Verboden en beperkte content

Bedrieglijke content en gedragingen

Valse betrokkenheid

Bijdragen aan Google Maps moeten gaan over een echte ervaring met een plaats of bedrijf. Valse betrokkenheid is niet toegestaan en zulke content wordt verwijderd.

Bijvoorbeeld:

 • Iemand betalen, belonen of aanmoedigen om content te posten die niet over een echte ervaring gaat.
 • Negatieve reviews ontmoedigen of verbieden, of selectief vragen om positieve reviews van klanten.
 • Content die niet op een echte ervaring is gebaseerd en geen betrouwbaar beeld geeft van de locatie of het product in kwestie.
 • Content waarvan de plaatsing door een bedrijf wordt beloond in de vorm van kortingen, gratis producten en/of services.
  Dit omvat verzoeken van verkopers om een negatieve review te herzien of te wijzigen in ruil voor kortingen, gratis producten of services, of andere incentives.
 • Content die een concurrent heeft gepost om de reputatie van een bedrijf of product te schaden.
 • Content die vanuit meerdere accounts is gepost om de beoordeling van een plaats te manipuleren.
 • Content die is gepost met een emulator of andere manipulatieservice voor apparaten, aangepast besturingssysteem of andere methode om echte betrokkenheid na te bootsen, sensorgegevens of -resultaten te manipuleren of de normale werking op andere wijze te dwarsbomen of te verwarren.
Nabootsing van identiteit

Het gebruik van Google Maps om anderen te misleiden is in strijd met het principe van het bieden van nuttige informatie aan gebruikers om hen te helpen de wereld om zich heen te verkennen. Gebruik Google Maps niet voor nabootsing van de identiteit van personen, groepen of organisaties.

Bijvoorbeeld:

 • Content die is gepost of gedeeld om de identiteit van een persoon, groep of organisatie na te bootsen.
 • Content die zich voordoet als een geverifieerde gezaghebbende bron.

We staan wel content toe die alternatieve namen voor een persoon of organisatie bevat als er met de content niet wordt geprobeerd anderen te misleiden.

Misleidende informatie

Valse, onjuiste of bedrieglijke informatie kan individuen, bedrijven en de maatschappij aanzienlijke schade toebrengen. Daarom staan we gebruikers niet toe om misleidende informatie te posten.

Bijvoorbeeld:

 • Schadelijke content met bedrieglijke of misleidende medische of gezondheidsinformatie.
 • Schadelijke content met bedrieglijke of misleidende informatie over democratische processen.
 • Schadelijke content over nieuwswaardige gebeurtenissen of maatschappelijke kwesties die zijn gemanipuleerd om gebruikers te bedriegen of te misleiden.

We staan wel content toe van verifieerbare gezaghebbende bronnen.

Verkeerde voorstelling

Bedrieglijke informatie kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van de informatie op Google Maps. Daarom staan we niet toe dat individuen Google Maps gebruiken om anderen te misleiden of te bedriegen, of om een verkeerde voorstelling van zaken te geven.

Bijvoorbeeld:

 • Valse of misleidende voorstellingen van de beschrijving of kwaliteit van goederen of services.
 • Feiten verdraaien of weglaten om andere gebruikers op te lichten.
 • Verdraaien of weglaten van informatie die een aanzienlijke invloed kan hebben op de besluitvorming door gebruikers.
 • Content die tot stand is gekomen door belangenverstrengeling.
 • Content posten die gebruikers misleidt om vertrouwelijke informatie te ontfutselen, om hen ongewenste of schadelijke software te laten downloaden of om hen bloot te stellen aan phishing of baiting.

Ongepaste content en gedragingen

Intimidatie

We staan niet toe dat gebruikers content posten om andere mensen of bedrijven te intimideren of om anderen aan te zetten tot intimidatie.

Bijvoorbeeld:

 • Content die een specifieke bedreiging vormt voor bepaalde personen of groepen mensen, waardoor deze redelijkerwijs zouden kunnen vrezen voor hun geestelijke of lichamelijke veiligheid of welzijn.
 • Doxing.
 • Content die leidt tot ongewenste seksualisering of objectificatie van een persoon, zoals claims over iemands seksuele activiteiten, seksuele geaardheid of genderidentiteit.
Aanzetten tot haat

Google Maps-producten zijn een hulpmiddel waarmee gebruikers de wereld om zich heen kunnen verkennen en de weg kunnen vinden. Bij Google geloven we dat alle mensen, ongeacht hun ras, etniciteit, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, gender, genderidentiteit, kaste of een andere beschermde status, het recht hebben om toegang te krijgen tot informatie en deel te nemen aan de uitwisseling hiervan, zonder te maken te krijgen met aanzetten tot haat.

