Các dịch vụ G Suite được hỗ trợ

Google Cloud Search hiện chỉ hỗ trợ các dịch vụ G Suite sau đây:

 • Lịch
 • Thư mục chung của Danh bạ (không bao gồm danh bạ cá nhân)
 • Drive (bao gồm Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày và Biểu mẫu)
 • Gmail
 • Groups
 • Keep
 • Sites cổ điển
 • Sites mới

Giới hạn sử dụng Cloud Search

 • Bạn chỉ có thể tìm kiếm nội dung từ miền của tổ chức bạn. Mọi nội dung được tạo bên ngoài tổ chức của bạn và được chia sẻ với bạn sẽ không hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
 • Bạn sẽ không thấy các email Nháp hoặc Đã xóa.
 • Chỉ có thể tìm kiếm được vài nghìn từ đầu tiên của tài liệu lớn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?