Getting started with Custom Search

Servicevilkår for Tilpasset søgemaskine

Velkommen til Google Tilpasset søgemaskine. Ved at bruge Tilpasset søgemaskine ("Tjenesten") accepterer og erklærer du ("Du") dig indforstået med at være bundet af følgende vilkår og betingelser ("Servicevilkårene") over for Google Inc. samt dennes datterselskaber eller tilknyttede virksomheder ("Google").

1. Tjeneste.

1.1 Beskrivelse af tjenesten. Med en tilpasset søgemaskine kan Du levere tilpassede websøgningstjenester på Websitet (defineret nedenfor) ved at benytte Googles søgemaskine. For så vidt angår Servicevilkårene betyder "Website" det eller de websites, hvor du placerer en JavaScript-kode eller lignende programmeringskode ("Kode"), som definerer Google-søgefeltet (eller andre midler anvendt af websitets brugere ("Slutbrugere") til at angive en søgning ("Søgning")) på Websitet ("Søgefelt"). Alle de Søgninger, der sendes fra Websitet til Google, skal opfylde de tekniske specifikationer, som Google jævnligt leverer, og de skal stamme fra Websitet. Google modtager Søgninger fra Dig via Googles netværksgrænseflade, behandler Søgningerne ved hjælp af Googles søgemaskine og viser søgeresultaterne ("Resultaterne") på en Resultatside. For så vidt angår Servicevilkårene defineres "Resultatsiden" som den Webside, som vises eller kontrolleres af Google, og som indeholder og viser en Slutbruger Resultaterne fra Tjenesten.

De Resultater, der vises ved hjælp af Tjenesten, afhænger af nogle eller alle nedenstående faktorer: (a) de websites, som søgningen skal begrænses til eller filtreres over, som du har angivet i Tjenesten; (b) etiketter, som Du har oprettet; eller (c) andre af Tjenestens funktioner, som Google af og til kan gøre tilgængelige som beskrevet i dokumentationen til Tjenesten, som du finder på http://www.google.com/support/customsearch/bin/answer.py?answer=1714300 eller andre webadresser, som Google af og til efter eget skøn kan gøre tilgængelige.

Medmindre andet udtrykkeligt er anført, kan Tjenesten når som helst og uden varsel ændres eller afbrydes af Google uanset af hvilken grund, uden at Google ifalder ansvar over for dig, slutbrugere eller tredjepart. Eventuelle nye funktioner, der udbygger eller forbedrer den nuværende Tjeneste, skal være underlagt Servicevilkårene.

1.2 Ændringer. Google kan til enhver tid ændre Servicevilkårene med eller uden varsel, og du kan til enhver tid se den seneste udgave af Servicevilkårene online under Servicevilkår. Hvis Du finder en ændring uacceptabel, kan Du afbryde Tjenesten på Websitet og bringe Servicevilkårene til ophør ved at fjerne Koden og Søgefeltet fra dit Website. Hvis Du fortsætter med at bruge Koden og/eller Søgefeltet på et Website, bliver Du anset for at have accepteret ændringerne.

1.3 Dine forpligtelser. Du skal modtage en Søgning fra Slutbrugeren og videresende denne Søgning til Google. Du må ikke på nogen måde indramme, tilpasse eller cachelagre de Resultater, som Google fremkommer med, medmindre det er aftalt mellem Dig og Google. Google er ikke ansvarlig for at modtage Søgninger fra Slutbrugere eller for at uploade data mellem Dig og Googles netværksgrænseflade. Du har ansvaret for at tilvejebringe al den hardware og software, der er nødvendig for, at du kan opfylde Dine forpligtelser i henhold til Servicevilkårene, herunder, men ikke begrænset til, følgende: (a) implementere og opretholde Websitet, (b) implementere og opretholde grænsefladen mellem Websitet og Tjenesten samt (c) modtage en Søgning fra en Slutbruger og uploade Søgningen til Google.

