Aplikacja internetowa Qmarkets

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach w chmurze przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Qmarkets

W tym artykule opisaliśmy konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Qmarkets.

Krok 1. Uzyskaj informacje o dostawcy tożsamości Google
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Kliknij Dodaj "" w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Qmarkets na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz plik zawierający metadane dostawcy tożsamości.

Zostaw konsolę administracyjną otwartą. Gdy wykonasz następny krok w aplikacji Qmarkets, kolejne czynności będziesz wykonywać w kreatorze konfiguracji.

Krok 2. Skonfiguruj aplikację Qmarkets jako dostawcę usług SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się w aplikacji Qmarkets przy użyciu konta administratora.
 3. W ustawieniach administratora otwórz stronę Single Sign On – SAML (Logowanie jednokrotne – SAML).
 4. Kliknij Add SAML Endpoint (Dodaj punkt końcowy SAML).
 5. Wpisz dowolną wartość w polu SSO settings name (Nazwa ustawień logowania jednokrotnego).
 6. (Opcjonalnie) W sekcji SAML Security Settings (Ustawienia zabezpieczeń SAML) wybierz, czy chcesz, aby były wymagane podpisane żądania.
 7. W sekcji SP Settings (Ustawienia dostawcy usług) wybierz Desired Name ID Format (Wymagany format identyfikatora nazwy).
 8. W sekcji IDP Settings (Ustawienia dostawcy tożsamości) wybierz opcję By Metadata File (Wg pliku metadanych) w polu Metadata Load Method (Metoda ładowania metadanych).
 9. W sekcji Metadata File (Plik metadanych) kliknij Add Files (Dodaj pliki), a następnie prześlij plik metadanych dostawcy tożsamości pobrany w kroku 1 opisanym powyżej.
 10. Kliknij Save And Edit (Zapisz i edytuj), aby zapisać ustawienia i odświeżyć stronę.
 11. Rozwiń sekcję SP Settings (This app endpoint) (Ustawienia dostawcy usług – ten punkt końcowy aplikacji).
 12. Skopiuj i zapisz te wartości:
  • Entity ID (Identyfikator jednostki),
  • Assertion Consumer Service URL (URL usługi konsumenta potwierdzenia),
  • Login Endpoint URL (URL punktu końcowego logowania).
 13. Otwórz stronę Single Sign on – SAML (Logowanie jednokrotne – SAML) i kliknij SAML Settings (Ustawienia SAML).
 14. Skonfiguruj te ustawienia:
  • qm_sso_is_active_sso: wybierz Enable SSO (Włącz logowanie jednokrotne).
  • Default Endpoint (Domyślny punkt końcowy): wpisz nazwę ustawień logowania jednokrotnego utworzonych w kroku 5.
 15. Kliknij Save configuration (Zapisz konfigurację).
Krok 3. Ukończ konfigurowanie logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej
 1. Wróć na kartę przeglądarki z konsolą administracyjną.
 2. W kreatorze konfiguracji logowania jednokrotnego kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się wartości Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 3. Kliknij Dalej.
 4. Na stronie Szczegóły usługodawcy zastąp wartości domyślne w polach URL usługi ACS, Identyfikator jednostki i URL początkowy odpowiednimi wartościami, które zostały skopiowane z aplikacji Qmarkets:
  • URL usługi ACS: wpisz adres URL usługi konsumenta potwierdzenia.
  • Identyfikator jednostki: wpisz identyfikator jednostki.
  • URL początkowy: wpisz adres URL punktu końcowego logowania.
 5. Kliknij Dalej.
 6. Kliknij Zakończ.
Krok 4. Włącz aplikację Qmarkets
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz Qmarkets.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Qmarkets są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Wejdź na https://{twoja-domena}, przy czym zastąp odpowiedni fragment prawidłową nazwą domeny swojego konta Qmarkets. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Qmarkets.

Uwaga:: aby opcjonalnie pominąć logowanie jednokrotne, możesz użyć tego adresu logowania: https://{twoja-domena}/?qm_sso_bypass=1


Google, G Suite oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?