16 listopada 2020 r. zaktualizujemy Warunki korzystania z usługi Studio danych, aby uwzględnić w nich Zasady przetwarzania danych (w określonych przypadkach) oraz nowe funkcje, w tym opcje administracyjne dla firm, a także by podkreślić nasze zobowiązania dotyczące prywatności danych. W przypadku klientów z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Warunki korzystania z usługi zostaną przeniesione do Google Ireland Limited. W przypadku klientów z regionu Azji i Pacyfiku Warunki korzystania z usługi zostaną przeniesione do Google Asia Pacific Pte Ltd. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmienione Warunki korzystania z usługi, musisz przestać jej używać.

Warunki korzystania z usługi

Wersja: 16 listopada 2020 roku

Wersja: 16 listopada 2020 r.

Warunki korzystania z usługi Studio danych

Niniejsze Warunki korzystania z usługi Studio danych („Umowa”) obowiązują Google i podmiot, który te warunki zaakceptował („Klient”). Umowa wchodzi w życie z datą zaakceptowania tych warunków („Data wejścia w życie”).

Osoba akceptująca tę Umowę w imieniu Klienta niniejszym oświadcza i zapewnia, że: (i) dysponuje pełnomocnictwem do zobowiązania Klienta postanowieniami niniejszej Umowy, (ii) przeczytała i zrozumiała niniejszą Umowę oraz (iii) wyraża zgodę na postanowienia niniejszej Umowy w imieniu Klienta, którego reprezentuje.

Akceptacja niniejszej Umowy przez Administratora w imieniu Klienta zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą akceptację tych warunków przez indywidualnego Użytkownika końcowego zarządzanego przez Administratora Klienta w ramach tej samej organizacji.Jeśli umowę akceptuje podmiot zarządzany przez Administratora, a Administrator zawarł lub zawrze oddzielną umowę (w imieniu odpowiedniego podmiotu Klienta) regulującą korzystanie z Usługi, taka umowa zastąpi niniejszą Umowę i będzie regulować korzystanie z Usługi.

1. Usługi.

1.1. Obiekty i przekazywanie danych. Wszystkie obiekty służące do przechowywania i przetwarzania Danych klienta powinny spełniać uzasadnione standardy bezpieczeństwa gwarantujące co najmniej taką samą ochronę jak standardy bezpieczeństwa stosowane w obiektach, w których Google przechowuje i przetwarza własne informacje tego typu. Na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Danych klienta, ochrony przed przewidywanymi zagrożeniami bezpieczeństwa lub integralności Danych klienta oraz ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do Danych klienta albo ich nieautoryzowanym użyciem firma Google wdrożyła co najmniej standardowe systemy i procedury obowiązujące w branży. Google może w ramach świadczenia Usług przenosić, przechowywać i przetwarzać Dane klienta w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnym innym kraju, w którym znajdują się obiekty Google lub przedstawicieli Google. Korzystając z Usługi, Klient wyraża zgodę na takie przenoszenie, przetwarzanie i przechowywanie Danych klienta. Aby uniknąć wątpliwości: każda ze stron (jeśli ma to zastosowanie) będzie przestrzegać zobowiązań określonych w Umowie o przetwarzaniu danych dotyczącej przenoszenia, przechowywania i przetwarzania Danych klienta w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnym innym kraju, w którym firma Google lub jej przedstawiciele mają swoje siedziby.

1.2. Funkcje w wersji beta. Z zastrzeżeniem art. 10 Google nie ponosi żadnej odpowiedzialności na mocy niniejszej Umowy (w tym z tytułu wszelkich zobowiązań odszkodowawczych) pośrednio lub bezpośrednio związanej z korzystaniem z Funkcji w wersji beta przez Klienta lub jego Użytkowników końcowych. Klient korzysta z Funkcji w wersji beta dobrowolnie i na własne ryzyko, przy czym mogą obowiązywać dodatkowe wymagania określone przez Google. Google nie ma obowiązku zapewnienia pomocy w zakresie Funkcji w wersji beta i może zaprzestać udostępniania Funkcji w wersji beta w ramach Usługi.Klient nie może ujawniać żadnych informacji pochodzących z Funkcji w wersji beta, jak również informacji o warunkach lub istnieniu Funkcji w wersji beta, które nie są publicznie dostępne.

2. Zobowiązania Klienta.

2.1. Zgodność z regulacjami. Klient musi zadbać o to, aby korzystanie z Usługi przez Klienta i jego Użytkowników końcowych odbywało się zgodnie z niniejszą Umową, w tym z Zasadami dopuszczalnego użytkowania. Klient zapewnia, że jest upoważniony do występowania w imieniu Użytkowników końcowych oraz że ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania ze strony wszystkich Użytkowników końcowych.

2.2. Administrowanie Usługą przez Klienta. Klient (i jego Administratorzy, w stosownych przypadkach) będzie mieć dostęp do wszystkich Danych użytkowników Klienta, w tym możliwość uzyskiwania dostępu do danych Użytkowników końcowych oraz ich modyfikowania, monitorowania, używania, utajniania i ujawniania.Klient uzyska i zachowa wszelkie wymagane zgody Użytkowników końcowych na (a) dostęp do tych danych, ich monitorowanie, wykorzystywanie i ujawnianie oraz na (b) świadczenie Usługi i wykorzystywanie Danych klienta przez Google zgodnie z niniejszą Umową. Klient zgadza się na to, że obowiązki Google nie obejmują wewnętrznego zarządzania ani administrowania Usługą w imieniu Klienta oraz że Google jest wyłącznie podmiotem przetwarzającym dane.

2.3. Korzystanie z innych usług lub produktów Google. Google może udostępnić w Usłudze Klientowi lub jego Użytkownikom końcowym produkty bądź usługi Google, które nie są częścią Usługi (lub dane i treści zebrane albo uzyskane w związku z użyciem takich produktów lub usług Google). O ile nie wskazano inaczej, produkty i usługi Google nadal podlegają stosownym warunkom lub umowom z Google w sprawie tych produktów lub usług. Niektóre funkcje zarządzania danymi w Usłudze mogą wymagać przechowywania Danych klienta w Google Cloud Storage („GCS”). Jeśli tak jest, Klient zgadza się na takie przechowywanie danych w GCS. Jeśli Klient usunie Dane klienta przechowywane w GCS, wówczas takie Dane klienta zostaną usunięte z Usługi w stosownym przedziale czasowym uzasadnionym ekonomicznie. W odniesieniu do takich Danych klienta przechowywanych w GCS Google zastrzega sobie prawo do (a) ograniczenia miejsca na dane (np. rozmiaru plików) oraz (b) zawieszenia lub wypowiedzenia korzystania przez Klienta ze stosownych funkcji zarządzania danymi i GCS w związku z korzystaniem przez Klienta z Usługi.Klient ma wszelkie wymagane prawa do (i) przesyłania, wykorzystywania i przetwarzania Danych klienta zgodnie z niniejszą Umową oraz (ii) upoważniania do korzystania z Usługi razem z usługą GCS. Jeśli konto Usługi należące do Klienta jest połączone z organizacją w Google Marketing Platform (z uwzględnieniem potencjalnych zmian tej nazwy), niektóre dane z tego konta Usługi mogą być udostępniane na Stronie głównej Google Marketing Platform (z uwzględnieniem potencjalnych zmian tej nazwy), mogą być udostępniane dowolnym podmiotom lub osobom mającym dostęp do organizacji w Google Marketing Platform (z uwzględnieniem potencjalnych zmian tej nazwy) i podlegają stosownym ustawieniom na Stronie głównej Google Marketing Platform (z uwzględnieniem potencjalnych zmian tej nazwy). Niezależnie od ustawień udostępniania danych na koncie (w stosownych przypadkach) przedstawiciele działu pomocy technicznej Google mogą mieć dostęp do organizacji w Google Marketing Platform (z uwzględnieniem potencjalnych zmian tej nazwy) i jej danych na potrzeby rozwiązywania problemów i obsługi organizacji w Google Marketing Platform (z uwzględnieniem potencjalnych zmian tej nazwy).

2.4. Nieautoryzowane użycie. Klient podejmie uzasadnione ekonomicznie starania, aby zapobiegać nieautoryzowanemu korzystaniu z Usługi i blokować takie korzystanie. Klient niezwłocznie poinformuje Google o każdym przypadku nieautoryzowanego korzystania z Usługi lub uzyskiwania do niej dostępu, o jakim się dowie. Jeśli Google nie wyrazi na to pisemnej zgody, Klient nie będzie (i podejmie uzasadnione ekonomicznie starania, aby upewnić się, że Użytkownicy końcowi lub osoby trzecie także nie będą): (a) sprzedawać, odsprzedawać, dzierżawić Usługi osobie trzeciej ani wykonywać równoważnych działań (z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie); (b) próbować odtwarzać Usługi ani jakichkolwiek jej komponentów; (c) próbować tworzyć zastępczej albo podobnej usługi przez korzystanie z Usługi lub dostęp do niej; (d) używać Usługi do Działań wysokiego ryzyka; (e) używać Usługi do przechowywania lub przekazywania jakichkolwiek danych, których eksportowanie podlega Przepisom eksportowym; ani (f) korzystać z Usługi w imieniu lub na rzecz jakiegokolwiek podmiotu lub osoby, którym zabroniono korzystania z Usługi na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane logowania, takie jak hasła, klucze i identyfikatory klienta, służące do uzyskiwania dostępu do Usługi są przeznaczone do używania tylko przez osobę, dla której zostały przygotowane. Klient zachowa dane logowania w poufności i podejmie uzasadnione starania, by zapobiegać ich nieupoważnionemu użyciu oraz zniechęcać do takiego użycia, a także zagwarantuje, że Użytkownicy końcowi i osoby trzecie będą postępować tak samo. Wyłączna odpowiedzialność za zachowanie zgodności ze stosownymi przepisami HIPAA i wszelkimi podobnymi przepisami obowiązującymi w danej jurysdykcji spoczywa na Kliencie. Klient nie będzie zezwalał Użytkownikom końcowym ani innym podmiotom pozostającym pod jego kontrolą na przenoszenie, przechowywanie lub przetwarzanie informacji zdrowotnych podlegającym przepisom amerykańskiej ustawy HIPAA, chyba że Klient uzyskał uprzednią pisemną zgodę od Google (w tym zgodnie z ustaleniami zawartej umowy z partnerem biznesowym zgodnej z ustawą HIPAA).

2.5. Żądania innych podmiotów. Klient jest odpowiedzialny za odpowiadanie na Żądania innych podmiotów. O ile nie jest to sprzeczne z prawem lub warunkami Żądania innego podmiotu, firma Google (a) bezzwłocznie powiadomi Klienta o otrzymaniu Żądania innego podmiotu, (b) zastosuje się do uzasadnionych żądań Klienta związanych z jego staraniami w celu przeciwstawienia się Żądaniu innego podmiotu oraz (c) dostarczy Klientowi informacje lub narzędzia, które będą mu niezbędne, aby odpowiedzieć na Żądanie innego podmiotu. Klient powinien najpierw próbować samodzielnie uzyskać informacje wymagane, aby odpowiedzieć na Żądanie innego podmiotu, a z firmą Google powinien kontaktować się tylko wtedy, gdy nie może ich uzyskać w racjonalny sposób.

2.6. Przetwarzanie danych. Każda ze stron zgadza się, że świadczenie i korzystanie z Usługi podlega Umowie o przetwarzaniu danych i strony będą przestrzegać tej Umowy o przetwarzaniu danych w odniesieniu do Usługi w odpowiednim zakresie.

