Looking for solutions to enterprise business problems? Go to Cloud Identity solutions.

Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh bất kỳ trang web nào sang ngôn ngữ mà bạn chọn, sử dụng tính năng dịch được tích hợp cài sẵn trong Google Chrome.

Set up SSO with Google as your Identity provider

With single sign-on (SSO), your users can access many applications without having to enter their username and password for each application. Here’s how to set up SSO if you use Google to authenticate your users.
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Search Help Center
false