Gửi phản hồi

Chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn nếu có vấn đề không ổn hoặc bạn có yêu cầu hoặc đề xuất về tính năng. Gửi phản hồi là cách tốt nhất để giúp chúng tôi ưu tiên các tính năng và xác định vấn đề.

  1. Sign in to Cloud Search at cloudsearch.google.com.

    If you can't sign in, your account doesn't have Cloud Search. Learn more

  2. Ở phía trên cùng bên phải của trang chủ, nhấp vào Phản hồi Feedback.
  3. Trong cửa sổ bật lên, viết mô tả chi tiết về vấn đề hoặc đề xuất và nhấp vào Tiếp theo.
  4. Nhấp và kéo con trỏ của bạn để đánh dấu vùng liên quan của trang và nhấp Tiếp theo.
  5. Nhấp vào Gửi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?