Tiếp tục tại nơi bạn đã dừng lại

Tính năng này có sẵn cho G Suite.

Bạn có thể dễ dàng quay lại các tài liệu bạn đã làm việc trên đó với thẻ trợ giúp Tiếp tục tại nơi bạn đã dừng lại. Xem nhanh các tài liệu trong Google Drive mà bạn đã xem hoặc chỉnh sửa gần đây hoặc đã được một người nào khác nhận xét.

  1. Sign in to Cloud Search at cloudsearch.google.com.

    If you can't sign in, your account doesn't have Cloud Search. Learn more

  2. Chuyển tới thẻ Tiếp tục tại nơi bạn đã dừng lại.
  3. Nhấp vào Hiển thị thêm để xem tất cả các mục, nếu có nhiều hơn ba mục.
  4. Nhấp vào một mục để mở tài liệu đó trong Drive.
  5. Nhấp vào Quay lại Quay lại để quay lại trang chủ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?