Aplikacja internetowa ScreenSteps

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji ScreenSteps

Krok 1. Uzyskaj URL klienta SAML dla aplikacji ScreenSteps
 1. Na nowej karcie przeglądarki zaloguj się w aplikacji ScreenSteps jako administrator.
 2. Kliknij Account Settings (Ustawienia konta).
 3. Kliknij Single Sign-On (Logowanie jednokrotne) a potem Create Single Sign-on Endpoint (Utwórz punkt końcowy logowania jednokrotnego).
 4. Skopiuj wartości z pól SAML Consumer URL (URL klienta SAML) i SAML Test URL (Testowy URL SAML).
Krok 2. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz ScreenSteps.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML ScreenSteps i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz certyfikat i skopiuj adres URL logowania jednokrotnego.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Informacje o dostawcy usługi edytuj pole Adres URL usługi ACS, wpisując URL klienta SAML skopiowany w kroku 1. W polu Identyfikator jednostki pozostaw wartość ScreenSteps-Live.
 9. Kliknij Dalej.
 10. (Optional) On the Attribute Mapping page, map Google directory attributes to corresponding application attributes:
  1. Click Add Mapping.
  2. Click the Select field menu and select a Google directory attribute.
  3. Enter the corresponding application attribute under App attributes.
 11. (Opcjonalnie) Aby wpisać nazwy grup odpowiednie dla tej aplikacji:
  1. W polu Członkostwo w grupie (opcjonalne) kliknij Wyszukaj grupę, wpisz co najmniej jedną literę nazwy grupy i wybierz nazwę grupy.
  2. W razie potrzeby dodaj kolejne grupy (maksymalnie 75 grup).
  3. W polu Atrybut aplikacji wpisz odpowiednią nazwę atrybutu grup usługodawcy.

  Bez względu na to, ile nazw grup wpiszesz, odpowiedź SAML będzie zawierać tylko grupy, do których należy użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio). Więcej informacji znajdziesz w artykule Mapowanie członkostwa w grupie.

 12. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij Zakończ.
Krok 3. Skonfiguruj aplikację ScreenSteps jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Wróć do ekranu konfiguracji logowania jednokrotnego w aplikacji ScreenSteps.
 2. Prześlij certyfikat dostawcy tożsamości Google pobrany w kroku 2.

 3. W polu Title (Tytuł) wpisz nazwę swojej organizacji.

 4. W polu Mode (Tryb) wpisz SAML.

 5. W polu Remote login URL (URL logowania zdalnego) wpisz adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 2.

 6. Pole Remote Logout URL (URL wylogowania zdalnego) pozostaw puste.

 7. Kliknij Save (Zapisz).
Krok 4. Włącz aplikację ScreenSteps
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

   
 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz ScreenSteps.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich użytkowników w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a następnie Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. Aby włączyć usługę dla grupy użytkowników w jednej jednostce organizacyjnej lub wielu, wybierz grupę dostępu. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule na temat włączania usługi dla grupy.
 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników ScreenSteps są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Uwaga: aplikacja ScreenSteps obsługuje tylko logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości. Nie możesz używać logowania jednokrotnego podczas logowania się bezpośrednio w aplikacji ScreenSteps.

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz ScreenSteps.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja ScreenSteps powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na konto ScreenSteps.

Krok 6. Skonfiguruj automatyczną obsługę administracyjną  


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
16511730347847228369
true