Aplikacja internetowa RemedyForce

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji RemedyForce

Krok 1. Skonfiguruj aplikację RemedyForce jako dostawcę tożsamości SAML 2.0
 1. Zaloguj się w aplikacji RemedyForce.
 2. W sekcji Domain Management (Zarządzanie domeną) > My Domain (Moja domena) wybierz nazwę domeny, wpisując ją w polu subdomain (subdomena).
 3. W obszarze Security Controls (Opcje zabezpieczeń) > Single Sign-on Settings (Ustawienia logowania jednokrotnego) kliknij Edit (Edytuj) i zaznacz pole SAML enabled (Włącz SAML).
 4. Kliknij New (Nowe) i wypełnij wszystkie pola:
  1. Skopiuj wartość z pola Identyfikator jednostki w systemie Google (nazwa-domeny.my.salesforce.com) i wklej ją w polu Issuer (Wystawca).
  2. Skopiuj wartość z pola URL logowania jednokrotnego w systemie Google i wklej ją w polu identity provider Login URL (URL logowania dostawcy tożsamości).
  3. Wpisz nazwę domeny RemedyForce (z kroku 2) w polu Entity Id (Identyfikator jednostki).
  4. Wybierz HTTP Redirect (Przekierowanie HTTP).
 5. Skopiuj wartość Login URL (URL Logowania) i wklej ją w polu URL usługi ACS w konsoli administracyjnej (krok 3 w sekcji Wpisywanie danych dostawcy usługi specyficznych dla Salesforce).
 6. Kliknij Save (Zapisz).
 7. Przejdź do kolejnej sekcji, aby skonfigurować Google jako dostawcę tożsamości SAML.
Krok 2. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu strony.
 4. Znajdź i kliknij RemedyForce na liście aplikacji. Wartości na stronie Informacje Google IdP zostaną wypełnione automatycznie.
 5. Informacje o konfiguracji dostawcy usług możesz zebrać na dwa sposoby:
  • Skopiuj Identyfikator jednostki i URL logowania jednokrotnego oraz pobierz Certyfikat X.509, wklej te dane w odpowiednich polach konfiguracji dostawcy usług, a następnie kliknij Next (Dalej).
  • Pobierz Metadane dostawcy tożsamości, prześlij je do odpowiednich pól konfiguracji dostawcy usług, a następnie wróć do konsoli administracyjnej i kliknij Dalej.
 6. W oknie Podstawowe informacje o aplikacji pola Nazwa aplikacji i Opis są wypełniane automatycznie.
 7. Kliknij Dalej.
Krok 3. Wpisywanie szczegółów dostawcy usług w konsoli administracyjnej Google
 1. W sekcji Szczegóły usługodawcy wpisz następujące adresy URL w polach Identyfikator jednostkiACS URL i URL początkowy:
          URL usługi ACS: https://nazwa-domeny.my.salesforce.com?so={identyfikator-domeny-od-salesforce}
          Identyfikator jednostki: nazwa-domeny.my.salesforce.com
 2. Opcję Podpisana odpowiedź pozostaw odznaczoną.
  Jeśli pole Podpisana odpowiedź jest odznaczone, podpisywane jest tylko potwierdzenie. Jeśli pole Podpisana odpowiedź jest zaznaczone, podpisywana jest cała odpowiedź.
 3. Domyślną wartością w polu Identyfikator nazwy jest podstawowy adres e-mail.
 4. W polu Format identyfikatora nazwy pozostaw wartość Nieokreślony. 
 5. Kliknij Zakończ.
Krok 4. Włącz aplikację RemedyForce
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej.
 2. Otwórz Aplikacje > Aplikacje SAML.
 3. Wybierz RemedyForce.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników RemedyForce są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Otwórz stronę https://nazwa-domeny.my.salesforce.com. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji RemedyForce.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?