Správa používateľov v aplikácii Comparison Shopping Service Center

CSS Center | Manage users in Comparison Shopping Service Center [Hero Image]

Správa používateľov a kontaktov

Ak chcete získať prístup k účtom prostredníctvom aplikácie CSS Center, musíte byť správcom skupiny alebo doménou CSS, alebo vás ako používateľa musí pridať správca skupiny alebo domény CSS. K jednej doméne CSS môže mať prístup viacero používateľov a používatelia môžu prepojiť svoje individuálne účty Google s viacerými doménami CSS, ktoré patria do rovnakej skupiny CSS. Používatelia ktorejkoľvek skupiny CSS majú prístup ku všetkým doménam CSS v danej skupine aj bez pridania do jednotlivých domén.

Správcovia účtu môžu pre jednotlivých používateľov určiť rôzne roly alebo úrovne prístupu. Správcovia skupín CSS môžu spravovať prístup pre všetky účty domény CSS ktorejkoľvek danej skupiny CSS, ako aj pre účet skupiny CSS. Správcovia domény CSS môžu spravovať prístupové práva pre konkrétnu doménu CSS.

Správcovia účtu môžu tiež určiť e‑mailové upozornenia pre každého používateľa. Správcovia môžu okrem toho pridávať osoby do svojho účtu iba ako e‑mailový kontakt bez toho, aby ich pridali ako priamych používateľov účtu.

Roly používateľov a prístup do aplikácie CSS Center

Používatelia aplikácie CSS Center musia mať štandardný alebo správcovský prístup. Konkrétne roly a prístup v aplikácii CSS Center zahŕňajú:

  • E‑mailové kontakty: Používateľ, ktorý je pridaný iba ako e‑mailový kontakt, dostáva e‑mailové upozornenia, ale nemá prístup používateľa k účtu.
  • Doménu CSS (štandardnú): Používateľ si môže zobraziť zoznam všetkých domén CSS v súvisiacej skupine CSS a má prístup k zobrazeniu domény CSS. Používateľ si môže zobraziť zoznam všetkých súvisiacich účtov obchodníka domény. Používateľ si tiež môže zobraziť súhrnné informácie vrátane metrík všetkých súvisiacich účtov obchodníka.
  • Doménu CSS (správcu): Okrem prístupu poskytovaného bežným používateľom domény CSS môže používateľ, ktorý je pridaný ako správca domény CSS, spravovať nastavenia domény CSS vrátane správy používateľov.
  • Skupinu CSS (štandardnú): Okrem prístupu poskytnutého bežnému používateľovi domény CSS môže používateľ, ktorý je pridaný ako bežný používateľ skupiny CSS, mať prístup k všetkým zobrazeniam domény CSS skupiny CSS a zobraziť si súhrnné informácie vrátane metrík všetkých domén CSS skupiny CSS.
  • Skupinu CSS (správcu): Okrem prístupu poskytnutého správcovi domény CSS a bežnému používateľovi skupiny CSS môže používateľ, ktorý je pridaný ako správca skupiny CSS, spravovať nastavenia skupiny CSS vrátane správy používateľov.

Prístup k účtom Merchant Center pre používateľov aplikácie CSS Center

Používatelia porovnávača cien majú prístup k súvisiacim účtom Merchant Center (MC) bez toho, aby boli explicitne pridaní ako používatelia daných účtov. Používateľ porovnávača cien bude mať prístup k účtu MC, ak budú splnené dve podmienky:

Step 1 Pre každého používateľa aplikácie CSS Center: V nastaveniach prístupu k účtu CSS Center musí byť povolený správcovský prístup do služby Merchant Center alebo štandardný prístup do služby Merchant Center. Používatelia porovnávača cien nemajú prístup k účtom MC, ak sú nastavenia prístupu nastavené na možnosť Bez prístupu do služby Merchant Center.

Step 2 Pre každý účet MC: V nastaveniach prístupu k službe Merchant Center pre používateľov porovnávača cien musí byť na karte Používatelia porovnávača cien povolený štandardný alebo správcovský prístup. Platí to aj pre účty pre viacerých klientov. Porovnávač cien môže tiež vyžadovať konkrétne prístupové práva k prepojeným účtom MC. Správcovia porovnávača cien (výlučne správcovia porovnávača cien) môžu odosielať žiadosti o prístup používateľov prostredníctvom služieb podpory porovnávačov cien.

Konkrétne prístupové práva daného používateľa porovnávača cien ku konkrétnemu účtu MC sú určené minimálne týmito dvoma nastaveniami. Upozorňujeme, že nastavenie jednotlivých účtov MC určuje, či sa v aplikácii CSS Center môžu zobrazovať údaje patriace do účtu MC.

Pridanie nového používateľa

Add a new user in the CSS Center

Používatelia so správcovským prístupom pozývajú ostatných, aby získali prístup k vášmu účtu CSS Center pomocou sekcie Používatelia na stránke Prístup k účtu, ku ktorej sa dostanete pomocou ponuky Tools and setting menu icon [Gear]. Títo pozvaní používatelia sa prihlasujú do vášho účtu pomocou vlastných prihlasovacích údajov, takže si môžu chrániť svoje prihlasovacie údaje.

Pridaný používateľ pozvánku dostane, len ak má účet Google. Ak účet Google nemá, môže si ho vytvoriť tu.

Ak chcete udeliť prístup ďalším používateľom, postupujte takto:

Step 1 Kliknite na ikonu kľúča Tools and setting menu icon [Gear].

Step 2 V sekcii Nastavenia vyberte Prístup k účtu.

Step 3 Kliknite na tlačidlo plus .

Step 4 Zadajte e‑mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať.

Step 5 Kliknite na Pridať používateľa.

Step 5 Vyberte prístupové práva, ktoré chcete poskytnúť používateľovi, a e‑mailové upozornenia, ktoré mu chcete zasielať. Môžete vybrať správcovský alebo štandardný prístup k aplikácii CSS Center a správcovský, štandardný alebo žiadny prístup k službe Merchant Center.

Step 5 Kliknite na Pridať používateľa.

Po zadaní e‑mailovej adresy na udelenie prístupu ďalšiemu používateľovi sa vám môže zobraziť toto chybové hlásenie: „Nepodarilo sa nám pridať túto e‑mailovú adresu, pretože nie je spojená s účtom Google. Vyberte inú e‑mailovú adresu alebo vytvorte nový účet Google.“

Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie, znamená to, že e‑mailová adresa, ktorej sa pokúšate udeliť prístup do aplikácie CSS Center, nie je prepojená s účtom Google. Všetky e‑mailové adresy, ktoré chcete pridať do účtu CSS Center, musia byť prepojené s účtom Google.

Postup na prepojenie e‑mailu s účtom Google:

  1. Prejdite na účty Google.
  2. Kliknite na Použiť namiesto toho moju aktuálnu e‑mailovú adresu.

Odobranie používateľov

Remove users in the CSS Center

Ak si už neželáte, aby mal určitý používateľ (alebo používatelia) prístup k vášmu účtu CSS Center, môžete ho z neho odobrať. Odobraný používateľ sa viac nebude môcť prihlasovať do vášho účtu CSS Center.

Ak chcete odobrať používateľa, postupujte takto:

Step 1 Kliknite na ikonu kľúča Tools and setting menu icon [Gear].

Step 2 V sekcii Nastavenia vyberte Prístup k účtu.

Step 3 V sekcii Používatelia kliknite na e‑mailovú adresu používateľa, ktorého chcete odobrať.

Step 4 V sekcii Stav používateľa kliknite na Odobrať používateľa.

Step 5 Kliknutím na Áno potvrďte odobratie používateľa.

Úprava rolí používateľov

Edit user roles in the CSS Center

Ak chcete upraviť rolu používateľa, postupujte takto:

Step 1 Kliknite na ikonu kľúča Tools and setting menu icon [Gear].

Step 2 V sekcii Nastavenia vyberte Prístup k účtu.

Step 3 V sekcii Používatelia nájdite e‐mailovú adresu súvisiacu s rolou, ktorú chcete upraviť.

Step 4 Vyberte prístupové práva a nastavte e‐mailové upozornenia pre tohto používateľa.

Step 5 Kliknite na Uložiť.

Odstránenie vášho prístupu k účtu CSS Center

Remove your CSS Center account access in the CSS Center

Ak svoj účet Google už nechcete mať prepojený s účtom CSS Center, môžete vlastný prístup odstrániť v sekcii Predvoľby.

Keď sa odoberiete z účtu CSS Center, zruší sa váš prístup a viac si nebudete môcť účet prezerať ani v ňom robiť zmeny. Ak by ste chceli prístup opäť získať, budete sa musieť obrátiť na správcu účtu CSS Center.

Poznámka: Ak ste správcom účtu CSS Center, nebudete môcť odstrániť svoj účet Google, pokiaľ s účtom nie je spojený iný správca.

Ak chcete odstrániť vlastný účet, postupujte takto:

Step 1 Kliknite na ikonu kľúča Tools and setting menu icon [Gear] a v ponuke Nastavenia vyberte Predvoľby.

Step 2 Vyberte Predvoľby.

Step 3 Kliknite na Odstrániť prístup.

Step 4 Opätovným kliknutím na Odstrániť prístup potvrďte odstránenie svojho účtu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
5172632
false