1.4 Korrekt opførsel. Du må hverken selv gøre eller tillade tredjepart at gøre følgende: (a) redigere, ændre, afkorte, filtrere eller ændre rækkefølgen af oplysningerne i noget Resultat (enkeltvis eller samlet), herunder, men ikke begrænset til, ved at blande Resultater med søgeresultater eller annoncering, der ikke tilvejebringes af Google; (b) tilpasse nogen Resultater eller Resultatside, medmindre det er angivet i Servicedokumentationen; (c) vise nogen Resultater i pop op-vinduer, pop under-vinduer, afslutningsvinduer, udvidelsesknapper eller animationer; (d) vise nogen Resultater til tredjepart bortset fra Slutbrugere; (e) minimere, fjerne eller på anden måde forhindre den fulde og komplette visning af en Resultatside (herunder Resultater); (f) direkte eller indirekte at få adgang til, indlæse og/eller aktivere Tjenesten gennem eller fra, eller på anden måde indarbejde Tjenesten i, noget Website eller andet middel bortset fra Websitet, og da kun i det heri udtrykkeligt anførte omfang; (g) uploade, sælge, lease, distribuere, videredistribuere eller udlåne nogen Tjeneste eller adgang dertil eller bruge den til co-branding, timesharing, servicebureauformål eller andre uautoriserede formål (herunder, men ikke begrænset til, Resultater eller dele eller kopier heraf eller heraf afledte produkter); (h) indgå nogen form for ordning eller aftale, i henhold til hvilken tredjepart betaler dig vederlag, du betaler tredjepart vederlag eller nogen af jer deler eventuel betaling og/eller royalties for nogen form for Resultater; (i) direkte eller indirekte generere søgninger eller eksponeringer af eller klik på Resultater, via automatiserede, vildledende, falske eller ugyldige midler (herunder, men ikke begrænset til, klik-spam, robotter, makroprogrammer og internetagenter); (j) ændre, tilpasse, oversætte, forberede afledte værker fra, foretage dekompilering, reverse engineering, disassemblering eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden fra nogen Tjeneste eller nogen anden form for teknologi, indhold, data, rutiner, algoritmer, metoder, idéer, designs, brugerfladeteknikker, software, materialer og dokumentation tilhørende Google; (k) fjerne, udviske, skjule eller ændre Googles meddelelse om ophavsret, varemærker eller andre ejendomsretlige meddelelser, der er føjet til eller indeholdt i nogen Tjeneste eller anden form for Google-teknologi, -software, -materiale og -dokumentation; (l) gennemgå med "webcrawler" eller "spider", indeksere eller på anden ikke-midlertidig måde gemme eller lagre oplysninger, der er opnået fra Tjenesten (herunder, men ikke begrænset til, Resultater eller nogen del eller kopi heraf eller noget heraf afledt produkt); (m) oprette eller forsøge at oprette erstatninger eller tilsvarende tjenester eller produkter gennem brug af eller adgang til noget af Tjenesten eller fortrolige oplysninger i relation dertil; og/eller (n) deltage i en handling eller foranstaltning, der stiller Google i et dårligt lys eller på anden måde nedvurderer eller devaluerer Googles ry eller goodwill. Endvidere må Websitet ikke rumme pornografisk materiale, diskriminerende eller truende indhold eller andre former for materiale, produkter eller tjenester, som overtræder eller tilskynder til adfærd, der overtræder strafferetlig eller anden gældende lovgivning, servicepolitikker eller krænker tredjeparts rettigheder.

1.5 Ikke-eksklusivitet. Hvis du, mens aftalen er i kraft, leverer søgetjenester, der ikke udbydes af Google, på et hvilket som helst Website, skal Du sikre, at sådanne søgetjenester, der ikke udbydes af Google, ikke kan forveksles med eller opfattes som tjenester, der udbydes af Google. Du er endvidere indforstået med, at Google udbyder Tjenesten til Dig på ikke-eksklusiv basis, og at Google fortsat vil tilpasse og udbyde selskabets tjenester til andre parter til brug i forbindelse med en lang række forskellige programmer, herunder søgemaskiner.

1.6 Annoncer. Annoncer. Resultatsiden eller tilknyttede elementer, der udbydes af Google via Tjenesten, kan indeholde annoncering, som Du accepterer at vise. Tjenesten er kompatibel med, og Du kan ansøge om Google AdSense-programmet (www.google.com/adsense) i henhold til Vilkår og betingelser for AdSense.

2. Ejendomsrettigheder.

2.1 Googles rettigheder. For så vidt angår Servicevilkårene betyder "Immaterielle rettigheder" enhver og alle rettigheder, der fra tid til anden findes i patentloven, ophavsretsloven, loven til beskyttelse af halvlederchip, loven om droit moral, loven om forretningshemmeligheder, varemærkeloven, loven om illoyal konkurrence, loven om publicityrettigheder, loven om privatlivets fred og enhver anden immateriel rettighed, såvel som alle programmer, fornyelser, udvidelser og restaureringer deraf, nu eller herefter trådt i kraft og effektueret på verdensplan. I forholdet mellem Dig og Google anerkender Du, at Google ejer alle rettigheder, krav og andele, herunder, men ikke begrænset til, alle immaterielle rettigheder i og til Tjenesten (herunder Googles søgemaskineteknologi og Googles brandelementer, og undtaget elementer, som Google har licenseret fra tredjeparter), og at Du ikke vil erhverve nogen rettighed, krav eller andel i eller til Tjenesten (herunder Googles søgemaskineteknologi og Googles brandelementer), undtagen hvad der udtrykkeligt er fremsat i Servicevilkårene. AdWords, AdSense, GOOGLE, "Google"-logoet og andre mærker, der omfatter ordet GOOGLE og PAGERANK, er varemærker tilhørende Google.

2.2 Licens vedrørende brandelementer. For så vidt angår Servicevilkårene defineres "Brandelementer" som de varemærkenavne, varemærker, servicemærker, logoer, domænenavne og andre karakteristiske brandelementer tilhørende hver enkelt part, som vedkommende part fra tid til anden har sikret sig. Google giver Dig hermed en ikke-eksklusiv licens, som ikke kan overdrages eller gives videre i licens, til at vise Googles Brandelementer, mens aftalen er i kraft, med det formål at fremme eller reklamere for, at Du anvender Tjenesten, og med det formål at opfylde Dine forpligtelser i henhold til Afsnit 2.3 nedenfor. Du giver hermed Google en ikke-eksklusiv licens, som ikke kan overdrages, til at bruge Dine Brandelementer, mens aftalen er i kraft, til at bekendtgøre, at Du bruger Tjenesten. Enhver brug af Googles Brandelementer er underlagt retningslinjerne for Googles Brandelementer, som for tiden findes på http://cse.google.com/docs/branding.html. Google kan ændre Googles Brandelementer eller retningslinjerne for Googles Brandelementer fra tid til anden, og Google vil bringe en meddelelse herom på Googles Website. Du accepterer, at Dine respektive produkter og/eller tjenester, der associeres med Googles Brandelementer, skal have det samme generelle kvalitetsniveau, som Google sikrer i forbindelse med Googles egne Brandelementer. Med undtagelse af bestemmelserne i dette afsnit 2.2 skal intet i Servicevilkårene give eller anses for at give en part nogen form for rettighed, krav eller andel i eller til den anden parts Brandelementer. Ved enhver brug af Googles Brandelementer (herunder enhver form for goodwill i tilknytning hertil) skal Du tjene Googles interesser. På intet tidspunkt, mens eller efter aftalen er i kraft, må Du anfægte eller bistå andre i at anfægte Googles Brandelementer (undtagen i det omfang, denne begrænsning er forbudt ved lov) eller Googles registrering heraf, og Du må heller ikke forsøge at registrere Brandelementer (herunder domænenavne), der på nogen måde ligner Googles til forveksling (herunder, men ikke begrænset til, lyd, udseende og stavemåde).

2.3 Tilskrivning. Søgefeltet skal vise en iøjnefaldende grafisk illustration, der angiver, at Tjenesten leveres af Google. Googles retningslinjer for branding på http://cse.google.com/docs/branding.html angiver en række grafiske valgmuligheder. Den grafiske illustration skal linke til Googles website på http://www.google.com eller en anden adresse, som Google måtte udpege fra tid til anden, mens aftalen er i kraft.

2.4 Digital Millenium Copyright Act. Det er Googles politik at besvare meddelelser om påståede krænkelser i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act. Yderligere oplysninger og vejledninger findes på http://www.google.com/dmca.html.

  1. Brug af Dine Brandelementer i Googles Materialer. I det omfang, det er relevant, kan Google inkludere Dine Brandelementer i præsentationer, markedsføringsmaterialer og kundelister (som uden begrænsninger omfatter kundelister, der vises på Googles websites og på skærmbilleder af Tjenesterne). På din anmodning vil Google skaffe et eksempel på en sådan anvendelse til dig. Uden Googles forudgående godkendelse må du ikke udsende pressemeddelelser eller nogen offentlige meddelelser, der involverer Googles karakteristiske Brandelementer, vedrørende din deltagelse i Tjenesten i henhold til denne Aftale.

  2. Metadataindhold. For så vidt angår dette afsnit har de følgende udtryk med store begyndelsesbogstaver den betydning, der beskrives nedenfor.

"Virksomhed, der er tilknyttet Google" betyder en hvilken som helst enhed, der direkte eller indirekte styrer, styres af eller er under almindelig kontrol hos Google. Til disse formål omfatter "kontrol" mere end halvtreds procent (50 %) af stemmerettighederne eller aktierettighederne hos Google.

"Google-slutbrugere" betyder slutbrugere, der har adgang til eller bruger Google-tjenester.

"Google-tjenester" betyder Googles produkter og tjenester, der er tilgængelige via og ellers leveres af forskellige computerteknologier og elektroniske teknologier, netværk (syndikerede eller på anden vis) og systemer, herunder, men ikke begrænset til, internetbaserede tjenester og produkter, der er tilgængelige via Google-websites og eventuelle websites for Googles syndikeringspartnere.

"Google-website" betyder et hvilket som helst website på et domæne, der ejes af Google eller en virksomhed, der er tilknyttet Google, herunder alle tilhørende underdomæner og indekser, og alle deraf affødte websites.

"Metadataindhold" betyder (a) de metadata, der leveres af Kunden til Google i overensstemmelse med Kundens brug af Tilpasset søgemaskine, herunder, men ikke begrænset til, etiketter, attributter og Kundens indsendte associationer mellem etiketter, attributter og webadresser, (b) alle tekster, data, billeder og andet indhold, der leveres og/eller skrives af Kunden i forbindelse med Kundens oplysninger, der vises til Slutbrugere, og (c) eventuelle Kaldenavne, der vælges af Kunden, og (d) såfremt Kunden vælger at deltage, eventuelle bedømmelser, anmeldelser og kommentarer, der leveres af Kunden til Google via Tilpasset søgemaskine og eventuelle Opdateringer deraf, som leveres til Google af Kunden.

"Kaldenavn(e)" betyder det navn/de navne, som Kunden kan vælge, og som Kunden og Kundens Metadataindhold skal identificeres under over for Slutbrugerne og Opdateringer deraf.

"Opdateringer" betyder opdateringer, rettelser og/eller andre ændringer.

I henhold til vilkårene og betingelserne i denne Aftale tildeler Kunden hermed Google en uigenkaldelig, stedsevarende, ikke-eksklusiv, global og royalty-fri licens til (i) at anvende, kopiere, modificere, distribuere, oprette afledte værker baseret på og vise (offentligt eller på anden vis) Metadataindholdet via Google-tjenesterne og (ii) tillade Google-slutbrugere at få adgang til og bruge Metadataindholdet via Google-tjenesterne. Google kan bruge konsulenter og andre underleverandører i forbindelse med udøvelsen af Googles forpligtelser og opretholdelse af Googles rettigheder i henhold til dette afsnit, såfremt sådanne konsulenter og underleverandører er underlagt de samme forpligtelser som Google. Den licens, der tildeles i dette afsnit, må ikke underlicenseres af Google, undtagen til Google-tilknyttede virksomheder, Googles syndikeringspartnere eller en virksomhed, der er tilknyttet Google eller Google-slutbrugeres syndikeringspartnere i forbindelse med deres brug af Google-tjenester.

