Aplikacja internetowa RightScale

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji RightScale

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu "" a potem "" Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz RightScale.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML RightScale i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz identyfikator jednostki oraz adres URL logowania jednokrotnego.
  • Pobierz certyfikat.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Informacje o dostawcy usługi pojawią się wartości Adres URL usługi ACS oraz Identyfikator jednostki.
 9. Kliknij Podpisana odpowiedź.
 10. Kliknij Dalej.
 11. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij menu Wybierz pole i zmapuj te atrybuty katalogu Google dla odpowiednich atrybutów RightScale:
  Atrybut katalogu Google Atrybut RightScale
  Basic Information > Primary Email primaryEmail
  Basic Information > First Name firstName
  Basic Information > Last Name lastName
 12. (Opcjonalnie) Jeśli w odpowiedzi SAML chcesz wysłać informacje o członkostwie użytkownika w grupie, wpisz nazwy grup odpowiednie dla tej aplikacji w polu Członkostwo w grupie.
  1. W sekcji Grupy dyskusyjne Google kliknij pole Wyszukaj grupę.
  2. Wpisz co najmniej jedną literę nazwy grupy.
  3. Wybierz nazwę grupy z listy.
  4. W razie potrzeby dodaj kolejne grupy (łączna liczba grup nie może przekraczać 75).
  5. W polu Atrybut aplikacji wpisz odpowiednią nazwę atrybutu grup usługodawcy.

  Uwaga: bez względu na to, ile nazw grup wpiszesz, odpowiedź SAML będzie zawierać tylko grupy, do których należy użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio). Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat mapowania członkostwa w grupie.

 13. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację RightScale jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito i zaloguj się na konto RightScale, którego chcesz używać z SAML jako menedżer firmy.
 2. Otwórz Enterprise (Firma) a potem Settings (Ustawienia) a potem Single Sign-on (Logowanie jednokrotne).
 3. Dla dostawcy SAML wybierz opcję New (Nowy).
 4. Podaj te informacje:
  1. Display Name (Nazwa wyświetlana): wpisz wybraną nazwę.
  2. Login Method (Metoda logowania): pozostaw opcję Allow RighScale-Initiated SSO using a discovery hit (Zezwalaj na logowanie jednokrotne inicjowane przez RightScale przy użyciu wykrywania trafień) niezaznaczoną.
  3. SAML SSO URL (URL logowania jednokrotnego SAML): wpisz URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
  4. SAML EntityID (Identyfikator jednostki SAML): wpisz Identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1.
  5. SAML Signing Certificate (Certyfikat do podpisywania SAML): prześlij certyfikat pobrany z Google w kroku 1.
Krok 3. Włącz aplikację RightScale
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu "" a potem "" Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz RightScale.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich użytkowników w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a następnie Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników RightScale są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

RightScale obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu "" a potem "" Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz RightScale.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja RightScale powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito i przejdź do aplikacji RightScale.
  Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania przez Google.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.  
  Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji RightScale.


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
false
false