Smluvní podmínky

Používáním této služby (jak je definováno níže) souhlasíte s následujícími podmínkami („podmínky") a se smluvními podmínkami společnosti Google ("podmínky společnosti Google"), které jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/policies/terms/ (nebo na jiné adrese URL, kterou může společnost Google poskytnout).

1. Služby

1.1 Zařízení a přenos dat. U všech zařízení, která se používají k uchování a zpracování zákaznických dat, budou dodržovány přiměřené bezpečnostní postupy, které nebudou tato data chránit hůře než bezpečnostní postupy pro zařízení, na kterých společnost Google uchovává a zpracovává vlastní informace podobného typu. Společnost Google implementovala systémy a procedury minimálně na úrovni oborového standardu, které zajišťují bezpečnost a důvěrnost zákaznických dat, chrání je před očekávanými hrozbami a riziky spojenými se zabezpečením nebo ztrátou integrity a dále před neoprávněným přístupem či použitím. Jako součást poskytovaných služeb může společnost Google přenášet, ukládat a zpracovávat zákaznická data ve Spojených státech nebo jiné zemi, ve které společnost Google nebo její zástupci provozují zařízení umožňující tyto činnosti. Používáním této služby vyjadřujete s tímto přenášením a ukládáním zákaznických dat souhlas.

1.2 Funkce verze beta. Společnost Google nenese žádnou odpovědnost na základě těchto podmínek a smluvních podmínek společnosti Google (společně „smlouva") (včetně závazků odškodnění) za skutečnosti vzniklé na základě užívání funkcí verze beta vámi nebo koncovými uživateli, případně v souvislosti s tím. Funkce verze beta budete používat výhradně na vlastní riziko a jejich používání může podléhat dalším požadavkům společnosti Google. Společnost Google není povinna poskytovat pro funkce verze beta podporu a přístup k nim v rámci služby může kdykoli ukončit. Google může využívat a zveřejňovat údaje získané na základě vašeho používání funkcí verze beta , a to k libovolnému účelu, nesmí však bez vašeho předchozího písemného souhlasu předávat výsledky třetím stranám způsobem, který by umožňoval nebo by eventuálně mohl umožnit identifikaci vás nebo kteréhokoli koncového uživatele. Nejste oprávněni sdělovat žádné informace o funkcích verze beta ani o podmínkách či existenci neveřejných funkcí verze beta.

2. Vaše závazky

2.1 Soulad. Službu budete používat v souladu s touto smlouvou a zásadami přijatelného užívání a zajistíte, aby stejně postupovali také vaši koncoví uživatelé. Zaručujete, že jste oprávněni jednat jménem koncových uživatelů a že budete zodpovídat za veškerá jednání nebo opomenutí všech svých koncových uživatelů. Společnost Google může vám nebo vašim koncovým uživatelům prostřednictvím této služby zpřístupnit produkty nebo služby, které nejsou nabízeny jako součást služby (případně data nebo obsah shromážděný nebo odvozený na základě používání takových produktů nebo služeb Google). Není-li uvedeno jinak, produkty a služby Google nadále podléhají příslušným smluvním podmínkám nebo smlouvě se společností Google týkající se takových produktů nebo služeb. Některé funkce správy dat v rámci služby mohou vyžadovat ukládání zákaznických dat do služby Google Cloud Storage („GCS"). V takovém případě souhlasíte s používáním služby GCS k ukládání těchto dat. Pokud odstraníte zákaznická data uložená ve službě GCS, tato zákaznická data budou ze služby odstraněna během doby, která je v obchodních vztazích považována za přiměřenou. V souvislosti se zákaznickými daty uloženými ve službě GCS si společnost Google vyhrazuje právo dle vlastního uvážení (i) omezit velikost úložiště (např. omezením velikosti souborů) a (ii) pozastavit nebo ukončit vaši možnost užívat takové funkce správy dat a službu GCS ve spojení s používáním služby. Jelikož služba funguje v součinnosti se službou Disk Google, musíte vy a vaši koncoví uživatelé používající službu používat také službu Disk Google, která umožňuje ukládat, získávat a odstraňovat přehledy, zdroje dat a jiné informace vytvořené nebo používané ve službě („soubory služby"). Tyto soubory Datového studia, včetně účtů zákazníků, mohou být ukládány na účet Disku Google přiřazený k účtu Google, který používáte pro přístup ke službě.Pokud soubory Datového studia uložené na Disku Google odstraníte, nebudou tyto soubory ve službě dostupné. Soubory Datového studia uložené na Disku Google jsou dostupné pro uživatele s přístupem k příslušnému účtu Disku Google. Souhlasíte s používáním služby Disk Google společně se službou a dále souhlasíte s tím, že používání služby Disk Google se řídí příslušnou smlouvou služby Disk Google, kterou jste uzavřeli vy nebo váš koncový uživatel, ale pouze za předpokladu, že služba může přistupovat k souborům Datového studia uloženým na disku a používat tyto soubory v souladu s touto smlouvou. Máte všechna potřebná práva (i) odesílat, používat a zpracovávat zákaznická data podle této smlouvy a (ii) autorizovat užívání služby společně se službou GCS a službou Disk Google. Pokud je váš účet služby propojen s organizací používající hlavní stránku Marketingové platformy Google (případně tuto službu s jiným názvem), některá data z vašeho účtu služby mohou být sdílena v rámci hlavní stránky Marketingové platformy Google (případně této služby s jiným názvem), dostupná pro subjekt nebo osobu s přístupem k této organizaci, a budou podléhat příslušným nastavením na hlavní stránce Marketingové platformy Google (případně této služby s jiným názvem). Bez ohledu na případné nastavení sdílení dat v účtu mohou zástupci technické podpory Google získat přístup k organizaci používající hlavní stránku Marketingové platformy Google (případně tuto službu s jiným názvem) a příslušným datům za účelem odstraňování problémů nebo opravy organizace používající hlavní stránku Marketingové platformy Google (případně tuto službu s jiným názvem).

