8 Świadczenia przysługujące w oparciu o prawo słuszności. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza możliwości wystąpienia przez którąkolwiek ze stron o świadczenie przysługujące w oparciu o prawo słuszności, chyba że użytkownik chce wystąpić o zakaz sądowy lub zakaz importu usługi na podstawie naruszenia patentu w odniesieniu do Usługi lub jej części w drodze postępowania sądowego podczas korzystania przez użytkownika z Usługi lub przez rok od czasu zakończenia korzystania.

8.9 Zobowiązania po wygaśnięciu umowy. Następujące punkty niniejszej Umowy obowiązują także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu: 1.2 (Funkcje w wersji beta) (tylko ostatnie zdanie), 2.3 (Żądania innych podmiotów), 3 (Informacje poufne), 6 (Rozwiązanie Umowy) oraz 8 (Inne postanowienia). Ponadto wszelkie postanowienia Warunków usług Google, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać dalej, obowiązują po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

8.10 Całość umowy. Niniejsza Umowa, w tym niniejsze warunki i wszystkie dokumenty wymienione w tej Umowie, stanowi całość porozumienia między stronami w zakresie jej przedmiotu i zastępuje wszelkie uprzednie lub jednoczesne umowy dotyczące tego tematu. Warunki dostępne pod adresem URL, do których odwołano się w tej Umowie, niniejszym stanowią jej część. Każda poprawka musi mieć formę pisemną i wyraźnie informować, że dotyczy niniejszej Umowy.

8.11 Sprzeczne warunki. Jeśli wystąpi sprzeczność między dokumentami składającymi się na niniejszą Umowę, dokumenty te będą obowiązywać w następującej kolejności: niniejsze Warunki, Zasady dopuszczalnego użytkowania oraz Warunki usług Google.

9. Definicje.

9.1 „Zasady dopuszczalnego użytkowania” to postanowienia określające dozwolone metody korzystania z Usługi, dostępne na stronie https://support.google.com/360suite/datastudio/answer/7020012 (podlegającej zmianom) lub pod innym adresem URL wskazanym przez Google.

9.2 „Podmiot stowarzyszony” oznacza dowolny podmiot, pośrednio lub bezpośrednio kontrolowany przez stronę, kontrolujący stronę lub pozostający pod wspólną kontrolą z daną stroną.

9.3 „Funkcja w wersji beta” oznacza każdą funkcję Usługi lub Usługę, która jest wyraźnie określona jako „beta”, „alfa”, „eksperymentalna” bądź „przedpremierowa” lub która jest w inny sposób określona jako nieobsługiwana.

9.4 „Cechy marki” oznaczają nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy domen i inne charakterystyczne cechy marki odpowiednio każdej ze stron, które dana strona może zastrzegać.

9.5 „Informacje poufne” to informacje, które jedna strona ujawnia drugiej stronie na mocy niniejszej Umowy i które są oznaczone jako poufne lub normalnie w danych okolicznościach byłyby uważane za poufne. Zgodnie z punktami 1.2 (Funkcje w wersji beta) oraz 4.1 (Korzystanie z Danych klienta) Dane klienta są Informacjami poufnymi użytkownika.

9.6 „Dane klienta” to dane przesyłane, przechowywane, wysyłane lub odbierane za pośrednictwem Usługi przez użytkownika lub Użytkowników końcowych.

9.7 „Użytkownicy końcowi” to osoby lub podmioty, w tym wszelkie osoby trzecie, którym użytkownik lub Użytkownicy końcowi zezwolili na używanie Usługi lub dostęp do niej (lub jakiegokolwiek raportu albo komponentu w Usłudze).

9.8 „Przepisy eksportowe” to wszelkie obowiązujące przepisy i regulacje dotyczące wywozu oraz powrotnego wywozu, w tym przepisy Export Administration Regulations („EAR”) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, sankcje handlowe i gospodarcze nakładane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz przepisy International Traffic in Arms Regulations („ITAR”) Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych.

9.9 „Działania wysokiego ryzyka” oznaczają używanie Usługi do takich celów jak obsługa obiektów jądrowych lub aparatury podtrzymującej życie albo kontrola lotów, w przypadku których awaria Usługi może doprowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub szkód dla środowiska.

9.10 „HIPAA” oznacza ustawę Health Insurance Portability and Accountability Act z 1996 r. wraz z późniejszymi zmianami, a także wszelkie regulacje wydane na jej podstawie.

9.11 „Usługa” oznacza (i) usługę Studio danych Google w przypadku użytkowników mieszkających w kraju innym niż Japonia, w którym Usługa jest dostępna, lub (ii) usługę Google Data Portal w przypadku użytkowników mieszkających w Japonii.

9.12 „Żądanie innego podmiotu” oznacza żądanie innego podmiotu dotyczące zapisów związanych z korzystaniem z Usługi przez Użytkownika końcowego. Żądania osób trzecich mogą obejmować prawny nakaz przeszukania, orzeczenie sądowe, wezwanie sądowe, inne orzeczenie mające moc prawną lub pisemną zgodę Użytkownika końcowego na ujawnienie.

Poprzednie wersje

3 września 2019 roku

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem