ภาคผนวกสำหรับผู้ร่วมธุรกิจตามกฎหมาย HIPAA

ภาคผนวกสำหรับผู้ร่วมธุรกิจ ("BAA") ตามกฎหมาย HIPAA นี้จัดทำขึ้นระหว่าง Google กับลูกค้าที่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ("ลูกค้า") และเป็นส่วนเสริม การแก้ไข และรวมเข้าไว้ในข้อตกลง (ดังที่ระบุไว้ด้านล่าง) เท่านั้นในส่วนที่เกี่ยวกับบริการที่ครอบคลุม (ดังที่ระบุไว้ด้านล่าง) BAA จะมีผลบังคับ ณ วันที่ลูกค้าคลิกเพื่อยอมรับหรือคู่สัญญายอมรับใน BAA นี้

ลูกค้าจะต้องมีข้อตกลงฉบับที่มีอยู่ก่อนแล้ว BAA นี้จึงจะใช้ได้และมีผลบังคับ BAA นี้เมื่อรวมข้อตกลงแล้วจะควบคุมภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (ดังที่ระบุไว้ด้านล่าง)

คุณรับรองและรับประกันว่า (1) คุณมีสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ในการที่จะผูกมัดลูกค้ากับ BAA นี้ (2) คุณได้อ่านและทำความเข้าใจ BAA นี้แล้ว และ (3) คุณยอมรับข้อกำหนดของ BAA นี้ในนามของลูกค้า หากคุณไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะผูกมัดลูกค้าหรือไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าลงนามหรือคลิกยอมรับข้อกำหนดของ BAA นี้

คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ แต่มิได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน BAA นี้จะมีความหมายที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้สำหรับคำดังกล่าวในส่วน (ก) ความง่ายในการเข้าถึงบริการภาครัฐ (Administrative Simplification) ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพ (Health Insurance Portability and Accountability Act) ปี 1996, กฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการรักษาพยาบาล (Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act) และระเบียบในการบังคับใช้ตามที่ได้มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว (เรียกรวมกันว่า "HIPAA") หรือ (ข) ข้อตกลง อย่างใดอย่างหนึ่ง

1.คำจำกัดความ

"ข้อตกลง" หมายถึง ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่าง Google กับลูกค้าสำหรับข้อกำหนดของบริการที่ครอบคลุม ซึ่งข้อตกลงอาจอยู่ในรูปแบบของข้อกำหนดในการให้บริการทางออนไลน์

"บริการที่ครอบคลุม" หมายถึง Google Data Studio

"ผู้ใช้ปลายทาง" มีการให้คำจำกัดความไว้ภายใต้ข้อตกลง

"Google" หมายถึง หน่วยงานของ Google ที่เป็นคู่สัญญาในข้อตกลง

"หน่วยงานของ Google" หมายถึง Google LLC, Google Ireland Limited หรือบริษัทในเครือรายอื่นใดของ Google LLC

"คู่มือการปรับใช้ HIPAA" หมายถึง คู่มือที่ให้ข้อมูลที่ Google จัดเตรียมไว้ให้ซึ่งอธิบายวิธีที่ลูกค้ากำหนดค่าบริการที่ครอบคลุมอันเกี่ยวข้องกับความพยายามในการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA ของลูกค้า คู่มือการปรับใช้ HIPAA สำหรับบริการที่ครอบคลุมพร้อมให้อ่านทบทวนที่ URL ต่อไปนี้ https://support.google.com/datastudio/answer/10043514

"ข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง" หรือ "PHI" มีการให้คำจำกัดความไว้ภายใต้ HIPAA และมีการจำกัดวัตถุประสงค์ของ BAA นี้เฉพาะ PHI ภายในข้อมูลลูกค้าที่ Google เข้าถึงผ่านบริการที่ครอบคลุมอันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการที่ครอบคลุมที่ได้รับอนุญาตของลูกค้า