2.2 Neoprávněné používání. Vyvinete úsilí, které je v obchodních vztazích považováno za přiměřené, k tomu, abyste zabránili neautorizovanému používání služby a abyste případné neautorizované používání ukončili.Pokud se dozvíte o neautorizovaném použití služby nebo neautorizovaném přístupu ke službě, ihned o tom společnost Google budete informovat. Pokud k tomu společnost Google neudělí výslovný písemný souhlas, nebudete provádět následující činnosti a vynaložíte veškeré úsilí, které je v obchodních vztazích považováno za přiměřené, k tomu, abyste v tomtéž zabránili koncovým uživatelům a třetím stranám: (a) prodávat, distribuovat, pronajímat (nebo podobným způsobem poskytovat) službu třetím stranám (s výjimkou případů, kdy je k tomu výslovně uděleno oprávnění v této smlouvě); (b) pokoušet se o zpětnou analýzu služby nebo její libovolné části; (c) pokoušet se prostřednictvím používání nebo přístupu ke službě vytvořit náhradní nebo podobnou službu; (d) používat službu k vysoce rizikovým činnostem nebo (e) používat službu k ukládání nebo přenosu zákaznických dat, jejichž export je regulován zákony upravujícími export. Identifikační údaje (jako jsou hesla, klíče a ID klientů) používané pro přístup ke službě smí používat pouze osoba, pro niž byly tyto identifikační údaje vystaveny. Se všemi identifikačními údaji budete zacházet jako s důvěrnými informacemi a vyvinete přiměřené úsilí, abyste zabránili a předcházeli neoprávněnému užívání identifikačních údajů. Rovněž zajistíte, aby stejně postupovali i všichni koncoví uživatelé a třetí strany. Nesete výhradní odpovědnost za dodržování zákona HIPAA a všech platných předpisů ve vaší zemi. Pokud není společností Google písemně uvedeno jinak, nevznikají použitím služby závazky ve smyslu zákona HIPAA ani jiných příslušných zákonů ve vaší zemi. Společnost Google nestvrzuje, že by služba splňovala požadavky zákona HIPAA (ani jiných příslušných zákonů ve vaší zemi). Jestliže jste (nebo se stanete) subjektem nebo obchodní entitou, na kterou se vztahuje zákon HIPAA, nesmíte službu použít způsobem nebo k účelu, který by zahrnoval chráněné informace o zdravotním stavu (jak jsou definovány zákonem HIPAA).

2.3 Požadavky třetích stran. Nesete odpovědnost za vyřizování požadavků třetích stran. V rozsahu určeném zákonem a podmínkami uvedenými v požadavku třetí strany vám společnost Google: (a) neprodleně oznámí, že obdržela požadavek třetí strany; (b) vyhoví vašim oprávněným požadavkům ohledně jejích možností rozporovat požadavek třetí strany; (c) poskytne vám informace a nástroje v přiměřené míře potřebné k reakci na požadavek třetí strany. Informace potřebné k reakci na požadavek třetí strany se nejprve pokusíte získat sami a po společnosti Google je budete požadovat pouze v případě, že tyto informace nebudete schopni s vynaložením přiměřeného úsilí získat bez jejího přispění.

3. Důvěrné informace

3.1 Důvěrnost. Příjemce důvěrných informací je nesmí sdělit ani jinak zpřístupnit nikomu kromě zaměstnanců, spřízněných subjektů, zástupců a odborných poradců, kteří tyto informace potřebují znát a písemně se zavázali (či v případě odborných poradců jsou vázáni jiným způsobem), že je zachovají jako důvěrné. Příjemce zajistí, aby tyto osoby a subjekty důvěrné informace využívaly pouze k uplatňování příslušných práv a k plnění závazků podle této smlouvy a aby zachovaly důvěrnou povahu těchto informací. Mezi důvěrné informace nepatří informace, které (a) byly zveřejněny bez zavinění příjemce; (b) které příjemce nezávisle vytvořil; nebo (c) které oprávněně získal od jiné strany bez povinnosti zachovávat důvěrnost. Příjemce může důvěrné informace sdělovat rovněž tehdy, je-li tato povinnost stanovena zákonem, a to až poté, co poskytovatele důvěrných informací o tomto kroku přiměřeně informuje, pokud mu to zákon umožňuje.

4. Zákaznická data

4.1 Používání zákaznických dat.. S výhradou ujednání článku 1.2 (Funkce verze beta) a článku 2.1 (Soulad) nebude společnost Google přistupovat k zákaznickým datům ani je používat, kromě následujících případů: (a) pokud je to nezbytné k poskytování služby a technické podpory vám a vašim koncovým uživatelům, (b) k zabezpečení a zlepšení služby za předpokladu, že zákaznická data nebudou bez vašeho souhlasu předávána třetím stranám a (c) pokud je to vyžadováno soudním příkazem, státním, vládním nebo regulačním orgánem (přičemž budete nejprve přiměřeně informováni, bude-li to umožněno, a bude vynaloženo obchodně přiměřené úsilí zprostředkovat vám právní ochranu nebo podobný prostředek na vlastní náklady). Před nahráním osobních údajů do služby nejprve získáte všechny nezbytné a právními předpisy vyžadované souhlasy a zajistíte, aby je získali také vaši koncoví uživatelé.

5. Prohlášení, záruky

5.1 Prohlášení a záruky. Jednotlivé strany závazně prohlašují, že mají plnou pravomoc a oprávnění uzavřít tuto smlouvu. Každá strana zaručuje, že bude dodržovat všechny právní předpisy, které se vztahují na poskytování nebo používání služeb (včetně příslušných právních předpisů týkajících se oznamování narušení bezpečnosti). Službu nesmíte používat a tuto smlouvu nesmíte přijmout, pokud vzhledem ke svému věku nejste oprávněni uzavřít závaznou smlouvu se společností Google.

6. Ukončení smlouvy.

6.1 Účinky ukončení. Dojde-li k ukončení smlouvy, potom: (a) ihned pozbývají účinnosti práva, která jedna strana udělila druhé (s výjimkou toho, co je uvedeno v této části); (b) po uplynutí doby, která je v obchodních vztazích považována za přiměřenou, od odstranění zákaznických dat z příslušných účtů služby Disk Google společnost Google smaže zákaznická data tím, že na svých aktivních serverech odstraní ukazatele na tato data a postupem času tato data přepíše; (c) společnost Google po uplynutí doby, která je v obchodních vztazích považována za přiměřenou, odstraní zákaznická data uložená ve službě GCS a (d) na základě požadavku každá ze stran neprodleně vyvine úsilí, které je v obchodních vztazích považováno za přiměřené, k vrácení nebo zničení všech dalších důvěrných informací druhé smluvní strany.

6.2 Pozastavení.Kromě všech práv uvedených ve smluvních podmínkách společnosti Google může společnost Google tuto smlouvu automaticky pozastavit nebo ukončit, pokud při užívání služby nepřiměřeně zatěžujete infrastrukturu společnosti Google (tuto skutečnost společnost Google určí na základě vlastního uvážení).

7. Změny služby nebo smluvních podmínek. Společnost Google může tyto podmínky příležitostně upravit (včetně adres URL obsažených v těchto smluvních podmínkách a obsahu těchto adres URL). Oznámení o takové úpravě bude k dispozici na příslušné adrese URL (nebo jiné adrese URL, kterou může společnost Google příležitostně poskytnout). Změny těchto podmínek (včetně změn obsahu adres URL) nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než čtrnáct dní po uveřejnění s výjimkou adres URL, které vstupují v platnost okamžitě.Společnost Google může příležitostně provádět z obchodního hlediska přiměřené změny služby. Společnost Google může příležitostně v rámci služby zpřístupnit další aplikace nebo funkce, jejichž používání může být podmíněno souhlasem s dalšími podmínkami. Jestliže nebudete souhlasit s upravenými podmínkami služby, měli byste službu přestat používat. Žádný dodatek ani úprava této smlouvy nejsou závazné, pokud: (i) nejsou vyhotoveny písemně a podepsány řádně oprávněným zástupcem společnosti Google, (ii) nepřijmete aktualizované podmínky online nebo (iii) nepokračujete v používání služby poté, co společnost Google zveřejnila aktualizace smlouvy nebo jakýchkoliv zásad upravujících službu.

8. Ostatní ujednání.

8.1 Sdělení. Veškerá sdělení o ukončení nebo porušení musejí být provedena písemně v angličtině a musejí být adresována právnímu oddělení druhé strany. Adresa právního oddělení společnosti Google pro sdělení je legal-notices@google.com. Veškerá ostatní sdělení musejí být provedena písemně v angličtině a musejí být adresována primárnímu kontaktu druhé strany. Oznámení bude považováno za předané okamžikem převzetí, které bude doloženo písemným nebo automaticky vytvořeným potvrzením či případně elektronickým záznamem.

8.2 Postoupení. Ani jedna ze stran nesmí žádnou část této smlouvy bez písemného souhlasu druhé strany postoupit třetí straně. Výjimkou je postoupení přidruženému subjektu za následujících podmínek: (a) postupník vyjádří písemný souhlas s tím, že bude vázán ujednáními této smlouvy, (b) postupitel ponese i nadále odpovědnost za závazky vyplývající z této smlouvy, pokud je postupník nedodrží, a (c) postupitel o daném postoupení informuje ostatní smluvní strany. Jakýkoliv jiný pokus o postoupení je neplatný.

8.3 Změna vlastnictví. Pokud nastane u jedné strany změna vlastnictví (způsobená například nákupem nebo prodejem akcií, sloučením nebo jinou obchodní transakcí) a nejedná se o interní restrukturalizaci nebo reorganizaci společnosti Google a přidružených subjektů: (a) daná strana o tom druhou stranu do 30 dní od změny vlastnictví bude informovat a (b) druhá strana může okamžitě ukončit tuto smlouvu ve lhůtě od změny vlastnictví až do uplynutí třiceti dnů od přijetí písemného oznámení.

8.4 Vyšší moc. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za neplnění ani prodlevu v plnění, pokud byly způsobeny okolnostmi, které nemohla přiměřeně ovlivnit.

8.5 Zřeknutí se práv, oddělitelnost. Pokud některá ze smluvních stran neuplatní (nebo neuplatní včas) práva z této smlouvy, nebude to vykládáno tak, že se těchto práv vzdala. V případě neplatnosti, protiprávnosti nebo nevymahatelnosti kteréhokoli ujednání této smlouvy (nebo jeho části) zůstávají ostatní ujednání smlouvy v platnosti.

8.6 Vyloučení obchodního zastoupení, oprávněných třetích stran. Tato smlouva nezakládá žádný vztah vzájemného zastupování, obchodního partnerství nebo společného podniku. Pokud to není výslovně uvedeno, neuděluje tato smlouva oprávnění žádným třetím stranám.

8.7 Pověření třetí strany. Smluvní strany mohou přenést závazky vyplývající z této smlouvy na třetí strany, ale budou i nadále nést odpovědnost za veškeré povinnosti a jednání nebo opomenutí těchto třetích stran.

8.8 Náprava podle práva ekvity. Žádné ujednání této smlouvy neomezuje možnost kterékoli ze stran dožadovat se nápravného prostředku podle práva ekvity. Pokud ale zahájíte řízení v době, kdy službu stále používáte, nebo v době do jednoho roku po skončení použití, nejste oprávněni požádat o vydání soudního opatření nebo předběžného opatření k zastavení služby nebo její části na základě porušení patentu.

8.9 Přetrvání platnosti. Ujednání v následujících článcích zůstávají v platnosti i po vypršení účinnosti nebo ukončení této smlouvy: články 1.2 (Funkce verze beta) (pouze poslední věta), 2.3 (Požadavky třetích stran), 3 (Důvěrné informace), 6 (Ukončení smlouvy) a 8 (Ostatní ujednání). Ujednání smluvních podmínek společnosti Google, která by vzhledem ke své povaze měla zůstat platná i po ukončení této smlouvy, budou platit i po ukončení této smlouvy.

8.10 Celá smlouva. Tato smlouva společně se všemi ve smlouvě uvedenými pojmy a dokumenty představuje úplnou dohodu stran týkající se jejího předmětu a nahrazuje případné předchozí smlouvy ohledně tohoto předmětu. Smluvní podmínky umístěné na internetu, na které tato smlouva odkazuje, představují její nedílnou součást. Každý dodatek musí mít písemnou formu a musí v něm být výslovně uvedeno, že se jedná o dodatek této smlouvy.

8.11 Konfliktní ustanovení. Jestliže vznikne rozpor mezi dokumenty, které tvoří tuto smlouvu, budou tyto dokumenty platit v následujícím pořadí: tyto smluvní podmínky, zásady přijatelného užívání a smluvní podmínky společnosti Google.

9. Definice

9.1 „Zásadami přijatelného užívání" se rozumí zásady přijatelného užívání služby, které jsou k dispozici na adrese https://support.google.com/datastudio/answer/7020012 (obsah se může příležitostně měnit) nebo na jiné adrese URL, kterou poskytne společnost Google.

9.2 „Spřízněným subjektem" se rozumí subjekt, který smluvní stranu přímo či nepřímo řídí, nebo je naopak stranou řízen či je spolu s ní pod společnou kontrolou.

9.3 „Funkcí verze beta" se rozumí funkce služby nebo služba, která je výslovně označená jako „beta", „alfa", „experimentální" nebo „předběžná" nebo která je jiným způsobem výslovně označená jako nepodporovaná.

9.4 „Prvky značky" se rozumí obchodní názvy, ochranné známky výrobků a služeb, loga, názvy domén a jiné rozlišující prvky značky jednotlivých stran, jak si je tyto strany příležitostně zajistí.

9.5 „Důvěrné informace" jsou informace sdělené v souvislosti s touto smlouvou jednou stranou straně druhé, které jsou označeny jako důvěrné nebo které by za daných okolností byly obvykle považovány za důvěrné. V souladu s články 1.2 (Funkce verze beta) a 4.1 (Používání zákaznických dat) představují zákaznická data důvěrné informace.

9.6 „Zákaznická data" jsou data, která jste vy nebo koncoví uživatelé prostřednictvím služby uložili, odeslali nebo přijali.

9.7 „Koncoví uživatelé" jsou uživatelé nebo subjekty, případně třetí strany, kterým vy nebo vaši koncoví uživatelé povolíte službu používat nebo k ní umožníte přístup (případně k přehledu, který je v ní obsažený, nebo k její součásti).

9.8 „Zákony upravujícími export" se rozumí všechny platné zákony a další právní předpisy týkající se exportu a zpětného exportu, včetně správního nařízení a vyhlášky o exportu (Export Administration Regulations) vydané Ministerstvem obchodu USA („EAR"), obchodních a ekonomických sankcí uvalených Úřadem pro řízení zahraničních aktiv při Ministerstvu financí USA (Treasury Department's Office of Foreign Assets Control) a předpisů Ministerstva zahraničních věcí USA upravujících mezinárodní obchod se zbraněmi (International Traffic in Arms Regulations) („ITAR").

9.9 „Vysoce rizikovými činnostmi" se rozumí použití při provozování jaderných zařízení, řízení letového provozu nebo systémů podpory života, kde může v případě selhání služby dojít k úmrtí, zranění osob či znečištění životního prostředí.

9.10 „HIPAA" je zkratkou pro zákon Health Insurance Portability and Accountability Act z roku 1996 ve znění pozdějších úprav a označuje také související legislativu a prováděcí předpisy.

9.11 „Službou" se rozumí (i) Datové studio Google pokud se nacházíte v jiné zemi než v Japonsku, v které je služba dostupná nebo (ii) Datový portál Google pokud se nacházíte v Japonsku.

9.12 „Požadavkem třetí strany" se rozumí požadavek třetí strany týkající se záznamů o používání služby koncovým uživatelem. Požadavkem třetí strany může být právoplatný příkaz k prohlídce, soudní příkaz, úřední předvolání nebo jiný platný soudní příkaz či písemný souhlas koncového uživatele se sdělením nebo jiným zpřístupněním informací.

Aktualizováno: 2018-10-30