Ábhar toirmiscthe agus srianta

Ábhar agus iompar mealltach

Caidreamh bréige

Ba cheart go mbeidh aon ionchur ar Google Maps ina léiriú ar fhíoreispéireas in áit nó i ngnólacht. Ní cheadaítear caidreamh bréige agus bainfear é.

Áirítear leis sin:

 • Íoc as, dreasú nó spreagadh daoine chun ábhar a phostáil nach léiríonn fíoreispéireas.
 • Léirmheasanna diúltacha a dhíspreagadh nó a chosc, nó léirmheasanna dearfacha a iarraidh go roghnach ó chustaiméirí.
 • Ábhar nach bhfuil bunaithe ar fhíoreispéireas agus nach léiríonn go cruinn an suíomh nó an táirge atá i gceist.
 • Ábhar a spreag gnólacht mar mhalairt ar lascainí, earraí agus/nó seirbhísí gan chostas.
  Áirítear leis sin iarratais díoltóra ar léirmheas diúltach a athbhreithniú nó a bhaint trí lascainí a thairgtear, earraí nó seirbhísí gan chostas nó dreasachtaí eile.
 • Ábhar atá postáilte ag iomaitheoir chun an bonn a bhaint de cháil ghnólachta nó táirge.
 • Ábhar a postáladh ó chuntais iolracha chun rátáil áite a chúbláil.
 • Ábhar a postáladh le haithriseoir nó seirbhís eile a chuireann isteach ar ghléas, córas oibriúcháin mionathraithe nó modh eile a dhéanann aithris ar chaidreamh gníomhach iontaofa, a chúblálann sonraí nó torthaí braiteora nó a stopann gnáthoibríochtaí ar shlí eile nó a chuireann isteach orthu.
Pearsanú

Téann úsáid Google Maps chun daoine eile a chur amú in aghaidh an spioraid d'fhaisnéis úsáideach a sheachadadh chun cuidiú le húsáideoirí agus iad ag breathnú ar an domhan thart timpeall orthu. Ná húsáid Google Maps chun aon duine, grúpa ná eagraíocht a phearsanú.

Áirítear leis sin:

 • Ábhar a phostáiltear nó a chomhroinntear a dhéanann pearsanú ar aon duine, grúpa nó eagraíocht.
 • Ábhar a ligeann air gur foinse údarásach fhíoraithe é.

Ceadaímid ábhar a bhfuil ainmneacha eile ann do dhuine nó d'eagraíocht nuair nach ndéanann an t-ábhar iarracht daoine eile a chur amú.

Mífhaisnéis

Is féidir le faisnéis atá bréagach, míchruinn nó míthreorach dochar suntasach a dhéanamh do dhaoine aonair, do ghnólachtaí agus don tsochaí. Ar an gcúis sin, ní ligimid d'úsáideoirí mífhaisnéis a phostáil.

Áirítear leis sin:

 • Ábhar díobhálach ina bhfuil faisnéis mhealltach nó mhíthreorach sláinte nó leighis.
 • Ábhar díobhálach ina bhfuil faisnéis mhealltach nó mhíthreorach maidir le próisis shibhialta.
 • Ábhar díobhálach d'imeachtaí in-nuachta nó dioscúrsa sibhialta a cúbláladh chun dallamullóg a chur ar úsáideoirí nó chun iad a chur amú.

Ceadaímid ábhar ó fhoinsí údarásacha infhíoraithe.

Míléiriú

Is féidir tionchar a bheith ag faisnéis mhíthreorach ar cháilíocht na faisnéise ar Google Maps. Ar an gcúis sin, ní ligimid do dhaoine aonair Google Maps a úsáid chun daoine eile a chur amú nó dallamullóg a chur orthu nó chun míléiriú a dhéanamh.

Áirítear leis sin:

 • Cuntais bhréagacha nó mhíthreoracha ar chur síos nó ar cháilíocht earra nó seirbhíse.
 • Fíricí a shaobhadh nó a fhágáil ar lár chun caimiléireacht a dhéanamh ar úsáideoirí eile.
 • Faisnéis a d'fhéadfadh tionchar míchuí a imirt ar chinnteoireacht úsáideoirí a shaobhadh nó a fhágáil ar lár.
 • Ábhar atá bunaithe ar choinbhleacht leasa.
 • Ábhar a phostáil chuireann ar úsáideoirí faisnéis atá faoi rún a nochtadh trí cleasaíocht, bogearraí mailíseacha nó nach dteastaíonn a íoslódáil nó a dhéanann fioscaireacht nó dreasacht orthu.

Ábhar agus iompar míchuí

Ciapadh

Ní ligimid d'úsáideoirí ábhar a phostáil chun daoine nó gnólachtaí eile a chiapadh ná daoine eile a spreagadh chun ciapadh a dhéanamh.

Áirítear leis sin:

 • Ábhar ina bhfuil bagairt shonrach dhíobhála i gcoinne daoine aonair nó grúpaí sainithe daoine a chuirfeadh eagla ar dhuine réasúnach maidir lena s(h)ábháilteacht nó lena s(h)láinte mheabhrach nó fhisiceach.
 • Docsáil.
 • Ábhar as a dtagann gnéasú nó oibiachtúlacht duine gan iarraidh, lena n-áirítear maímh faoi ghníomhaíochtaí gnéasacha, claonadh gnéis nó féiniúlacht inscne duine.
Fuathchaint

Tá táirgí Google Maps deartha chun cabhrú le húsáideoirí nascleanúint agus breathnú ar an domhan thart timpeall orthu. Ag Google, creidimid go bhfuil an ceart ag gach duine, beag beann ar chine, eitneachas, reiligiún, míchumas, aois, náisiúntacht, stádas iarshaighdiúra, claonadh gnéis, inscne, féiniúlacht inscne, sainaicme nó aon stádas cosanta eile, rochtain a fháil ar fhaisnéis agus a bheith rannpháirteach ina malartú gan bheith faoi réir fuathchainte.

Ná déan aon ábhar a chuimsíonn aon chineál fuathchainte a phostáil ná a chomhroinnt.

Áirítear leis sin:

 • Treoracha chun gnímh díreacha chun foréigean a dhéanamh i gcoinne daoine aonair nó grúpaí faoi chosaint.
 • Ábhar a dhídhaonnaíonn, a dhéanann beag is fiú de dhaoine aonair nó de ghrúpaí nó a aithisíonn daoine aonair nó grúpaí bunaithe ar shaintréith chosanta.

Ceadaímid ábhar a chuimsíonn tagairt do dhuine aonair nó do ghrúpa faoi chosaint ar bhealach dearfach.

Ábhar déistineach

Ba cheart gur áit mheasúil é Google Maps — fiú in easaontas — i measc úsáideoirí. Ar an gcúis sin, ní ligimid d'úsáideoirí ábhar déistineach a phostáil.

Áirítear leis sin:

 • Táirgí Google a úsáid chun ionsaí a dhéanamh ar dhaoine aonair nó ar ghrúpaí eile.
 • Ábhar atá gríosaitheach go soiléir agus d'aon ghnó.
 • Líomhaintí gan chruthú maidir le hiompar mí-eiticiúil nó éagóir choiriúil.

Ceadaímid ábhar a dhéanann cur síos ar eispéiris dhiúltacha ar bhealach measúil.

Faisnéis phearsanta

Ná dáil ná postáil faisnéis phearsanta gan toiliú.  Sainítear faisnéis phearsanta mar fhaisnéis a bhaineann le duine inaitheanta atá beo agus ar féidir go mbeadh riosca dochair ann dó mar thoradh ar nochtadh má haiceáiltear nó má mhí-úsáidtear an fhaisnéis sin. Áirítear leis sin: 

 • Ábhar ina bhfuil faisnéis phearsanta duine éigin eile a postáladh gan toiliú a fháil uaidh nó uaithi, amhail: ainm iomlán/sloinne, aghaidh an duine le feiceáil i ngrianghraf nó i bhfíseán nó faisnéis eile a tuairiscíodh mar fhaisnéis a postáladh gan toiliú. 
 • Faisnéis lena n-aithnítear duine go pearsanta agus faisnéis phearsanta eile maidir leat féin nó daoine eile lena n-áirítear faisnéis airgeadais, faisnéis leighis nó faisnéis lena n-aithnítear duine go pearsanta. 

Tugaimid cead do dhíoltóirí faisnéis teagmhála a bhaineann lena ngnó a phostáil lena n-áirítear sonraí gutháin, seoladh ríomhphoist nó leasainmneacha meán sóisialta.

Chomh maith leis sin, ceadaímid ainm iomlán duine más cuid den pháirtí gnó aitheanta nó fógartha é nó í, nó más gairmí poiblí atá ann a bhfuil gnó á dhéanamh aige nó aici faoina (h)ainm féin. 

Má chreideann tú gur postáladh d'fhaisnéis phearsanta gan toiliú a fháil uait, lean na treoracha seo chun bratach a chur leis an léirmheas.

Gáirsiúlacht agus eascaine

Bainfimid ábhar gáirsiúil agus graosta atá ar Google Maps.

Áirítear leis sin:

 • Ábhar a úsáideann eascaine nó gáirsiúlacht chun fearg a chur ar úsáideoirí eile nó chun béim a chur ar cháineadh.

Ceadaímid úsáidí neamhurchóideacha ar fhocail a d'fhéadfaí a áireamh mar eascaine i gcomhthéacsanna eile.

Ábhar gáirsiúil

Is áit le breathnú go sábháilte ar an domhan thart timpeall orainn é Google Maps. Ar an gcúis sin, ní cheadaímid ábhar gáirsiúil.

Áirítear leis sin:

 • Pornagrafaíocht nó léiriú gníomhartha gnéis, baill ghiniúna nó feitisí atá beartaithe chun sásamh gnéasach a thabhairt.
 • Ábhar a chuimsíonn baill ghiniúna nochta.
 • Ábhar a ghlóiríonn nó a chuireann brúidiúlacht chun cinn.
 • Ábhar a ghlóiríonn nó a chuireann ábhar nó iompar gáirsiúil chun cinn.

Is féidir go gceadóimid ábhar a mheastar a bheith gáirsiúil ar shlí eile chun críche oideachasúil, doiciméadach, eolaíoch nó ealaíonta má bhaineann an t-ábhar leis an bpointe spéise agus má chuirtear faisnéis dhóthanach ar fáil d'úsáideoirí chun an comhthéacs a thuiscint.

Ábhar d'aosaigh

Is áit é Google Maps inar féidir le húsáideoirí faisnéis úsáideach agus oiriúnach a fháil. Ar an gcúis sin, ní cheadaímid ábhar d'aosaigh.

Áirítear leis sin:

 • Pornagrafaíocht neamhgháirsiúil nó aon ábhar atá beartaithe chun sásamh gnéasach a thabhairt.
 • Aon ábhar a ghnéasaíonn rudaí neamhbheo.
 • Staidiúirí atá gáirsiúil go hoscailte ina bhfuil an suibiacht nocht, doiléir nó nach bhfuil a lán éadaí air nó uirthi.
 • Ábhar neamhthráchtála a bhaineann le bréagáin ghnéis.

Is féidir go gceadóimid ábhar a mheastar a bheith d'aosaigh ar shlí eile chun críche oideachasúil, doiciméadach, eolaíoch nó ealaíonta má bhaineann an t-ábhar leis an bpointe spéise agus má chuirtear faisnéis dhóthanach ar fáil d'úsáideoirí chun an comhthéacs a thuiscint.

Is féidir go gceadóimid do dhaoine aonair nach bhfuil a lán éadaí orthu a bheith curtha i láthair ar bhealach neamhghnéasach.

Is féidir go gceadóimid suíomh gréasáin gnólachta dlisteanach a bhfuil ábhar d'aosaigh le fáil air má tá seirbhísí aosaigh ábhartha á gcur ar fáil ag an ngnólacht.

Foréigean agus folracht

Ar Google Maps, déanaimid ár ndícheall a chinntiú go mbeidh eispéireas dearfach ag an bhfaisnéis a chuirimid ar fáil dóibh siúd a úsáideann ár dtáirge. Ar an gcúis sin, ní cheadaímid ábhar foréigneach nó fuilteach a bhaineann le daoine nó le hainmhithe.

Áirítear leis sin:

 • Ábhar foréigneach nó fuilteach a bhaineann le daoine nó le hainmhithe a bheartaítear a bheith uafásach, gáifeach nó gan chúis.
 • Foréigean grafach a chuimsíonn méideanna ábhartha fola, gortuithe tromchúiseacha nó bás d'ainmhithe nó do dhaoine.
 • Ábhar a chuimsíonn cruálacht ar ainmhithe.
Ábhar srianta

I gcás roinnt táirgí nó seirbhísí atá faoi réir rialuithe agus rialacháin áitiúla, ní mór duit treoirlínte áirithe a leanúint agus ábhar á phostáil. Níl cead treoracha chun gnímh nó tairiscintí chun táirgí nó seirbhísí a dhíol atá faoi réir rialacháin áitiúla dlí a bheith san ábhar a uaslódálann tú. Áirítear leis sin, ach gan bheith teoranta dóibh, na rudaí seo a leanas: alcól, cearrbhachas, tobac, gunnaí, feistí sláinte agus leighis, cógaisíocht rialáilte, seirbhísí d'aosaigh agus seirbhísí airgeadais.

