Zakázaný a obmedzený obsah

Nasledujúce pravidlá sa vzťahujú na všetky formáty vrátane recenzií, fotiek a videí. Ak obsah nespĺňa tieto kritériá, jeho zverejnenie v Mapách Google môže byť zamietnuté.

Príspevky do Máp Google musia presne zodpovedať príslušnému miestu. Ak príspevky nezodpovedajú skutočnosti, takýto obsah odstránime. Týka sa to recenzií, fotografií alebo videí nesúvisiacich s označenými miestami alebo firmami. Ak je obsah nepresne umiestnený na mape alebo spojený s nesprávnym profilom, príspevok môžeme odmietnuť.

Cieľom automatického spracúvania recenzií je identifikácia nevhodného obsahu, ako sú falošné recenzie a spam. Nahlásené recenzie môžeme v záujme dodržiavania pravidiel Googlu či zákonných povinností odstrániť.

Spam a falošný obsah

Obsah by mal vyjadrovať váš skutočný zážitok na danom mieste a nie je povolené ho uverejňovať iba na účely ovplyvnenia hodnotenia miesta. Neuverejňujte falošný obsah, neuverejňujte rovnaký obsah viackrát a neuverejňujte obsah pre rovnaké miesto z viacerých účtov.

Irelevantný obsah

Uverejňujte iba obsah, ktorý sa zakladá na vašich zážitkoch alebo otázkach o zážitkoch na konkrétnom mieste. Mapy nie sú určené na vyjadrovanie názorov na všeobecné politické alebo spoločenské dianie ani na prezentovanie osobných úspechov. Obsah nevyhovujúci tomuto štandardu bude odstránený.

Obmedzený obsah

V prípade niektorých produktov alebo služieb podliehajúcich reguláciám a miestnym nariadeniam musíte pri uverejňovaní obsahu dodržiavať určité pokyny. Nahrávaný obsah nesmie obsahovať výzvy na akciu ani ponuky na predaj produktov alebo služieb podliehajúcich miestnym právnym predpisom. Okrem iného sem patria alkohol, hazard, tabakové výrobky, strelné zbrane, zdravotnícke a lekárske zariadenia, regulované lieky, služby pre dospelých a finančné služby.

Obsah nesmie vyobrazovať:

 odkazy na vstupnú stránku, kde je možné zakúpiť si obmedzené tovary alebo služby;

 e‑mailovú adresu a/alebo kontaktné telefónne čísla na zakúpenie obmedzených tovarov;

 promo ponuky na obmedzené tovary alebo služby. nenahrávajte napríklad obsah vyobrazujúci ponuky, kupóny, informácie o cenách alebo iné propagácie s obmedzenými produktmi alebo službami.

Tieto pravidlá sa netýkajú náhodných zobrazení takýchto produktov. Príklady:

 fotky ponúk;

 fotky obsahujúce alkoholické nápoje, ktoré však nie sú hlavným objektom záberu.

Protizákonný obsah

Neakceptujeme obsah, ktorý je protizákonný alebo vyobrazuje protizákonnú činnosť. Ide o:

 obrázky alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý porušuje zákonné práva druhej osoby vrátane autorských práv (Ak máte záujem o ďalšie informácie alebo chcete podať žiadosť na základe zákona DMCA, prečítajte si o našich postupoch pri dodržiavaní autorských práv.);

 všetky snímky sexuálneho zneužívania a všetok obsah zobrazujúci deti sexuálnym spôsobom;

 obsah týkajúci sa nebezpečných alebo protizákonných činov, ako je znásilnenie, predaj orgánov či obchodovanie s ľuďmi;

 protizákonné výrobky a služby – výrobky z ohrozených živočíšnych druhov, nelegálne drogy, lieky na predpis uvedené na nelegálny trh;

 obrázky zachytávajúce alebo propagujúce realistické, bezdôvodné či akékoľvek iné násilie;

 obsah vytváraný teroristickými skupinami alebo v ich mene.

V prípade iných právnych problémov prejdite na kartu „Autorské práva alebo iné právne problémy“ vo funkcii nahlásenia problému.

Obsah podporujúci terorizmus

Teroristickým organizáciám nepovoľujeme používať túto službu na žiadne účely vrátane náboru. Zároveň striktne zakazujeme obsah súvisiaci s terorizmom, napríklad obsah, ktorý propaguje teroristické činy, podnecuje násilie alebo oslavuje teroristické útoky. Ak uverejňujete obsah súvisiaci s terorizmom na vzdelávacie, dokumentárne, vedecké alebo umelecké účely, dbajte na to, aby ste poskytli dostatok informácií, na základe ktorých diváci pochopia kontext. 

Sexuálne explicitný obsah

Nepovoľujeme obsah vyobrazujúci sexuálne explicitný materiál. Takisto v žiadnom prípade nepovoľujeme obsah, ktorý zachytáva sexuálne zneužívanie detí alebo ich vyobrazuje sexuálnym spôsobom. Takýto druh obsahu odstránime, príslušný účet zrušíme a upozorníme Národné centrum pre nezvestné a zneužívané deti (National Center for Missing and Exploited Children – NCMEC) a orgány činné v trestnom konaní.

Nevhodný obsah

Budeme odstraňovať obsah, ktorý zachytáva obscénne, neúctivé alebo urážlivé slová či gestá. 

Nebezpečný a hanlivý obsah

Mapy Google predstavujú miesto na bezpečnú komunikáciu medzi používateľmi. Z tohto dôvodu nepovoľujeme obchodníkom ani spotrebiteľom uverejňovať nebezpečný alebo hanlivý obsah vrátane obsahu, ktorý:

 zahŕňa hrozby alebo obhajobu ublíženia sebe či druhým;

 obťažuje, zastrašuje alebo šikanuje osobu či skupinu osôb;

 podnecuje nenávisť voči osobe alebo skupine, propaguje jej diskrimináciu, prípadne ju znevažuje na základe rasy či etnického pôvodu, vierovyznania, postihnutia, veku, národnosti, statusu veterána, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodovej identity alebo inej charakteristiky, ktorá je spojená so systémovou diskrimináciou či marginalizáciou.

Odcudzenie identity

Nepovoľujeme, aby jednotlivci používali Mapy Google na zavádzanie iných osôb. Toto pravidlo sa vzťahuje na klamlivý obsah aj na nepravdivé prehlásenia.

Nepripisujte svoj obsah inej osobe, spoločnosti alebo organizácii, ak nemáte právo na ich zastupovanie.

Google si vyhradzuje právo odstrániť obsah, pozastaviť účty alebo vykonať iné právne kroky voči prispievateľom, ktorí nepravdivo tvrdia, že zastupujú spoločnosť Google alebo sú jej zamestnancami.

Stret záujmov

Obsah Máp pridaný používateľmi je najhodnotnejší, keď je poctivý a objektívny. Niektoré príklady nepovolených praktík:

 recenzovanie vlastnej firmy,

 uverejňovanie negatívneho obsahu o skúsenostiach v súčasnom alebo bývalom zamestnaní,

 uverejňovanie negatívneho obsahu o konkurencii na manipuláciu jej hodnotení.