 

Bortset fra licensen, der tildeles i dette afsnit, bevarer Kunden alle rettigheder, krav og andele i og til Metadataindhold. Derudover bevarer Kunden alle rettigheder til alt andet indhold, der skabes eller ejes af Kunden, såfremt sådanne rettigheder ikke er licenseret eller overført til Google i henhold til andre aftaler, hvori sådant Metadataindhold er vedhæftet eller tilknyttet og bruges i forbindelse med Tilpasset søgemaskine.

 

Medmindre andet er angivet, forstår og accepterer Kunden, at intet i denne Aftale forhindrer eller begrænser Google i at bruge data, Google indhenter fra en anden kilde end Kunden i dette afsnit. Kunden anerkender og accepterer, at vedkommende ikke har nogen ret, krav eller andel i oplysninger, indhold eller data, der bruges af Google i forbindelse eller tilknytning med Metadata, og Kunden må ikke gøre krav på ejerskab eller andel af oplysninger, indhold eller data af denne type. Google og/eller dennes licensgivere bevarer alle rettigheder, krav eller andele i og til de Google-tjenester, Google-websites og alt indhold eller data, der udgør dele af eller vises som en del af eller via Google-tjenester eller Google-websites, bortset fra Metadataindholdet.

 

Kunden skal være ansvarlig for at acceptere og svare på eventuel kommunikation, ændringer eller anmodninger om fjernelse fra en part, der er angivet i eller på anden måde har rettigheder i Metadataindholdet, hvor sådan kommunikation opstår som følge af at have oplysninger i Google-tjenesterne og vedrører Metadataindholdet.

 

De rettigheder, der tildeles Google heri, omfatter rettigheden til at vise dele af Metadataindholdet i Google-tjenester, på Google-websites, Google-syndikeringspartneres websites og websites tilhørende syndikeringspartnere for virksomheder, der er tilknyttet Google, og vise eventuelle links til websider, hvor sådanne uddrag af Metadataindholdet vises, som fastlagt efter Googles eget skøn, såfremt, medmindre andet er angivet, intet i dette afsnit forpligter Google til at gøre dele af eller alt Metadataindholdet tilgængeligt for Google-slutbrugere. Google har eneretten til at bestemme rangeringen og placeringen af det valgte Metadataindhold i Google-tjenester. Af hensyn til gennemskueligheden bevarer hver part sit eget skøn med hensyn til udseende og funktionalitet, visning og kørsel af deres respektive tjenester og websites.

3. Rettigheder til oplysninger og beskyttelse af personlige oplysninger. Google og dennes helt ejede datterselskaber kan beholde og anvende oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med din brug af Tjenesten, i henhold til vilkårene i dennes privatlivspolitik (der findes på http://www.google.com/privacy.html eller andre webadresser, som Google fra tid til anden måtte levere). Du forstår og accepterer, at Google kan skaffe sig adgang til, bevare og videregive Dine personlige oplysninger og indholdet af Din konto, hvis lovgivningen kræver det, eller hvis Google i god tro mener, at denne adgang, bevaring eller videregivelse med rimelighed er nødvendig af hensyn til juridisk behandling eller beskyttelse af Googles, dets tilknyttede virksomheders eller offentlighedens rettigheder, ejendom og/eller sikkerhed. Personlige oplysninger, der indsamles af Google, kan lagres og behandles i USA eller et andet land, hvor Google eller dets agenter har faciliteter. Ved at benytte Tjenesten giver du dit samtykke til enhver sådan upload af oplysninger uden for dit hjemland. Du forstår og accepterer, at du opdaterer dit websites privatlivspolitik, så det afspejler, at du bruger Google-tjenester og medtager et link til http://www.google.com/privacy.html). Vores privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger og beskytter dit privatliv, når du bruger vores Tjenester. Ved at bruge Tjenesten accepterer du, at Google må bruge dataene i overensstemmelse med Googles privatlivspolitik. Ved at bruge Tjenesten accepterer du også samtykkepolitikken for brugere i EU. 

4. Garantier og ansvarsfraskrivelse.

4.1 Googles fraskrivelse af garanti. GOOGLE YDER INGEN FORM FOR UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTI FOR ADKOMST ELLER STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL TJENESTEN OG BRANDELEMENTERNE. TJENESTEN OG BRANDELEMENTERNE DISTRIBUERES OG TILVEJEBRINGES, "SOM DE ER OG FOREFINDES". GOOGLE GARANTERER IKKE, AT GOOGLES TJENESTE OG BRANDELEMENTER OPFYLDER DINE KRAV, ELLER AT TJENESTEN VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, BLANDT ANDET HVAD ANGÅR EVENTUELLE FEJL ELLER MANGLER I DE SØGERESULTATER, DER OPNÅS VED BRUG AF TJENESTEN. GOOGLE GARANTERER IKKE, AT DEN BRUGERDEFINEREDE SØGEMASKINE INKLUDERER ALLE DE DOMÆNER, SOM DU HAR ANGIVET. GOOGLE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR BELØB, DER OVERSTIGER ET TUSIND DOLLARS (1.000,00 USD).

4.2 Dine garantier. Du garanterer, at: (1) Alle de oplysninger, Du forelægger Google i forbindelse med Tjenesten, er sande og præcise; (2) Du er fuldt ud bemyndiget til at indgå denne aftale om Servicevilkårene; (3) Dine Brandelementer, Dit Indhold (defineret som alt redaktionelt, tekstmæssigt, grafisk, audiovisuelt og andet indhold, som leveres til Slutbrugere på Websitet, og som ikke leveres af Google) eller Websitet ikke (a) krænker nogen tredjeparts immaterielle rettigheder, (b) indebærer injurier, ærekrænkelse eller uanstændighed, (c) medfører nogen form for forbrugerbedrageri, produktansvar, brud på kontrakt, som Du er part i, eller forårsager skade over for tredjepart, (d) fremmer vold eller indeholder diskriminerende omtale, (e) strider mod gældende love, bestemmelser, vedtægter eller regulativer, eller (f) rummer indhold, der ikke er egnet for mindreårige, eller fremmer ulovlige aktiviteter, hasardspil, eller salg af tobak eller alkohol til personer under enogtyve (21) år; (4) Du vil indhente alle nødvendige statslige godkendelser, der kræves for at overholde Servicevilkårene; samt at (5) Du vil overholde alle Dine forpligtelser i henhold til Servicevilkårene i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5. Skadesløsholdelse. Du forpligter dig til at erstatte, forsvare og holde Google skadesløs i forhold til sagsanlæg eller retssager, som tredjepart anlægger mod Google på grundlag af krav, som ville udgøre brud på garanti, anbringende eller kontraktlig forpligtelse fra Din side i henhold til Servicevilkårene, herunder, men ikke begrænset til, sagsanlæg eller retssager, som tredjepart anlægger mod Google på grundlag af et krav om, at Indholdet, Websitet eller Dine Brandelementer krænker tredjeparts ophavsret, forretningshemmeligheder eller varemærke. Din skadesløsholdelse omfatter (1) alle advokatsalærer og omkostninger forbundet med forsvaret mod et sådant krav, (2) alle erstatningsbeløb og omkostninger, der pålægges, og (3) de samlede omkostninger ved eventuelle forlig, som Du indgår. Google skal (1) underrette Dig om et sådant krav; (2) give Dig rimelig information, bistand og samarbejde i forsvaret mod sagsanlægget eller retssagen (i det omfang, Du anmoder om det) og (3) give Dig fuld kontrol og eneret over forsvaret og forliget af et sådant krav. Du forpligter dig til ikke at indgå forlig eller kompromis vedrørende et sådant krav uden Googles forudgående samtykke, som ikke må tilbageholdes uden grund.

6. Ansvarsbegrænsning. GOOGLE FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR MED HENSYN TIL ALT INDHOLD I SERVICEVILKÅRENE ELLER VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I RELATION HERTIL PÅ ETHVERT ANSVARSGRUNDLAG, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING INDEN FOR ELLER UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER UAGTSOMHED), OG PÅ ANDEN MÅDE ERSTATNING FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, KONKRET DOKUMENTEREDE SKADER, FØLGESKADER, STØRRE ERSTATNINGER TIL SKADELIDTE ELLER ANDRE ERSTATNINGSKRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF DENNE AFTALE ELLER BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE GOOGLE-TJENESTEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF INDTÆGT, TAB AF FORTJENESTE, TAB AF DATA, UPRÆCISE DATA ELLER BESKADIGEDE DATA ELLER OMKOSTNINGER TIL INDKØB AF ERSTATNINGSPRODUKTER, -TJENESTER ELLER -TEKNOLOGI. DENNE BEGRÆNSNING SKAL GÆLDE, UANSET OM GOOGLE VAR ELLER BURDE VÆRE OPMÆRKSOM PÅ ELLER VÆRE BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER/ERSTATNINGER, OG UANSET OM DE BEGRÆNSEDE BEFØJELSER HERI FINDES UTILSTRÆKKELIGE. TJENESTEN TILBYDES UDEN BEREGNING, OG PARTERNE ER ENIGE OM, AT OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER UDGØR EN RIMELIG RISIKOFORDELING I FORHOLD TIL SERVICEVILKÅRENE. DA NOGLE STATER IKKE TILLADER FRASKRIVELSE AF STILTIENDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, GÆLDER NOGLE AF DE OVENFOR NÆVNTE BEGRÆNSNINGER ELLER EKSKLUDERINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

7. Varighed og ophævelse.

7.1 Varighed. Servicevilkårenes Varighed ("Varigheden") begynder på den dato, hvor Du tilføjer Koden til dit Website og fortsætter derefter, medmindre aftalen ophæves, som foreskrevet heri.

7.2 Ophævelse. Google kan til enhver tid ændre, suspendere eller afbryde hele eller dele af Tjenesten, herunder tilgængeligheden, og til enhver tid afslutte din brug af Tjenesten. Derudover kan en af parterne til enhver tid bringe Servicevilkårene til ophør, uanset årsagen, herunder, men ikke begrænset til, hvis Du foretager en handling, der stiller Google i et dårligt lys eller på anden måde nedvurderer eller devaluerer Googles Brandelementer eller Googles ry eller goodwill. Hvis Du ønsker at bringe Servicevilkårene til ophør, skal Du straks ophøre med at bruge Tjenesten.

7.3 Afvisning af ansøgning. Google har til enhver tid ret til efter eget skøn at afvise anmodninger om at anvende Tjenesten, uanset årsagen, og denne afvisning gør de mellem dig og Google aftalte Servicevilkår ugyldige. Google kan ikke gøres ansvarlig over for Dig for nogen form for erstatning på baggrund af deres beslutning om at afvise en sådan anmodning.

7.4 Konsekvenser af ophævelse. Hvis Servicevilkårene bringes til ophør, (i) ophører alle licensrettigheder, der er bevilget heri, og (ii) Du skal øjeblikkeligt afbryde al brug af tjenesten og fjerne alle Googles Brandelementer fra Websitet.

7.5 Fortsat gyldighed. Hvis Servicevilkårene bringes til ophør eller udløber, gælder afsnit 2.1, 4, 5, 6, 7.4, 7.5, 7.6 og 8 fortsat. Ingen part kan holdes ansvarlig over for den anden for nogen form for erstatning, der ekskluderende skyldes, at Servicevilkårene bringes til ophør i overensstemmelse med bestemmelserne i dem.

7.6 Afhjælpning. Du anerkender, at Du ved ikke at overholde de heri beskrevne begrænsninger i tjenesten/licensen kan påføre Google ubodelig skade, hvis omfang kan være vanskeligt at fastslå præcist. Derfor accepterer Du, at Google ud over eventuelle andre retsmidler, som Google måtte være juridisk berettiget til, har ret til at søge øjeblikkeligt påbud/forbud (injunctive relief), hvis Du eller Dine funktionærer, medarbejdere, konsulenter eller andre agenter ikke overholder de pågældende bestemmelser.

8. Diverse. Begge parter vil overholde alle eventuelle love, regler og regulativer, der gælder for dem i forbindelse med overholdelsen af deres forpligtelser i henhold til Aftalen. Alle meddelelser vil være på engelsk og skriftlige og (a), hvis de sendes til dig: til den adresse, du tidligere har angivet, og (b) hvis de sendes til Google: Google Inc., Att: Legal Department, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Meddelelse anses for at være givet (i) ved modtagelse, hvis den leveres personligt, (ii) ved skriftlig bekræftelse af modtagelse ved kurer, (iii) ved bekræftelse af modtagelse af rekommanderet eller anbefalet brev eller (iv) ved bekræftelse af modtagelse via fax, forudsat at en sådan meddelelse også sendes samtidig som A-brev. Du vil ikke overdrage eller på anden måde videregive dine rettigheder eller uddelegere dine forpligtelser i henhold til Servicevilkårene, helt eller delvist, uden Googles forudgående skriftlige samtykke; ethvert forsøg på at gøre dette vil være ugyldigt. Enhver overdragelse eller anden videregivelse af rettigheder eller uddelegering foretaget af dig kan ikke fritage dig for dit ansvar i henhold til Servicevilkårene. Det er et krav, at dine overdragelsesmodtagere, erhververe eller delegerede skriftligt erklærer sig for indforstået med vilkårene og betingelserne i disse Servicevilkår. Disse Servicevilkår og ethvert krav eller enhver uenighed uanset arten af denne, som opstår eller vedrører disse Servicevilkår, vil være underlagt og vil blive fortolket i henhold til de love, der er gældende i delstaten Californien samt gældende forbundslove i USA, uden at gyldiggøre noget valg af lovprincipper, som ville kræve anvendelse af love for en anden delstat. Begge parter erklærer sig indforstået med at acceptere domstolene i Santa Clara County i Californien som personlig og eksklusiv jurisdiktion. Parterne ekskluderer specifikt at anvende De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb og Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) til Servicevilkårene. Servicevilkårene tilsidesætter alle andre tidligere eller sideordnede aftaler, mundtlige eller skriftlige, med hensyn til indholdet deri. Enhver tilføjelse eller ændring af disse Servicevilkår skal ske (i) skriftligt, (ii) henvise til Servicevilkårene og (iii) underskrives af en autoriseret repræsentant for begge parter. Undladelse af at kræve opfyldelse af en bestemmelse vil ikke påvirke en parts ret til på ethvert senere tidspunkt derefter at kræve opfyldelse. Ej heller vil afkald på håndhævelse i forbindelse med en overtrædelse af bestemmelserne heri betragtes som et afkald på håndhævelse af bestemmelsen i sig selv. Hvis en bestemmelse er bedømt af en domstol i en kompetent jurisdiktion til at være uden retskraft, ugyldig eller på anden måde i strid med loven, skal den pågældende bestemmelse fortolkes, så den bedst muligt sikrer de tilsigtede formål, og de øvrige bestemmelser vil forblive i kraft og effektueret. Aftalens parter er og vil forblive uafhængige kontrahenter, og intet heri vil blive anset for at skabe noget agentur, partnerskab eller joint venture-forhold mellem parterne. Ingen part vil blive anset for at være den andens ansatte eller juridiske repræsentant, og ingen part skal have ret eller bemyndigelse til at indgå forpligtelser på den anden parts vegne. Ingen af parterne vil blive draget til ansvar for manglende eller forsinket udførelse af sine forpligtelser (med undtagelse af betaling af penge), som skyldes omstændigheder, der ligger uden for den pågældende parts rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, offentlig indgriben, terroristhandlinger, jordskælv, brand, oversvømmelse eller andre naturkatastrofer, arbejdsforhold, strømsvigt og internetafbrydelser. Servicevilkårene har ikke til formål at gavne tredjemand og vil ikke blive anset for at give anledning til nogen tredjepartsrettigheder. Servicevilkårene vil være bindende for og træder i kraft til gavn for hver af parterne og deres respektive efterfølgere og befuldmægtigede. SERVICEVILKÅRENE UDGØR HELE AFTALEN MELLEM PARTERNE MED HENSYN TIL INDHOLDET DERI. SERVICEVILKÅRENE TILSIDESÆTTER, OG VILKÅRENE I SERVICEVILKÅRENE GÅR FORUD FOR, ALLE ANDRE TIDLIGERE ELLER SIDEORDNEDE AFTALER MED HENSYN TIL INDHOLDET DERI.