Níor cheart go dtaispeánfadh an t-ábhar:

 • Naisc chuig leathanach lamairne inar féidir earraí nó seirbhísí srianta a cheannach.
 • Seoladh ríomhphoist agus/nó uimhreacha gutháin chun teagmháil a dhéanamh leis/leo chun earraí srianta a cheannach.
 • Tairiscintí promóisin ar earraí nó ar sheirbhísí srianta. Mar shampla, níor cheart duit ábhar a uaslódáil a thaispeánann tairiscintí, cúpóin, faisnéis phraghsála nó promóisin eile do tháirge nó do sheirbhís shrianta.

Tabhair faoi deara go bhfuil léirithe teagmhasacha de na táirgí seo eisiata ón bpolasaí seo. Cuimsítear sna samplaí:

 • Íomhánna de bhiachláir.
 • Íomhánna ina bhfuil deochanna alcólacha i láthair ach nach bhfuil an príomhfhócas orthu.
Ábhar contúirteach

Is áit le haghaidh cumarsáid shábháilte idir úsáideoirí é Google Maps. Ar an gcúis sin, ní ligimid d'úsáideoirí ábhar contúirteach a phostáil.

Áirítear leis sin:

 • Ábhar a éascaíonn nó a spreagann mórdhíobháil fhisiciúil do shláinte, do shábháilteacht, do mhaoin, d'ainmhithe nó don chomhshaol.
 • Ábhar a chuireann gníomhaíochtaí contúirteacha chun cinn a bhféadfadh díobháil choirp thromchúiseach a bheith mar thoradh orthu don duine a dhéanann an gníomh, dóibh siúd atá thart timpeall orthu nó d'ainmhithe.
 • Ábhar a spreagann mionaoisigh páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí contúirteacha nó úsáid a bhaint as earraí contúirteacha.
 • Ábhar a éascaíonn mí-úsáid earraí atá contúirteach iontu féin.
 • Ábhar teagaisc maidir le cruthú nó ullmhú earraí contúirteacha.

Ceadaímid plé ginearálta ar earraí, ar sheirbhísí nó ar ghníomhaíochtaí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach nó contúirteach fad is nach bhfuil cur chun cinn nó treoracha maidir lena n-úsáid dhíobhálach san áireamh sa phlé.

Ábhar mídhleathach

Ní ghlacaimid le hábhar atá mídhleathach nó a léiríonn gníomhaíocht mhídhleathach.

Áirítear leis sin:

 • Íomhánna nó aon ábhar eile a sháraíonn cearta dlí aon duine eile, lena n-áirítear cóipcheart. Chun tuilleadh faisnéise nó chun iarratas DMCA a chomhdú, athbhreithnigh ár nósanna imeachta cóipchirt.
 • Aon íomhá ina bhfuil mí-úsáid ghnéasach ar leanaí agus aon ábhar a chuireann páistí i láthair ar bhealach gnéasach.
 • Ábhar ar ghníomhartha contúirteacha nó mídhleathacha amhail: éigniú, díol orgáin, gáinneáil ar dhaoine.
 • Táirgí agus seirbhísí mídhleathacha: táirgí déanta d'ainmhithe atá i mbaol, drugaí mídhleathacha, drugaí ar oideas a atreoraítear chuig an margadh mídhleathach.
 • Íomhánna d'fhoréigean grafach nó gan chúis nó a chuireann foréigean chun cinn.
 • Ábhar a léirigh grúpaí sceimhlitheoireachta nó thar ceann grúpaí sceimhlitheoireachta.

Maidir le haon fhadhb dlí eile, roghnaigh an cluaisín "Cóipcheart nó fadhbanna dlí eile" ar an ngné fadhb a thuairisciú.

Sábháilteacht páistí

Ar Google Maps, ní cheadaímid ábhar a chuireann páistí i mbaol. Ná cruthaigh, ná postáil ná ná dáil ábhar a dhúshaothraíonna dhéanann mí-úsáid ar pháistí ná ná húsáid táirgí ná seirbhísí Google chun páistí a chur i mbaol.

Áirítear leis sin:

 • Ábhar a dhéanann dúshaothrú gnéasach ar pháistí nó a chuireann i láthair páistí ar bhealach gnéasach.
 • Ábhar ina bhfuil iompar creachóireach, atá i bhfách leis, a ghlóiríonn nó a chuireann iompar creachóireach i láthair go dearfach.
 • Ábhar ina bhfuil léirithe ar mhí-úsáid mionaoiseach, atá i bhfách leis nó a ghlóiríonn nó a chuireann mí-úsáid mionaoiseach i láthair go dearfach.
 • Ábhar a léiríonn nochtacht mionaoiseach dealraitheach, fiú mura dtagann sé faoi na catagóirí thuas.

