Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh bất kỳ trang web nào sang ngôn ngữ mà bạn chọn, sử dụng tính năng dịch được tích hợp cài sẵn trong Google Chrome.

Cloud Identity training

In addition to the details and instructions within the Cloud Identity Help Center, Google offers a 15–30 hour accelerated, one-week course for Cloud Identity administrators, hosted by Coursera. 

For more details about this training, and to enroll, see Introduction to Cloud Identity.

Was this helpful?
How can we improve it?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Search Help Center
false