2.การมีผลบังคับใช้

 1. BAA นี้ใช้บังคับในขอบเขตที่ลูกค้ากระทำการในฐานะบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองหรือผู้ร่วมธุรกิจที่สร้าง รับ เก็บรักษา หรือส่ง PHI ผ่านบริการที่ครอบคลุม และส่งผลจนถึงขอบเขตที่ถือว่า Google กระทำการในฐานะผู้ร่วมธุรกิจหรือผู้เหมาช่วงของลูกค้าภายใต้ HIPAA ลูกค้ายอมรับว่า BAA นี้จะไม่ใช้บังคับกับ (1) ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือฟีเจอร์อื่นใดของ Google ที่ไม่ใช่บริการที่ครอบคลุม หรือ (2) PHI ใดก็ตามที่ลูกค้าสร้าง รับ เก็บรักษา หรือส่งไปนอกบริการที่ครอบคลุม (รวมถึงการใช้เครื่องมือแบบออฟไลน์หรือเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กร หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามของลูกค้า)
 2. ข้อมูลอ้างอิงใน BAA นี้จนถึงส่วนที่อยู่ใน HIPAA หมายถึงส่วนที่อาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว

3.การใช้และการเปิดเผย PHI.

 1. Google อาจใช้และเปิดเผย PHI เฉพาะ (1) ตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่ข้อตกลงและ/หรือ BAA นี้กำหนดไว้ หรือ (2) ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 2. Google อาจใช้และเปิดเผย PHI สำหรับ การจัดการและการบริหารที่เหมาะสม และเพื่อแสดงความรับผิดชอบตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขที่ว่าการเปิดเผย PHI ใดๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ (1) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือ (2) Google ได้รับการรับรองอย่างสมเหตุสมผลเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลที่ PHI จะได้รับการเปิดเผยโดยที่จะมีการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ และจะถูกนำมาใช้ หรือเปิดเผยเพิ่มเติมเฉพาะเมื่อเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเปิดเผย และ Google จะได้รับแจ้งถึงการละเมิดหรือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยใดๆ
 3. ภายในขอบเขตที่ระบุไว้ตามข้อกำหนด "ขั้นต่ำที่จำเป็น" ของ HIPAA นั้น Google จะร้องขอ ใช้ และเปิดเผยPHI จำนวนขั้นต่ำตามที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการร้องขอ การใช้ หรือการเปิดเผยเท่านั้น
 4. ภายใต้ขอบเขตที่ Google ได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะดำเนินการกับภาระหน้าที่ใดๆ ของลูกค้าให้เสร็จสมบูรณ์ภายใต้กฎในการรักษาความเป็นส่วนตัวของ HIPAA นั้น Google จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎในการรักษาความเป็นส่วนตัวของ HIPAA ที่ใช้บังคับกับลูกค้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ดังกล่าว