Bainfimid ábhar sáraitheach agus déanfaimid beart cuí, lena n-áirítear tuairisciú chuig údaráis ábhartha nó lucht forfheidhmithe dlí, teorainn a chur le rochtain ar ghnéithe táirge agus cuntais a dhíchumasú.

Conas is féidir le húsáideoirí sáruithe a thuairisciú?

 • Chun ábhar ar tháirge Google a d'fhéadfadh dúshaothrú a dhéanamh ar pháiste a thuairisciú, cliceáil Mí-úsáid a thuairisciú. Má aimsíonn tú ábhar in áit eile ar an Idirlíon, déan teagmháil dhíreach leis an ngníomhaireacht chuí i do thír.
 • Má chreideann tú go bhfuil páiste i mbaol nó go ndearnadh mí-úsáid, dúshaothrú nó gáinneáil air nó uirthi, déan teagmháil leis na póilíní láithreach. Má tá tuairisc déanta agat cheana féin do na póilíní agus má tá cabhair uait fós nó má tá imní ort go bhfuil nó go raibh páiste i mbaol ar ár gcuid táirgí nó seirbhísí, is féidir leat an t-iompar a thuairisciú do Google.
Ábhar sceimhlitheoireachta

Coisceann Google Maps ábhar sceimhlitheoireachta agus úsáid na seirbhíse seo ag eagraíochtaí sceimhlitheoireachta chun críche ar bith, lena n-áirítear earcaíocht.

Áirítear leis sin:

 • Ábhar a spreagann foréigean, a chuireann gníomhartha sceimhlitheoireachta chun cinn nó a cheiliúrann ionsaithe sceimhlitheoireachta.
 • Ábhar a léirigh grúpaí sceimhlitheoireachta nó thar ceann grúpaí sceimhlitheoireachta.

Is féidir go gceadóimid ábhar a bhaineann le sceimhlitheoireacht chun críche oideachasúil, doiciméadach, eolaíoch nó ealaíonta má chuirtear dóthain faisnéise ar fáil d'úsáideoirí chun an comhthéacs a thuiscint.

Topaic neamhábhartha

Ná postáil ach ábhar atá bunaithe ar d'eispéireas nó ar cheisteanna faoi eispéiris ag suíomh ar leith.

Ní cheadaímid ábhar ina bhfuil tráchtaireacht ghinearálta, pholaitiúil nó shóisialta nó rachtanna pearsanta.

Fógraíocht agus iarratas

Ná postáil ábhar chun críocha fógraíochta nó iarratais.

Áirítear leis sin:

 • Ábhar promóisin nó tráchtála
 • Seoltaí ríomhphoist, uimhreacha gutháin, naisc meán sóisialta nó naisc chuig suíomhanna gréasáin eile a phostáil i do léirmheasanna
Raiméis agus ábhar athráiteach

Ní cheadaímid ábhar athráiteach nó raiméis a phostáil ar Google Maps toisc go maolaíonn sé faisnéis úsáideach a sholáthraíonn Google Maps dá úsáideoirí.

Áirítear leis sin:

 • An t-ábhar céanna a phostáil go minic nó ábhar a phostáil don áit chéanna ó chuntais iolracha.
 • Ábhar gan bhrí a phostáil i dteanga ar bith, mar shampla grúpa carachtar.
Milleadh agus díobháil
Ní cheadaímid ábhar a bhfuil sé mar aidhm aige láithreacht dhigiteach gné a mhilleadh nó damáiste a dhéanamh di. Áirítear leis sin faisnéis a chur in eagar faoi áit chun í a chur i láthair go míchuí nó ar chaighdeán íseal, mar chleas nó chun do thuairimí sóisialta nó polaitiúla a chur in iúl.
Tabhair aird ar na rialacha seo. Má dhéanann iompar úsáideora Google Maps ar an ardán nó lasmuigh den ardán dochar dár n-úsáideoirí, pobal, fostaithe nó éiceachóras, is féidir go ndéanfaimid gníomhaíochtaí cosúil le pribhléidí cuntais a chur ar fionraí agus cuntas a fhoirceannadh. Nuair a bhíonn ábhar nó cuntais á n-athbhreithniú, cuirimid cineálacha éagsúla faisnéise san áireamh, lena n-áirítear an t-ábhar féin, faisnéis chuntais, gníomhartha úsáideora agus cibé acu atá nó nach bhfuil patrún d'iompraíocht dhíobhálach ann, agus faisnéis eile a chuirtear ar fáil trí mheicníochtaí tuairiscithe (más infheidhme) agus athbhreithnithe féintionscanta.
Cuardach
Glan an cuardach
Dún an cuardach
Google apps
Príomh-roghchlár
8167926166572334925