Post en deel geen content waarin wordt aangezet tot haat.

Bijvoorbeeld:

 • Directe aansporingen om geweld te gebruiken tegen beschermde individuen of groepen.
 • Content die ontmenselijkend of kleinerend is, of die individuen of groepen belastert op basis van een beschermd kenmerk.

We staan wel content toe die op een positieve manier naar een beschermde persoon of groep verwijst.

Aanstootgevende content

Google Maps moet een plek zijn waar gebruikers elkaar respecteren, zelfs als ze het niet met elkaar eens zijn. Daarom staan we gebruikers niet toe om aanstootgevende content te posten.

Bijvoorbeeld:

 • Gebruik van Google-producten om andere individuen of groepen aan te vallen.
 • Content die duidelijk en opzettelijk provocerend is.
 • Ongegronde beschuldigingen van onethisch gedrag of strafbare feiten.

We staan wel content toe die negatieve ervaringen op een respectvolle manier beschrijft.

Persoonlijke informatie

Verspreid of post geen persoonlijke informatie zonder toestemming. Persoonlijke informatie wordt gedefinieerd als informatie die van toepassing is op een in leven zijnde identificeerbare persoon, en openbaarmaking kan leiden tot risico op schade als de informatie wordt gehackt of misbruikt. Hier volgen enkele voorbeelden:

 • Content met persoonlijke informatie van een andere persoon die zonder toestemming van deze persoon wordt gepost, zoals volledige naam/achternaam, gezicht in een foto of video, of andere informatie waarvan is gemeld dat deze zonder toestemming is gepost.
 • Persoonlijk identificeerbare informatie en andere persoonlijke informatie over jezelf of anderen, waaronder financiële informatie, medische informatie of andere persoonlijke informatie.

Het is voor verkopers wel toegestaan om contactgegevens van hun bedrijf te posten, waaronder telefoonnummer, e-mailadres of socialmedia-gebruikersnamen.

Ook is het wel toegestaan om de volledige naam van een persoon aan te geven als deze deel uitmaakt van de algemeen bekende of geadverteerde zakelijke entiteit of als deze een bekende professional is die onder hun naam werkzaam is.

Als je van mening bent dat je persoonlijke informatie zonder je toestemming is gepost, volg je deze instructies om de review te melden.

Obscene content en grof taalgebruik

We verwijderen obscene content en content met grof taalgebruik van Google Maps.

Bijvoorbeeld:

 • Obscene content of content met grof taalgebruik die is bedoeld om andere gebruikers te kwetsen of om kritiek kracht bij te zetten.

We staan wel woorden toe die in een andere context als grof taalgebruik kunnen worden beschouwd als die op een niet-aanstootgevende manier worden gebruikt.

Seksueel expliciete content

Google Maps is een plaats waar je de wereld om je heen veilig kunt verkennen. Daarom staan we seksueel expliciete content niet toe.

Bijvoorbeeld:

 • Pornografie of beelden van seksuele handelingen, geslachtsdelen of fetisjen, gericht op seksuele bevrediging.
 • Content met naakte geslachtsdelen.
 • Content waarin bestialiteit wordt verheerlijkt of aangemoedigd.
 • Content waarin seksueel expliciete content of seksueel expliciet gedrag wordt verheerlijkt of aangemoedigd.

Als de content is gerelateerd aan een interessante plaats en gebruikers voldoende informatie krijgen om de context te begrijpen, kunnen we content die in andere gevallen als seksueel expliciet wordt beschouwd, toestaan voor educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke doeleinden.

Content voor volwassenen

Google Maps is een plek waar gebruikers nuttige en toepasselijke informatie kunnen vinden. Daarom staan we content voor volwassenen niet toe.

Bijvoorbeeld:

 • Niet-expliciete pornografie of content die is gericht op seksuele bevrediging.
 • Alle content waarin voorwerpen worden geseksualiseerd.
 • Openlijk seksueel suggestieve poses, waarbij het onderwerp naakt is, vervaagd is of erg weinig kleding aan heeft.
 • Niet-commerciële content over seksspeeltjes.