4.ภาระหน้าที่ของลูกค้า

 1. ลูกค้ามีภาระหน้าที่แต่เพียงฝ่ายเดียวในการจัดการกรณีที่ว่าผู้ใช้ปลายทางของลูกค้าได้รับสิทธิ์ในการแชร์ เปิดเผย สร้าง และ/หรือใช้ PHI ภายในบริการที่ครอบคลุมหรือไม่
 2. ลูกค้าจะไม่ร้องขอให้ Google หรือบริการที่ครอบคลุมใช้หรือเปิดเผย PHI ในลักษณะใดก็ตามที่อาจไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ HIPAA หากเป็นการดำเนินการโดยลูกค้า (หากลูกค้าคือบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง) หรือโดยบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองซึ่งลูกค้าคือผู้ร่วมธุรกิจของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองดังกล่าว (เว้นแต่จะมีการอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้ HIPAA สำหรับผู้ร่วมธุรกิจ) ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ของ BAA นี้
 3. เมื่อลูกค้าเปิดเผย PHI แก่ Google ลูกค้าจะให้ PHI จำนวนขั้นต่ำตามที่จำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ Google
 4. สำหรับผู้ใช้ปลายทางที่ใช้บริการที่ครอบคลุมอันเกี่ยวข้องกับ PHI ลูกค้าจะใช้การควบคุมที่มีอยู่ภายในบริการ รวมถึงการควบคุมที่มีรายละเอียดอยู่ในคู่มือการปรับใช้ HIPAA เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ PHI ของลูกค้าจะจำกัดเฉพาะบริการที่ครอบคลุม ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าคู่มือการปรับใช้ HIPAA ได้รับการจัดหาให้โดย Google แต่เพียงผู้เดียวในฐานะเป็นคู่มือที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกกำหนดค่าของลูกค้า รวมถึงรับทราบและยอมรับว่าลูกค้าเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับรองว่าการใช้บริการที่ครอบคลุมของลูกค้าและของผู้ใช้ปลายทางของลูกค้านั้นสอดคล้องกับ HIPAA และ HITECH
 5. ลูกค้ารับประกันว่าตนได้รับและจะได้รับคำยินยอม การให้สิทธิ์ใดๆ ก็ตามและ/หรือสิทธิ์ตามกฎหมายอื่นๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้ HIPAA และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สำหรับการเปิดเผย PHI ต่อ Google หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือการเพิกถอนสิทธิ์ที่ได้รับรายบุคคลสำหรับการใช้หรือการเปิดเผย PHI ลูกค้าจะรับผิดชอบในการจัดการการใช้บริการที่ครอบคลุมของตนตามนั้น เพื่อปรับปรุง และ/หรือลบ PHI ดังกล่าวที่อยู่ในบริการที่ครอบคลุม

5.การคุ้มครองป้องกัน Google และลูกค้าแต่ละฝ่ายจะใช้การคุ้มครองป้องกันที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม เพื่อป้องกันการใช้หรือการเปิดเผย PHI เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่น หรือตามที่ BAA นี้ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ Google จะใช้การคุ้มครองป้องกันด้านการบริหารจัดการ การคุ้มครองป้องกันทางกายภาพ และการคุ้มครองป้องกันทางเทคนิคที่จะปกปกป้องอย่างสมเหตุสมผลและเหมาะสมในส่วนของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของ PHI ที่มีการส่งหรือเก็บรักษาไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("EPHI") ที่ Google ได้สร้าง รับ เก็บรักษา หรือส่งในนามของลูกค้า Google จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของกฎด้านความปลอดภัยของ HIPAA ที่เกี่ยวข้องกับ EPHI

6.การรายงานและภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 1. Google จะแจ้งลูกค้าในทันทีถึง (1) เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยใดๆ ที่ Google รับทราบภายใต้ส่วนที่ 6(ค) และ (2) การละเมิดใดๆ ที่ Google พบ โดยมีเงื่อนไขว่าการแจ้งเตือนการละเมิดใดก็ตามจะต้องกระทำในทันที และโดยไม่ชักช้าอย่างไม่สมเหตุสมผล และจะต้องไม่เกิน 60 วันหลังจากการพบการละเมิดดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม การแจ้งเตือนที่ดำเนินการภายใต้ส่วนนี้จะอธิบายรายละเอียดการละเมิดในขอบเขตที่กระทำได้ รวมถึงขั้นตอนที่ได้ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่อาจมี และขั้นตอนที่ Google แนะนำให้ลูกค้าดำเนินการเพื่อจัดการกับการละเมิด
 2. Google จะส่งการแจ้งเตือนใดๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังอีเมลการแจ้งเตือนที่ลูกค้าให้ไว้ในข้อตกลง (และ/หรืออินเทอร์เฟซผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง) หรือผ่านการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า
 3. โดยไม่คำนึงถึงส่วนที่ 6(ก) ส่วนที่ 6(ค) นี้จะถือเป็นการแจ้งเตือนแก่ลูกค้าว่า Google ได้รับทราบเป็นระยะๆ เกี่ยวกับความพยายามที่ไม่ประสบผลสำเร็จในการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การแก้ไข หรือการทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการแทรกแซงการปฏิบัติงานทั่วไปในระบบข้อมูลของ Google และบริการที่ครอบคลุม ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยก็ตาม Google ก็ไม่จำเป็นต้องให้การแจ้งเตือนใดๆ ภายใต้ BAA นี้ที่เกี่ยวข้องกับความพยายามที่ไม่สำเร็จดังกล่าวนอกเหนือไปจากส่วนที่ 6(ค) นี้
 4. Google จะดำเนินขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เป็นอันตรายใดๆ ในขอบเขตที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (ที่ Google รับทราบ) ในการใช้หรือการเปิดเผย PHI โดย Google ที่เป็นการละเมิด BAA นี้
 5. Google จะรายงานลูกค้าเกี่ยวกับการใช้หรือการเปิดเผย PHI โดยไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ BAA นี้ที่ Google ได้รับทราบ

7.ผู้เหมาช่วง Google จะเข้าทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของส่วนที่ 45 C.F.R. §§ 164.504(e) และ 164.314(a)(2) ที่เกี่ยวข้องกับผู้เหมาช่วงแต่ละรายที่สร้าง รับ เก็บรักษา หรือส่ง PHI ในนามของ Google Google จะให้การรับรองว่าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ทำไว้ร่วมกับผู้เหมาช่วงแต่ละรายเป็นการผูกมัดผู้เหมาช่วงให้ปฏิบัติตามข้อจำกัดและเงื่อนไขที่ให้การคุ้มครอง PHI ในระดับสำคัญเท่ากับ BAA นี้

8.การเข้าถึงและการแก้ไข ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวสำหรับรูปแบบและเนื้อหาของ PHI ที่ลูกค้าเก็บรักษาไว้ภายในบริการที่ครอบคลุม รวมถึงกรณีที่ว่าลูกค้าจะเก็บรักษา PHI ดังกล่าวในชุดระเบียนที่กำหนดภายในบริการที่ครอบคลุมหรือไม่ Google จะให้สิทธิ์แก่ลูกค้าในการเข้าถึง PHI ของลูกค้าผ่านบริการที่ครอบคลุม เพื่อให้ลูกค้าปฏิบัติตามภาระหน้าที่ได้ภายใต้ HIPAA ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการเข้าถึงและการแก้ไขของแต่ละบุคคล แต่จะไม่มีภาระหน้าที่อื่นๆ สำหรับลูกค้าหรือบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่มอบให้กับแต่ละบุคคลตาม HIPAA อันเกี่ยวข้องกับชุดระเบียนที่กำหนด รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงหรือการแก้ไข PHI ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเกี่ยวกับการใช้บริการที่ครอบคลุมของลูกค้าเอง เพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการร้องขอของแต่ละบุคคลดังกล่าว

9.รายการบัญชีการเปิดเผย Google จะจัดทำเอกสารการเปิดเผย PHI โดย Google และจะจัดเตรียมรายการบัญชีของการเปิดเผยดังกล่าวแก่ลูกค้าตามและภายในขอบเขตที่ผู้ร่วมธุรกิจกำหนดไว้ภายใต้ HIPAA และสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมธุรกิจภายใต้ HIPAA

10.ความพร้อมใช้งานเอกสารและการเข้าถึงระเบียน ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ และภายใต้เอกสิทธิ์คุ้มกันความลับในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกความกับทนายความ (Attorney client privilege) ที่เกี่ยวข้อง Google จะเปิดเผยแนวทางปฏิบัติภายใน เอกสาร และระเบียนที่เกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผย PHI ที่ได้รับจากลูกค้า หรือที่สร้างขึ้นหรือได้รับโดย Google ในนามของลูกค้าต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์แห่งสหรัฐอเมริกา ("รัฐมนตรี") เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐมนตรีในการกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ BAA นี้

11.การหมดอายุและการสิ้นสุด

 1. BAA นี้จะสิ้นสุดเมื่อเกิด 2 กรณีต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะเกิดกรณีใดขึ้นก่อน (1) การสิ้นสุดที่ได้รับอนุญาตที่สอดคล้องกับส่วนที่ 11(ข) ด้านล่าง หรือ (2) การหมดอายุหรือการสิ้นสุดข้อตกลงทั้งหมดที่ลูกค้าได้เข้าถึงบริการที่ครอบคลุมภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว
 2. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิด BAA นี้อย่างร้ายแรง ฝ่ายที่มิได้ละเมิดอาจสิ้นสุด BAA นี้ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 15 วันต่อฝ่ายที่ละเมิด เว้นแต่การละเมิดจะได้รับการเยียวยาแก้ไขภายในช่วงระยะเวลา 15 วันดังกล่าว หากการเยียวยาแก้ไขภายใต้ส่วนที่ 11(ข) นี้ไม่กระทำอย่างสมเหตุสมผลฝ่ายที่มิได้ละเมิดอาจสิ้นสุด BAA นี้ได้ทันที หรือหากทั้งการสิ้นสุดและการเยียวยาแก้ไขไม่อาจกระทำได้อย่างสมเหตุสมผลภายใต้ส่วนที่ 11(ข) ฝ่ายที่มิได้ละเมิดอาจรายงานการละเมิดต่อรัฐมนตรีได้ ภายใต้สิทธิ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 3. หาก BAA สิ้นสุดก่อนที่จะสิ้นสุดข้อตกลง ลูกค้าอาจใช้บริการต่อไปได้ตามข้อตกลง แต่ลูกค้าจะต้องลบ PHI ใดๆ ที่เก็บรักษาไว้ในบริการที่ครอบคลุม และยุติการสร้าง รับ เก็บรักษา หรือส่ง PHI ดังกล่าวไปยัง Google อีก

12.การส่งคืน/การทำลายข้อมูล เมื่อสิ้นสุดข้อตกลง Google จะส่งคืนหรือทำลาย PHI ทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้า หรือที่สร้าง หรือได้รับโดย Google ในนามของลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากการส่งคืนหรือการทำลายดังกล่าวไม่อาจกระทำได้ Google จะขยายความคุ้มครอง BAA นี้ไปยัง PHI ที่ยังไม่ได้ส่งคืนหรือถูกทำลาย และจะจำกัดการใช้และการเปิดเผยเพิ่มเติมเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถทำการส่งคืนหรือทำลาย PHI ได้

13.การเปลี่ยนแปลงใน BAA นี้ Google อาจแก้ไขข้อกำหนดของ BAA นี้ (รวมถึง URL ที่อ้างอิงในข้อกำหนดเหล่านี้ และเนื้อหาภายใน URL ดังกล่าว) เป็นครั้งคราว การแจ้งเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าวจะมีอยู่ใน URL ที่เกี่ยวข้อง (หรือ URL อื่นที่ Google อาจระบุไว้เป็นครั้งคราว) หรืออินเทอร์เฟซผู้ใช้ของบริการที่ครอบคลุมที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ (ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายใน URL) จะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลเป็นระยะเวลา 14 วันหลังจากการประกาศ เว้นแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงการอ้างอิง URL จะมีผลในทันที

14.เบ็ดเตล็ด

 1. การคงอยู่ ส่วนที่ 12 (การส่งคืน/การทำลายข้อมูล) และ 14 (เบ็ดเตล็ด) จะยังคงอยู่แม้ว่า BAA นี้จะสิ้นสุดหรือหมดอายุแล้วก็ตาม
 2. ผลของภาคผนวก ในกรณีที่ BAA นี้ขัดแย้งกับส่วนที่เหลือข้อตกลงนี้ BAA นี้จะมีผลบังคับใช้ BAA นี้อยู่ภายใต้ส่วน “กฎหมายที่ควบคุม” ในข้อตกลง เว้นแต่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขอย่างชัดแจ้งภายใต้ BAA นี้ ข้อกำหนดของข้อตกลงจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์

v1 16112020

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
102097
false