Sử dụng Cloud Search bằng trình đọc màn hình

Google Cloud Search hoạt động với trình đọc màn hình, do đó bạn có thể điều hướng các kết quả tìm kiếm và thẻ trợ giúp.

Cloud Search tương thích với các tổ hợp trình đọc màn hình và trình duyệt sau đây:

Hệ điều hành Trình đọc màn hình Trình duyệt
Hệ điều hành Chrome ChromeVox Google Chrome
Mac VoiceOver Google Chrome
Microsoft® Windows® NVDA Mozilla® Firefox®

Tìm kiếm trong Cloud Search

 1. Sign in to Cloud Search at cloudsearch.google.com.

  If you can't sign in, your account doesn't have Cloud Search. Learn more

 2. Khi trang này tải, con trỏ của bạn sẽ nằm trong hộp tìm kiếm. Nhập truy vấn tìm kiếm của bạn, chẳng hạn như tên của một người hoặc tài liệu.
 3. Khi bạn nhập, các đề xuất tùy chỉnh sẽ hiển thị. Sử dụng mũi tên Xuống để di chuyển qua các đề xuất rồi nhấn Enter để chọn một đề xuất.
  Kết quả tìm kiếm sẽ nằm trong hộp tìm kiếm. Mỗi kết quả đều có một tiêu đề với tên đứng trước một số thông tin, chẳng hạn như loại nội dung.
 4. (Tùy chọn) Để lọc kết quả tìm kiếm, hãy di chuyển con trỏ tới các liên kết điều hướng sau hộp tìm kiếm. Ví dụ: chọn Thư để chỉ tìm kiếm trong thư của bạn.
 5. Điều hướng qua các kết quả bằng cách sử dụng các lệnh của trình đọc màn hình cho tiêu đề trước và tiếp theo hoặc sử dụng phím mũi tên Lên Xuống.
 6. Mở kết quả tìm kiếm bằng cách nhấn Enter.

Trên một số trình đọc màn hình, bạn có thể quay lại hộp tìm kiếm từ bất cứ nơi nào trên trang kết quả tìm kiếm bằng cách bắt đầu nhập. Những gì bạn nhập sẽ được thêm vào cuối truy vấn tìm kiếm hiện tại.

Lọc kết quả tìm kiếm

Ở đầu trang kết quả, bạn có thể tinh chỉnh kết quả tìm kiếm bằng cách chọn bộ lọc. Các bộ lọc này thu hẹp kết quả dựa trên loại nội dung và các tiêu chí khác. Ví dụ: bạn có thể chọn bộ lọc để chỉ xem Google Tài liệu được chỉnh sửa trong tuần trước hoặc chỉ những email do bạn gửi.

 1. Trên trang kết quả, hãy di chuyển con trỏ tới các liên kết điều hướng sau hộp tìm kiếm.
 2. Nhấn Enter để chọn bộ lọc, chẳng hạn như Drive hoặc Thư. Trang sẽ chỉ liệt kê những kết quả khớp với bộ lọc.
 3. (Tùy chọn) Để lọc kết quả hơn nữa, hãy điều hướng tới Công cụ tìm kiếm sau các bộ lọc rồi nhấn Enter.
 4. Nhấn Tab để khám phá các danh sách thả xuống rồi nhấn Enter để chọn:
  • Mọi lúc để lọc theo khung thời gian khác, chẳng hạn như "Tuần qua".
  • Mọi thứ để lọc theo quyền sở hữu, "Mọi thứ" (người khác) hoặc "Được sở hữu bởi tôi".
  • Mọi loại để lọc theo loại nội dung, chẳng hạn như Tài liệu, PDF hoặc hình ảnh.

Để xóa bộ lọc và quay lại danh sách kết quả đầy đủ, hãy điều hướng tới tùy chọn Xóa sau Công cụ tìm kiếm.

Để thay đổi bộ lọc, chẳng hạn như chọn Lịch thay vì Thư, nhấn Escape để quay lại hộp tìm kiếm rồi nhấn Tab cho đến khi bạn tới bộ lọc.

Sử dụng thẻ trợ giúp trên trang chủ

Thẻ trợ giúp hiển thị trên trang chủ Cloud Search để giúp bạn sắp xếp và chuẩn bị cho ngày làm việc của bạn. Bạn sẽ thấy thông tin kịp thời, được tùy chỉnh, chẳng hạn như các cuộc họp theo lịch của bạn trong Lịch Google và các tài liệu mà bạn đã làm việc gần đây.

 1. Sign in to Cloud Search at cloudsearch.google.com.

  If you can't sign in, your account doesn't have Cloud Search. Learn more

 2. Khi trang này tải, thẻ trợ giúp của bạn sẽ nằm trong hộp tìm kiếm. Điều hướng tới thẻ trợ giúp bằng cách sử dụng các lệnh của trình đọc màn hình cho tiêu đề trước và tiếp theo hoặc nhấn Tab để di chuyển thông qua từng phần của thẻ.
 3. Để mở tài liệu được khuyến nghị, nhấn Enter.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?