Sử dụng thẻ trợ giúp

Tính năng này có sẵn cho G Suite.

Bạn có thể sử dụng thẻ trợ giúp để xem thông tin được tùy chỉnh, hiển thị đúng lúc trong suốt ngày làm việc nhằm giúp bạn luôn sắp xếp và chuẩn bị tốt. Các thẻ xuất hiện trên trang chủ Google Cloud Search của bạn dựa trên hoạt động gần đây cũng như các sự kiện sắp tới, chẳng hạn như cuộc họp đã lên lịch trong Lịch Google và công việc xung quanh bạn.

Xem thẻ trợ giúp

  1. Sign in to Cloud Search at cloudsearch.google.com.

    If you can't sign in, your account doesn't have Cloud Search. Learn more

  2. Các thẻ trợ giúp của bạn xuất hiện trên trang chủ. Cuộn xuống để xem tất cả các thẻ.

Mẹo: Để quay lại trang chủ từ trang kết quả tìm kiếm, ở đầu trang, nhấp vào Google Cloud Search.

Nếu bạn không thấy bất kỳ thẻ trợ giúp nào, đó là do bạn không có cuộc họp nào hôm nay trong Lịch và gần đây bạn không hoạt động trong Google Drive.

Sắp xếp ngày làm việc của bạn bằng các thẻ trợ giúp

Để cung cấp thông tin được tùy chỉnh vào thời điểm bạn cần thông tin đó, các thẻ sẽ thay đổi dựa trên hoạt động gần đây và các sự kiện sắp tới, chẳng hạn:

  • Bạn sẽ thấy thẻ cho cuộc họp hiện tại hoặc cuộc họp tiếp theo trong ngày.
  • Các mục trên thẻ "Tiếp tục tại nơi bạn đã dừng lại" thay đổi trong suốt cả ngày khi bạn làm việc trên các tài liệu.
Tiếp tục tại nơi bạn đã dừng lại

Xem các tài liệu trong Google Drive mà bạn đã xem hoặc chỉnh sửa gần đây hoặc đã được một người nào khác nhận xét. Tìm hiểu thêm

Chuẩn bị cho các cuộc họp hôm nay

Bạn nhận được thẻ cuộc họp dựa trên các cuộc họp trong ngày trên Lịch. Định dạng của thẻ khác nhau tùy vào thời điểm bạn xem thẻ, trong mối tương quan với thời điểm bắt đầu cuộc họp. Tìm hiểu thêm

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?