Bật hoặc tắt hoạt động tài khoản của bạn

Bạn có thể nhận được đề xuất liên quan hơn trong Cloud Search nếu bạn bật hoạt động tài khoản của mình. Google lưu hoạt động tìm kiếm để tùy chỉnh trải nghiệm của bạn khi bạn sử dụng Cloud Search và bật hoạt động tài khoản.

Bạn kiểm soát hoạt động tài khoản của mình và có thể thay đổi cài đặt này bất cứ lúc nào.

  1. Sign in to Cloud Search at cloudsearch.google.com.

    If you can't sign in, your account doesn't have Cloud Search. Learn more

  2. Ở trên cùng bên phải của trang chủ, nhấp vào Cài đặt sau đó Hoạt động tài khoản.
  3. Tại Hoạt động web và ứng dụng, nhấp vào Bật Bật hoặc Tắt Tắt để thay đổi cài đặt.
  4. Ở cuối trang, nhấp Bật hoặc Tạm dừng để thay đổi cài đặt.

Để biết thêm thông tin về các kiểm soát hoạt động tìm kiếm, hãy xem Hoạt động web và ứng dụng trên Google.

Nếu bạn không thể truy cập vào kiểm soát hoạt động, hãy liên hệ với quản trị viên quản lý Tài khoản Google của tổ chức bạn. Để bạn có thể bật hoạt động tài khoản của mình, quản trị viên phải bật dịch vụ Lịch sử Web cho tổ chức của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?