Schemat usługi Bezpieczny LDAP

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Enterprise, Cloud Identity Premium, G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni oraz G Suite dla Szkół i Uczelni.

Usługa Bezpieczny LDAP udostępnia obiekty Google Cloud Directory klientom LDAP, korzystając z hierarchii i atrybutów opisanych w poniższych sekcjach.

Przykładowa hierarchia

 • <root>
  • cn=subschema
    
  • dc=example,dc=com
   • ou=Użytkownicy
    • ou=Sprzedaż
     • uid=lisasmith
    • uid=jimsmith =
   • ou=Grupy
    • cn=group1
    • cn=group2

Atrybuty

Root

Metadane serwera:

 • objectClass: top
 • supportedLdapVersion: 3
 • supportedSASLMechanism: EXTERNAL, PLAIN
 • supportedExtension: 1.3.6.1.4.1.1466.20037 (StartTLS)
 • subschemaSubentry: cn=subschema

​Subschema

Czytelna dla komputera definicja schematu serwera LDAP:

 • objectClass: top, subschema
 • objectClasses: opisy obsługiwanych klas obiektów
 • attributeTypes: opisy obsługiwanych typów atrybutów
 • matchingRules: opisy obsługiwanych reguł dopasowywania

Domena

Domena, której użyto do rejestracji w G Suite lub Cloud Identity Premium. Zawiera subdomeny, konta użytkowników, grupy i jednostki organizacyjne.

 • objectClass: top, domain, dcObject
 • dc: nazwa komponentu domeny (np.: dc=google)
 • hasSubordinates: TRUE

​Organizational Unit

Jest to jednostka organizacyjna w drzewie katalogów. Jednostka organizacyjna może zawierać inne jednostki organizacyjne i osoby. Drzewo jednostki organizacyjnej jest takie samo jak drzewo jednostki organizacyjnej wyświetlane w konsoli administracyjnej Google.

 • objectClass: top, organizationalUnit
 • ou: nazwa jednostki organizacyjnej (np.: ou=Użytkownicy)
 • description: dłuższy, czytelny dla ludzi opis jednostki organizacyjnej
 • hasSubordinates: TRUE

Person

Użytkownik w domenie. Osoby są wyświetlane w ramach jednostek organizacyjnych, do których należą:

 • objectClass: top, person, organizationalPerson, inetOrgPerson, posixAccount
 • uid: nazwa użytkownika (część adresu e-mail zawierająca nazwę użytkownika)
 • googleUid: to samo co uid (rolą tego identyfikatora jest jednoznaczne odróżnienie go od posixUid)
 • posixUid: nazwa użytkownika lub nazwa użytkownika POSIX, jeśli została ustawiona
 • cn: „wspólna nazwa” zawierająca dwie wartości: nazwę użytkownika i wyświetlaną nazwę użytkownika
 • sn: nazwisko użytkownika
 • givenName: imię użytkownika
 • displayName: wyświetlana nazwa użytkownika (pełna nazwa)
 • mail: adres e-mail użytkownika
 • memberOf: lista w pełni kwalifikowanych nazw grup, do których użytkownik należy
 • title: tytuł użytkownika
 • employeeNumber: identyfikator pracownika użytkownika
 • employeeType: rola użytkownika w organizacji
 • departmentNumber: nazwa działu użytkownika (nie musi to być liczba)
 • physicalDeliveryOfficeName: lokalizacja lub adres użytkownika
 • jpegPhoto: zdjęcie profilowe użytkownika
 • entryUuid: stały unikalny identyfikator uniwersalny użytkownika
 • objectSid: unikalny identyfikator uniwersalny użytkownika zgodny z identyfikatorami zabezpieczeń systemu Windows
 • uidNumber: numer POSIX UID użytkownika (jeśli dla użytkownika ustawiono identyfikator POSIX, zostanie on tutaj odzwierciedlony, w przeciwnym razie będzie to stały unikalny identyfikator)
 • gidNumber: numer POSIX GID grupy głównej użytkownika (jeśli dla użytkownika ustawiono POSIX GID, zostanie on tutaj odzwierciedlony, w przeciwnym razie będzie to numer UID użytkownika)
 • homeDirectory: katalog główny POSIX użytkownika (wartość domyślna to „/home/<nazwa_użytkownika>”)
 • loginShell: powłoka logowania POSIX użytkownika (wartość domyślna to „/bin/bash”)
 • gecos: atrybuty GECOS (historyczne) dla użytkownika
 • hasSubordinates: FALSE

​Group

 • objectClass: top, groupOfNames, posixGroup
 • cn: unikalna w domenie nazwa grupy
 • displayName: wyświetlana nazwa grupy w formie czytelnej dla ludzi
 • description: dłuższy, czytelny dla ludzi opis grupy
 • gidNumber: numer POSIX GID grupy (jest to stały unikalny identyfikator, ale nie można według niego wyszukiwać grupy)
 • entryUuid: stały unikalny identyfikator uniwersalny grupy
 • objectSid: unikalny identyfikator uniwersalny grupy zgodny z identyfikatorami zabezpieczeń systemu Windows
 • member: lista w pełni kwalifikowanych nazw członków grupy
 • memberUid: lista nazw użytkowników będących członkami grupy
 • googleAdminCreated: ma wartość true, jeśli grupa została utworzona przez administratora
 • hasSubordinates: FALSE
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?