Aplikacja internetowa RightScale

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji RightScale

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz RightScale.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML RightScale i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz identyfikator jednostki oraz adres URL logowania jednokrotnego.
  • Pobierz certyfikat.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Informacje o dostawcy usługi pojawią się wartości Adres URL usługi ACS oraz Identyfikator jednostki.
 9. Kliknij Podpisana odpowiedź.
 10. Kliknij Dalej.
 11. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij menu Wybierz pole i zmapuj te atrybuty katalogu Google dla odpowiednich atrybutów RightScale:
  Atrybut katalogu Google Atrybut RightScale
  Basic Information > Primary Email primaryEmail
  Basic Information > First Name firstName
  Basic Information > Last Name lastName
 12. (Opcjonalnie) Aby wpisać nazwy grup odpowiednie dla tej aplikacji:
  1. W polu Członkostwo w grupie (opcjonalne) kliknij Wyszukaj grupę, wpisz co najmniej jedną literę nazwy grupy i wybierz nazwę grupy.
  2. W razie potrzeby dodaj kolejne grupy (maksymalnie 75 grup).
  3. W polu Atrybut aplikacji wpisz odpowiednią nazwę atrybutu grup usługodawcy.

  Bez względu na to, ile nazw grup wpiszesz, odpowiedź SAML będzie zawierać tylko grupy, do których należy użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio). Więcej informacji znajdziesz w artykule Mapowanie członkostwa w grupie.

 13. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację RightScale jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito i zaloguj się na konto RightScale, którego chcesz używać z SAML jako menedżer firmy.
 2. Otwórz Enterprise (Firma) a potem Settings (Ustawienia) a potem Single Sign-on (Logowanie jednokrotne).
 3. Dla dostawcy SAML wybierz opcję New (Nowy).
 4. Podaj te informacje:
  1. Display Name (Nazwa wyświetlana): wpisz wybraną nazwę.
  2. Login Method (Metoda logowania): pozostaw opcję Allow RighScale-Initiated SSO using a discovery hit (Zezwalaj na logowanie jednokrotne inicjowane przez RightScale przy użyciu wykrywania trafień) niezaznaczoną.
  3. SAML SSO URL (URL logowania jednokrotnego SAML): wpisz URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
  4. SAML EntityID (Identyfikator jednostki SAML): wpisz Identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1.
  5. SAML Signing Certificate (Certyfikat do podpisywania SAML): prześlij certyfikat pobrany z Google w kroku 1.
Krok 3. Włącz aplikację RightScale
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz RightScale.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich użytkowników w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a następnie Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. Aby włączyć usługę dla grupy użytkowników w jednej jednostce organizacyjnej lub wielu, wybierz grupę dostępu. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule na temat włączania usługi dla grupy.
 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników RightScale są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

RightScale obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz RightScale.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja RightScale powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito i przejdź do aplikacji RightScale.
  Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania przez Google.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.  
  Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji RightScale.


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
16942164655874720214
true