3. Informacje poufne.Odbiorca nie może ujawniać Informacji poufnych nikomu z wyjątkiem pracowników, Podmiotów stowarzyszonych, przedstawicieli i profesjonalnych doradców, którzy ich potrzebują i którzy na piśmie (lub w inny sposób w przypadku profesjonalnych doradców) zobowiązali się do zachowania ich poufności. Odbiorca upewni się, że te osoby i podmioty wykorzystają Informacje poufne tylko do egzekwowania praw i wypełniania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz nie będą ich rozpowszechniać. Informacje poufne nie obejmują informacji: (a) udostępnionych publicznie bez winy odbiorcy, (b) opracowanych niezależnie przez odbiorcę ani (c) przekazanych odbiorcy zgodnie z prawem przez inny podmiot niezwiązany zobowiązaniem do zachowania poufności. Odbiorca może ujawnić Informacje poufne także wtedy, gdy jest to wymagane na mocy orzeczenia sądowego, przepisów lub z nakazu agencji regulacyjnej lub rządowej (po odpowiednim powiadomieniu Klienta, jeśli jest to zgodne z prawem, i podjęciu uzasadnionych ekonomicznie starań, by zapewnić Klientowi możliwość złożenia na własny koszt wniosku o nakaz ochronny lub równoważne rozwiązanie).

4. Dane klienta. Z zastrzeżeniem artykułu 1.2 (Funkcje w wersji beta) oraz artykułu 2.1 (Zgodność z regulacjami) Google nie będzie uzyskiwać dostępu do Danych klienta ani korzystać z nich, chyba że (a) jest to konieczne do świadczenia Usługi oraz (b) jest to wymagane na mocy orzeczenia sądowego, przepisów lub z nakazu agencji regulacyjnej lub rządowej (po odpowiednim powiadomieniu Klienta, jeśli jest to zgodne z prawem, i podjęciu uzasadnionych ekonomicznie starań, by zapewnić Klientowi możliwość złożenia na własny koszt wniosku o nakaz ochronny lub równoważne rozwiązanie). Na żądanie Klienta lub jego Użytkowników końcowych Google może również uzyskać dostęp do Danych klienta lub wykorzystywać je w celu świadczenia pomocy technicznej w związku z Usługą.Klient uzyska i zapewni, że jego Użytkownicy końcowi uzyskają wszelkie niezbędne i wymagane prawem zgody na przesyłanie wszelkich danych osobowych do Usługi oraz na przetwarzanie danych przekazanych Google za pośrednictwem Usługi na mocy niniejszej Umowy. Dane klienta nie obejmują danych usługi zbieranych lub generowanych przez Google podczas świadczenia Usługi lub administrowania nią, takich jak ustawienia techniczne lub operacyjne, dane dotyczące użytkowania, dane konfiguracji lub inne metadane.

5. Prawa własności intelektualnej. Poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszych postanowieniach ta Umowa nie przyznaje żadnej ze stron jakichkolwiek praw – dorozumianych ani żadnych innych – do treści ani własności intelektualnej drugiej strony. Zgodnie z ustaleniami między stronami, z zastrzeżeniem art. 2.1 (Zgodność z regulacjami), wszystkie Prawa własności intelektualnej do Danych klienta należą do Klienta, a wszystkie Prawa własności intelektualnej do Usługi należą do firmy Google.

6. Oświadczenia i gwarancje. Każda ze stron oświadcza, że jest w pełni uprawniona i upoważniona do zawarcia Umowy. Każda ze stron zapewnia, że będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów, które mają zastosowanie odpowiednio do udostępniania Usługi lub korzystania z Usługi (w tym stosowanych przepisów dotyczących powiadomień o naruszeniu zabezpieczeń).

7. Wypowiedzenie Umowy.

7.1. Przez Klienta. Klient może zaprzestać korzystania z Usługi w dowolnym momencie.

7.2. Przez Google. Klient akceptuje fakt, że Google może w dowolnym momencie i z dowolnego powodu rozwiązać tę Umowę lub zakończyć świadczenie całej Usługi lub jej części. Niezależnie od powyższego firma Google powiadomi Klienta z co najmniej trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem o zakończeniu świadczenia Usługi, pod warunkiem że świadczenie Usługi może zostać natychmiast zakończone, jeśli (a) Klient naruszy niniejszą Umowę lub (b) firma Google w uzasadniony sposób ustali, że dalsze świadczenie Usługi może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów.

7.3. Skutki rozwiązania Umowy.Jeśli niniejsza Umowa zostanie rozwiązana: (a) prawa przyznane jednej ze stron przez drugą natychmiast wygasną (z wyjątkiem przypadków opisanych w tym artykule); (b) po upływie uzasadnionego ekonomicznie czasu firma Google usunie Dane klienta, usuwając prowadzące do nich wskaźniki na aktywnych serwerach Google oraz z czasem je nadpisując; (c) Google usunie Dane klienta przechowywane w GCS po upływie uzasadnionego ekonomicznie czasu oraz (d) na żądanie każda ze stron bezzwłocznie dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, by zwrócić lub zniszczyć wszelkie inne Informacje poufne należące do drugiej strony.

7.4. Zawieszenia. Firma Google może automatycznie zawiesić Usługę lub rozwiązać niniejszą Umowę, jeśli korzystanie przez Klienta z Usługi nakłada nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę Google (według uznania Google).

8. Zmiany w Usłudze lub Warunkach. Google może co jakiś czas zmieniać niniejsze warunki (w tym wymienione w nich adresy URL oraz treści znajdujące się pod takimi adresami URL). Powiadomienie o takich zmianach będzie dostępne pod odpowiednim adresem URL (lub innym adresem URL wskazanym przez Google), w interfejsie Usługi lub w inny sposób przesłane na adres e-mail Klienta podany w związku z Usługą. Zmiany niniejszych warunków (w tym zmiany treści znajdujących się pod adresami URL) nie będą działać wstecz i będą obowiązywać po upływie 14 dni od ich opublikowania. Wyjątkiem są zmiany odniesień adresów URL, które obowiązują od razu. Google może co jakiś czas wprowadzać uzasadnione ekonomicznie zmiany w Usłudze. W Usłudze mogą być udostępniane nowe aplikacje lub funkcje, korzystanie z których może być uzależnione od zaakceptowania przez Klienta dodatkowych warunków. Jeśli Klient nie zgadza się na zmienione warunki Usługi, powinien zaprzestać korzystania z Usługi. Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszej Umowy będą wiążące, o ile: (a) zostaną sporządzone na piśmie i podpisane przez należycie umocowanego przedstawiciela Google; (b) Klient zaakceptuje zaktualizowane warunki online lub (c) Klient będzie korzystać z Usługi po opublikowaniu przez Google aktualizacji Umowy lub jakichkolwiek zasad dotyczących Usługi.

9. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.KAŻDA STRONA ZAPEWNIA, ŻE DOŁOŻY UZASADNIONYCH STARAŃ W CELU WYPEŁNIENIA SWOICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE: (A) STRONY WYŁĄCZAJĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH WARUNKÓW, GWARANCJI I INNYCH ZASAD, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANYCH GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; ORAZ (B) W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO USŁUGA JEST ŚWIADCZONA „TAK, JAK JEST”.

10. ODSZKODOWANIE; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

(A) W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Klient zobowiązuje się zabezpieczać firmę Google, jej dyrektorów, kadrę kierowniczą, pracowników oraz kontrahentów przed wszelkimi postępowaniami prawnymi ze strony osób trzecich (w tym działaniami organów administracji państwowej) (i) w związku z Danymi klienta lub (ii) wynikającymi z korzystania przez Klienta z Usługi w sposób niezgodny z prawem albo naruszenia niniejszej Umowy lub związanymi z takim zachowaniem.To zabezpieczenie obejmuje ochronę przed wszelką odpowiedzialnością i wydatkami powstałymi w wyniku roszczeń, strat, szkód, wyroków, grzywien, kosztów postępowania sądowego i opłat prawnych.

(B) ŻADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEJ UMOWY NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ŻADNEJ ZE STRON ZA (I) OSZUSTWO LUB ŚWIADOME WPROWADZENIE W BŁĄD; (II) ZOBOWIĄZANIA DO ZAPŁATY ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCE Z TEJ UMOWY LUB (III) WSZYSTKO, CZEGO NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ ANI OGRANICZYĆ NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

(C) NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY ŻADNA ZE STRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI (UMOWNEJ, DELIKTOWEJ, W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBANIA, ANI INNEJ) ZA JAKIEKOLWIEK UTRATY ZYSKU, PRZYCHODÓW, OCZEKIWANYCH OSZCZĘDNOŚCI LUB UTRATY OKAZJI BIZNESOWEJ, LUB POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY PONIESIONE PRZEZ DRUGĄ STRONĘ (BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY TE SZKODY BYŁY BRANE POD UWAGĘ PRZEZ STRONY W DNIU WEJŚCIA UMOWY W ŻYCIE).

(D) Z ZASTRZEŻENIEM PODPUNKTÓW (B) I (C) POWYŻEJ, JEŚLI NINIEJSZA UMOWA JEST REGULOWANA PRZEZ (I) PRAWO ANGIELSKIE ZGODNIE Z ART. 11.9, WTEDY ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC INNYCH WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ NIE PRZEKROCZY 1000 USD; LUB (II) PRAWO STANU KALIFORNIA ZGODNIE Z ART. 11.9, WTEDY ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY GOOGLE WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ NIE PRZEKROCZY 1000 USD.

11. Inne postanowienia.

11.1. Powiadomienia. Wszystkie powiadomienia o rozwiązaniu lub naruszeniu Umowy muszą mieć formę pisemną, być sporządzone w języku angielskim i zaadresowane do działu prawnego drugiej strony. Adres e-mail działu obsługi prawnej Google do doręczania powiadomień to legal-notices@google.com. Wszelkie pozostałe powiadomienia muszą być sporządzane na piśmie w języku angielskim i adresowane do głównej osoby kontaktowej drugiej strony (lub na adres e-mail podany podczas korzystania z Usługi w przypadku Klienta). Powiadomienie uznaje się za dostarczone z potwierdzeniem odbioru, jeśli potwierdzenie jest sformułowane na piśmie, automatyczne lub zawarte w dzienniku elektronicznym.

11.2. Cesja praw. Żadna ze stron nie może scedować jakiejkolwiek części niniejszej Umowy bez pisemnej zgody drugiej strony z wyjątkiem przypadku cesji na Podmiot stowarzyszony, gdy spełnione są te kryteria: (a) cesjonariusz na piśmie zgodził się przestrzegać warunków niniejszej Umowy; (b) strona dokonująca cesji pozostanie odpowiedzialna za wynikające z Umowy zobowiązania, jeśli cesjonariusz się z nich nie wywiąże; oraz (c) strona dokonująca cesji powiadomiła drugą stronę o cesji. Każda inna próba cesji jest nieważna.

11.3. Zmiana kontroli. Jeśli u którejkolwiek ze stron nastąpi zmiana kontroli (na przykład w wyniku zakupu lub sprzedaży akcji, fuzji przedsiębiorstw bądź innego rodzaju transakcji firmowej) inna niż związana ze zmianą struktury lub reorganizacją Google i Podmiotów stowarzyszonych Google: (a) strona ta pisemnie powiadomi drugą w ciągu 30 dni od zmiany kontroli oraz (b) druga strona może w dowolnej chwili od zmiany kontroli aż do 30 dnia po otrzymaniu tego pisemnego powiadomienia rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

11.4. Siła wyższa. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie wykonania postanowień Umowy spowodowane warunkami znajdującymi się poza jej uzasadnioną kontrolą.

11.5. Wykluczenie zrzeczenia się praw, rozdzielność postanowień. Niekorzystanie przez strony z praw wynikających z niniejszej Umowy (lub zwłoka w korzystaniu z nich) nie będzie wobec żadnej ze stron traktowane jako zrzeczenie się tych praw. Jeśli którykolwiek warunek niniejszej Umowy (lub jego część) jest nieprawidłowy, niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostałe warunki Umowy pozostaną w mocy.

11.6. Wykluczenie przedstawicielstwa, beneficjenci będący osobą trzecią. Niniejsza Umowa nie powoduje utworzenia przedstawicielstwa, spółki ani spółki joint venture między stronami. O ile treść niniejszej Umowy wyraźnie nie stanowi inaczej, nie zapewnia ona żadnych korzyści osobom trzecim. Prawa stron do odstąpienia lub zmiany niniejszej Umowy nie są uzależnione od zgody jakiejkolwiek innej osoby.

11.7. Umowy z podwykonawcami. Każda ze stron może zlecić podwykonawcy wykonanie dowolnego ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, ale nadal będzie ponosić odpowiedzialność za wykonanie wszystkich zobowiązań zleconych podwykonawcom oraz za działania lub zaniechania tych podwykonawców.

11.8. Świadczenia przysługujące w oparciu o prawo słuszności. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza możliwości wystąpienia przez którąkolwiek ze stron o świadczenie przysługujące w oparciu o prawo słuszności, chyba że Klient w trakcie korzystania z Usługi lub przez rok od czasu zakończenia korzystania chce w drodze postępowania sądowego wystąpić o zakaz sądowy lub zakaz importu usługi na podstawie naruszenia patentu w odniesieniu do Usługi lub jej części.

11.9. Prawo właściwe. (a) Z wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 11.9(b) poniżej, ta Umowa podlega prawu stanu Kalifornia i zgodnie z nim będzie interpretowana, bez uwzględnienia norm kolizyjnych. W przypadku jakichkolwiek konfliktów pomiędzy przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz regulacjami prawa zagranicznego oraz przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz regulacjami prawa stanu Kalifornia zastosowanie będą miały przepisy ustawowe i wykonawcze oraz regulacje prawa stanu Kalifornia. Strony wyrażają zgodę, by poddać się wyłącznej i właściwej jurysdykcji sądów okręgu Santa Clara w stanie Kalifornia. (b) Jeśli Klient ma siedzibę w Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce, niniejsza Umowa podlega prawu angielskiemu, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich w odniesieniu do wszelkich sporów (umownych lub pozaumownych) dotyczących Umowy. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz amerykańska ustawa Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) nie mają zastosowania do Umowy. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych i nie może być eksportowane do krajów lub osób fizycznych objętych embargiem ani używane w takich krajach lub przez takie osoby.

11.10. Zobowiązania po wygaśnięciu umowy. Następujące artykuły niniejszej Umowy obowiązują także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu: 1.2 (Funkcje w wersji beta) (tylko ostatnie zdanie), 2.5 (Żądania innych podmiotów), 3 (Informacje poufne), 7 (Rozwiązanie Umowy) oraz 11 (Inne postanowienia).

11.11. Całość umowy. Niniejsza Umowa, w tym niniejsze warunki i wszystkie dokumenty wymienione w tej Umowie, stanowi całość porozumienia między stronami w zakresie jej przedmiotu i zastępuje wszelkie uprzednie lub jednoczesne umowy dotyczące tego tematu. Warunki dostępne pod adresem URL, do których odwołano się w tej Umowie, niniejszym stanowią jej część. Zawierając niniejszą Umowę, żadna ze stron nie polegała na jakimkolwiek komunikacie, oświadczeniu lub gwarancji (niezależnie od tego, czy ich wydanie można uznać za niedbalstwo czy nie), których nie określono wyraźnie w niniejszej Umowie. Na ich podstawie stronom nie będą też przysługiwać żadne uprawnienia ani świadczenia.

11.12. Sprzeczne warunki. Jeśli wystąpi sprzeczność między dokumentami składającymi się na niniejszą Umowę, dokumenty te będą obowiązywać w następującej kolejności: warunki niniejszej Umowy, Zasady dopuszczalnego użytkowania.

12. Definicje.

12.1. „Zasady dopuszczalnego użytkowania” to postanowienia określające dozwolone metody korzystania z Usługi, dostępne na stronie support.google.com/datastudio/answer/7020012 (podlegającej zmianom) lub pod innym adresem URL wskazanym przez Google.

12.2. „Administrator” oznacza personel wyznaczony przez Klienta, posiadający konta administratora Google w celu administrowania Usługą w imieniu Klienta.

12.3. „Podmiot stowarzyszony” oznacza dowolny podmiot, pośrednio lub bezpośrednio kontrolowany przez stronę, kontrolujący stronę lub pozostający pod wspólną kontrolą z daną stroną.

12.4. „Funkcja w wersji beta” oznacza każdą funkcję Usługi lub Usługę, która jest wyraźnie określona przez firmę Google, w tym za pośrednictwem odpowiedniego interfejsu Usługi lub innej komunikacji z Klientem, jako „beta”, „alfa”, „eksperymentalna” bądź „przedpremierowa” lub która jest w inny sposób określona jako nieobsługiwana.

12.5. „Informacje poufne” to informacje, które jedna strona ujawnia drugiej stronie na mocy niniejszej Umowy i które są oznaczone jako poufne lub normalnie w danych okolicznościach byłyby uważane za poufne. Zgodnie z art. 1.2 (Funkcje w wersji beta) oraz 4 (Dane klienta) Dane klienta są Informacjami poufnymi Klienta.

12.6. „Dane klienta” to dane przesyłane, przechowywane, wysyłane lub odbierane za pośrednictwem Usługi przez Klienta lub Użytkowników końcowych.

12.7. „Umowa o przetwarzaniu danych” oznacza umowę dotyczącą przetwarzania danych dostępną na stronie: https://privacy.google.com/businesses/processorterms (lub innej podanej przez Google) wraz z późniejszymi zmianami.

12.8. „Użytkownicy końcowi” to osoby lub podmioty, w tym wszelkie osoby trzecie, którym Klient lub Użytkownicy końcowi zezwolili na używanie Usługi lub dostęp do niej (lub jakiegokolwiek raportu albo komponentu w Usłudze).

12.9. „Przepisy eksportowe” to wszelkie obowiązujące przepisy i regulacje dotyczące wywozu oraz powrotnego wywozu, w tym przepisy Export Administration Regulations („EAR”) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, sankcje handlowe i gospodarcze nakładane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz przepisy International Traffic in Arms Regulations („ITAR”) Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych.

12.10. „Google” oznacza (a) spółkę Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, jeśli główne miejsce prowadzenia działalności (w przypadku podmiotów) lub miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) znajduje się w jakimkolwiek kraju w Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce („EMEA”); (b) spółkę Google Asia Pacific Pte Ltd. z siedzibą pod adresem: 70 Pasir Panjang Road, #03-71, Mapletree Business City II, Singapur 117371, jeśli główne miejsce prowadzenia działalności (w przypadku podmiotów) lub miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) znajduje się w dowolnym kraju w regionie Azji i Pacyfiku („APAC”); lub (c) spółkę Google LLC z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia 94043, USA, jeśli główne miejsce prowadzenia działalności (w przypadku podmiotów) lub miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) znajduje się w dowolnym kraju na świecie poza regionem EMEA lub APAC.

12.11. „Działania wysokiego ryzyka” oznaczają używanie Usługi do takich celów jak obsługa obiektów jądrowych lub aparatury podtrzymującej życie albo kontrola lotów, w przypadku których awaria Usługi może doprowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub szkód dla środowiska.

12.12. „HIPAA” oznacza ustawę Health Insurance Portability and Accountability Act z 1996 r. wraz z późniejszymi zmianami, a także wszelkie regulacje wydane na jej podstawie.

12.13. „Prawa własności intelektualnej” oznaczają bieżące lub przyszłe prawa ogólnoświatowe wynikające z prawa patentowego, prawa autorskiego, prawa tajemnicy handlowej, prawa do ochrony znaków towarowych, autorskich praw osobistych lub innych podobnych praw.

12.14. „Usługa” oznacza (a) usługę Studio danych Google w przypadku Klientów mieszkających w kraju innym niż Japonia, w którym Usługa jest dostępna; lub (b) usługę Google Data Portal w przypadku Klientów mieszkających w Japonii.

12.15. „Oprogramowanie” oznacza wszelkie narzędzia, usługi, pakiety SDK lub inne zastrzeżone oprogramowanie komputerowe dostarczane przez Google w związku z Usługą, z którego może korzystać Klient, oraz wszelkie aktualizacje, które firma Google może okresowo wprowadzać do takiego Oprogramowania.

12.16. „Żądanie innego podmiotu” oznacza żądanie innego podmiotu dotyczące danych związanych z korzystaniem z Usługi przez Użytkownika końcowego. Żądania innego podmiotu mogą obejmować prawny nakaz przeszukania, orzeczenie sądowe, wezwanie sądowe, inne orzeczenie mające moc prawną lub pisemną zgodę Użytkownika końcowego na ujawnienie.

 

 

Poprzednie wersje

3 września 2019 roku

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
102097
false