Sử dụng từ ngữ hàng ngày để tìm kiếm

Tính năng này có sẵn cho G Suite.

Bạn có thể sử dụng từ ngữ hàng ngày để mô tả nội dung mình muốn tìm với Google Cloud Search. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm sheets from joe smith last week để tìm bảng tính mà đồng nghiệp có tên là Joe đã chia sẻ với bạn một tuần trước. Bạn hiện chỉ có thể tìm kiếm bằng tiếng Anh.

Cloud Search diễn giải cụm từ tìm kiếm của bạn bằng cách sử dụng các toán tử tìm kiếm để cung cấp cho bạn những kết quả có liên quan nhất. Nếu Cloud Search không diễn giải truy vấn của bạn theo cách bạn mong đợi, hãy nhấp vào liên kết Hiển thị kết quả cho truy vấn gốc ở đầu trang.

Rewritten query

Để có câu trả lời nhanh, thông tin sẽ hiển thị trên một thẻ ở đầu các kết quả tìm kiếm. Ví dụ: nếu tìm kiếm audrey’s phone number, thì bạn sẽ nhận được một thẻ trả lời chứa thông tin hồ sơ của người đồng nghiệp có tên là Audrey. Nếu có nhiều người trùng tên đó, hãy cuộn qua các kết quả hoặc nhấp vào Xem tất cả, sau đó nhấp vào đúng người để mở trang thông tin hồ sơ của họ.

Answer card

Lưu ý: Bạn chỉ xem được thông tin liên hệ và thông tin hồ sơ nếu tổ chức của bạn đã thêm các thông tin này vào tài khoản người dùng.

Tìm nội dung từ các dịch vụ G Suite của bạn

 1. Sign in to Cloud Search at cloudsearch.google.com.

  If you can't sign in, your account doesn't have Cloud Search. Learn more

 2. Nhập một cụm từ tìm kiếm, chẳng hạn như slides audrey sent last month.
 3. Nếu diễn giải chưa chính xác, hãy nhấp vào liên kết Hiển thị kết quả cho truy vấn gốc.

Tìm thông tin liên hệ của mọi người ở cơ quan

 1. Sign in to Cloud Search at cloudsearch.google.com.

  If you can't sign in, your account doesn't have Cloud Search. Learn more

 2. Nhập một cụm từ tìm kiếm, chẳng hạn như audrey's phone number.
 3. Nhấp vào thẻ kết quả của người đó để mở thông tin hồ sơ của họ. Nếu có nhiều người trùng tên đó, hãy cuộn qua kết quả hoặc nhấp vào Xem tất cả. Nhấp vào tên của đúng người để mở trang thông tin hồ sơ của họ. 
 4. Để liên hệ với một người hoặc lên lịch cuộc họp với họ, hãy nhấp vào hành động bạn muốn thực hiện:
  • Để gửi email, hãy nhấp vào biểu tượng Email Email hoặc địa chỉ email của người đó.
  • Để thiết lập một cuộc họp, hãy nhấp vào biểu tượng Lịch biểu Sự kiện.
  • Để trò chuyện, hãy nhấp vào biểu tượng Hangout Start a Hangout.
  • Để bắt đầu một cuộc gọi video, hãy nhấp vào biểu tượng Cuộc gọi video Máy quay video.

Sử dụng cụm từ thông dụng

Bạn có thể sử dụng các cụm từ liên quan đến người, tài liệu, dịch vụ của Google, v.v. Dưới đây là một số ví dụ.

Người

Từ khóa phổ biến Truy vấn tìm kiếm mẫu
first name, last name, username
email address
address
phone number
job title
manager
reports to
teammates
info about
joe smith's email
title of joe smith
who reports to audrey
who is audrey's manager
who are my teammates

 

Bạn chỉ có thể tìm kiếm thông tin hồ sơ mà tổ chức của bạn thiết lập. Nếu bạn không thể tìm kiếm theo chức danh, số điện thoại hoặc thông tin khác trên hồ sơ, hãy yêu cầu quản trị viên G Suite cập nhật hồ sơ người dùng.

Lịch

Từ khóa phổ biến Truy vấn tìm kiếm mẫu
agenda
meeting
schedule
today's agenda
next meeting
my agenda on July 10
my meetings next monday
my schedule tomorrow

Gmail

Từ khóa phổ biến Truy vấn tìm kiếm mẫu
about
from
received
sent
to me
topic
mail about sales from audrey
email received yesterday from smith
mail from joe smith last week

Nội dung/nguồn

Từ khóa phổ biến Truy vấn tìm kiếm mẫu
files1
documents
mail
sheets
slides
slides from mary moore last month
documents from audrey
files by smith last week
mail from joe smith before 06/01/17
docs owned by mary moore
from
owned by
recently
last week
last year
before date2
after date

1Bao gồm tất cả các loại tệp, trong Drive và tài liệu đính kèm.
2Khi bạn sử dụng toán tử before hoặc after trong cụm từ tìm kiếm, kết quả của bạn có thể bao gồm nội dung chứa ngày trước hoặc sau đó do chênh lệch múi giờ.

Chia sẻ tài liệu

Thẻ trả lời hiển thị các tài liệu được chia sẻ trực tiếp với bạn có hoạt động trong 30 ngày qua.
Kết quả tìm kiếm bao gồm tất cả các tài liệu mà bạn có quyền truy cập, không giới hạn thời gian hoạt động.

Từ khóa phổ biến Truy vấn tìm kiếm mẫu
shared
shared but not viewed
mention1
mentions not addressed2
need attention3
documents that mention me recently
files shared with me in the past two weeks
sheets shared by audrey
docs that need attention

1Các tài liệu được chia sẻ với bạn và đề cập đến bạn trong một nhận xét mà bạn đã xem hoặc chưa xem, hoặc đã trả lời.
2Các tài liệu được chia sẻ với bạn và đề cập đến bạn trong một nhận xét mà bạn chưa trả lời
3Các tài liệu được chia sẻ với bạn nhưng bạn chưa xem hoặc đề cập đến bạn trong một nhận xét mà bạn chưa trả lời.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?