Als de content is gerelateerd aan een interessante plaats en gebruikers voldoende informatie krijgen om de context te begrijpen, kunnen we content die in andere gevallen als content voor volwassenen wordt beschouwd, toestaan voor educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke doeleinden.

Als individuen zeer weinig kleding dragen, kunnen we dit ook toestaan, mits ze op een niet-seksuele manier worden afgebeeld.

Als het bedrijf relevante services voor volwassenen aanbiedt, kunnen we een legitieme bedrijfswebsite met content voor volwassenen toestaan.

Geweld en bloedvergieten

We willen ervoor zorgen dat de informatie die we aanbieden op Google Maps bij de gebruikers van ons product tot een positieve beleving leidt. Daarom staan we geen gewelddadige of bloederige content toe met mensen of dieren.

Bijvoorbeeld:

 • Gewelddadige of bloederige content met mensen of dieren, die als choquerend, sensatiebelust of nodeloos weerzinwekkend bedoeld is.
 • Expliciet geweld waarbij sprake is van grote hoeveelheden bloed, ernstige verwondingen of overlijden van dieren of mensen.
 • Content met dierenmishandeling.
Beperkte content

Voor sommige producten of services waarop toezicht en lokale regelgeving van toepassing zijn, moet je bepaalde richtlijnen volgen wanneer je content post. De content die je uploadt, mag geen call-to-actions of aanbiedingen bevatten voor de verkoop van producten of services die onder lokale wettelijke bepalingen vallen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alcohol, kansspelen, tabak, vuurwapens, gezondheids- en medische apparatuur, bij de wet geregelde farmaceutische middelen, services voor volwassenen en financiële dienstverlening.

De content mag niet het volgende bevatten:

 • Links naar een landingspagina waarop goederen of services waarvoor beperkingen gelden, te koop worden aangeboden.
 • E-mailadressen en/of telefoonnummers waarmee contact kan worden opgenomen voor de aankoop van goederen waarvoor beperkingen gelden.
 • Promotie-aanbiedingen voor goederen of services waarvoor beperkingen gelden. Je mag bijvoorbeeld geen content uploaden met aanbiedingen, kortingsbonnen, prijsinformatie of andere promoties voor producten of services waarvoor beperkingen gelden.

Dit beleid geldt niet voor incidentele afbeeldingen van deze producten. Voorbeelden:

 • Afbeeldingen van menu's.
 • Afbeeldingen met alcoholische dranken maar waarin die niet het hoofdonderwerp vormen.
Gevaarlijke content

Google Maps is een plaats voor veilige communicatie tussen gebruikers. Daarom staan we gebruikers niet toe om gevaarlijke content te posten.

Bijvoorbeeld:

 • Content die ernstige fysieke schade aan de gezondheid, de veiligheid, eigendommen, dieren of het milieu bevordert of aanmoedigt.
 • Content waarin gevaarlijke activiteiten worden aangemoedigd die kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel bij de persoon die een dergelijke activiteit uitvoert, bij mensen om die persoon heen of bij dieren.
 • Content waarin minderjarigen worden aangemoedigd om deel te nemen aan gevaarlijke activiteiten of om gevaarlijke voorwerpen te gebruiken.
 • Content die misbruik van inherent gevaarlijke voorwerpen stimuleert.
 • Content met instructies om gevaarlijke voorwerpen te maken of klaar te maken.

We staan algemene discussies toe over goederen, services of activiteiten die schadelijk of gevaarlijk kunnen zijn, zolang de discussie geen promotie of instructies voor schadelijk gebruik omvat.

Illegale content

Content die illegaal is of illegale activiteiten weergeeft, is niet toegestaan.

Bijvoorbeeld:

 • Afbeeldingen of andere typen content die inbreuk maken op de wettelijke rechten (waaronder het auteursrecht) van een ander. In onze auteursrechtprocedures vind je meer informatie en hoe je een DMCA-verzoek indient.
 • Alle afbeeldingen van seksueel misbruik en alle content waarin kinderen op een seksuele manier worden afgebeeld.
 • Content over gevaarlijke of illegale praktijken, zoals verkrachting, verkoop van organen en mensenhandel.
 • Illegale producten en services, zoals producten van bedreigde diersoorten, illegale drugs en geneesmiddelen op recept die via de illegale markt worden aangeboden.
 • Afbeeldingen van expliciet of zinloos geweld of afbeeldingen die aanzetten tot geweld.
 • Content die is geproduceerd door of namens terroristische groeperingen.

Voor andere juridische kwesties selecteer je het tabblad 'Auteursrechtproblemen of andere juridische problemen' van de functie Probleem melden.

Kindveiligheid

Op Google Maps is content die kinderen in gevaar brengt, niet toegestaan. Maak, post of verspreid geen content waarin kinderen worden uitgebuit of misbruikt en gebruik de producten of services van Google niet om kinderen in gevaar te brengen.

Bijvoorbeeld:

 • Content waarin kinderen seksueel worden uitgebuit of op een seksuele manier worden afgebeeld.
 • Content met roofdiergedrag of waarin roofdiergedrag wordt goedgekeurd, verheerlijkt of positief wordt afgeschilderd.
 • Content met beelden van misbruik van minderjarigen of waarin misbruik van minderjarigen wordt goedgekeurd, verheerlijkt of positief wordt afgeschilderd.
 • Content die naaktbeelden bevat van zichtbaar minderjarigen, zelfs als deze content niet onder de bovenstaande categorieën valt.

We verwijderen content die in strijd is met het beleid en treffen passende maatregelen. Zo kunnen we aangifte doen bij de politie of andere relevante autoriteiten, de toegang tot productfuncties beperken en accounts deactiveren.

Hoe kunnen gebruikers schendingen melden?

 • Als je in een Google-product content tegenkomt waarin misschien een kind wordt uitgebuit, klik je op Misbruik melden. Als je zulke content ergens anders op internet tegenkomt, neem je rechtstreeks contact op met de aangewezen instantie in jouw land.
 • Als je vermoedt dat een kind in gevaar verkeert of slachtoffer is van misbruik, uitbuiting of kinderhandel, neem je onmiddellijk contact op met de politie. Heb je al aangifte gedaan bij de politie, maar heb je nog steeds hulp nodig? Of maak je je zorgen dat een kind in gevaar wordt of werd gebracht via onze producten of services? Meld dat gedrag dan aan Google.
Terroristische content

Google Maps verbiedt terroristische content en het gebruik van deze service door terroristische organisaties voor welk doel dan ook, waaronder rekrutering.

Bijvoorbeeld:

 • Content die aanzet tot geweld, of waarin terroristische activiteiten worden aangemoedigd of terroristische aanslagen worden verheerlijkt.
 • Content die is geproduceerd door of namens terroristische groeperingen.

Als gebruikers voldoende informatie krijgen om de context te begrijpen, kunnen we content die te maken heeft met terrorisme, toestaan voor educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke doeleinden.

Niet-relevante content

Post alleen content die is gebaseerd op jouw ervaringen of vragen over ervaringen met een specifieke locatie.

We staan geen content toe met algemeen, politiek of sociaal commentaar of persoonlijke tirades.

Reclame en verlokking

Post geen content voor reclamedoeleinden of voor verlokking.

Bijvoorbeeld:

 • Promotionele of commerciële content
 • E-mailadressen, telefoonnummers, links naar social media of links naar andere websites posten in je reviews
Onzin en herhaalde content

We staan de plaatsing van herhaalde content of onzin op Google Maps niet toe, omdat de informatie die Google Maps aan gebruikers biedt, hierdoor verwaterd raakt.

Bijvoorbeeld:

 • Meerdere keren dezelfde content posten of via meerdere accounts content posten voor dezelfde plaats.
 • Content posten zonder betekenis in welke taal dan ook, zoals een groep tekens.
Defacing en baldadigheid
We staan geen content toe die is bedoeld om de digitale aanwezigheid van een functie te vernietigen of te beschadigen. Dit geldt ook voor het bewerken van informatie over een plaats om deze ongepast of van lage kwaliteit te maken, als een prank of om je sociale of politieke opvattingen uit te drukken.
Neem deze regels serieus. Als het gedrag van een Google Maps-gebruiker op of buiten het platform schadelijk is voor onze gebruikers, community, werknemers of ons ecosysteem, kunnen we acties ondernemen die variëren van opschorting van de accountrechten tot beëindiging van het account. Bij de beoordeling van content of accounts houden we rekening met verschillende soorten informatie, waaronder de content zelf, accountgegevens, gebruikersacties en of er een patroon van schadelijk gedrag bestaat, en andere informatie die wordt geleverd via meldingsmechanismen (indien van toepassing) en beoordelingen op eigen initiatief.
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu