Aplikacja internetowa Symantec Web Security Service (WSS)

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Symantec Web Security Service (WSS)

W tym artykule opisaliśmy konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Symantec Web Security Service (WSS).

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Symantec Web Security Service.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Symantec Web Security Service i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz adres URL logowania jednokrotnego i identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Informacje o dostawcy usługi wartości Adres URL usługi ACS i Identyfikator jednostki dla Symantec Web Security Service są skonfigurowane domyślnie.
 9. Kliknij Dalej.
 10. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij menu Wybierz pole i zmapuj te atrybuty katalogu Google dla odpowiednich atrybutów Symantec Web Security Service:
   
  Atrybut katalogu Google Atrybut Symantec Web Security Service
  Employee Details > Department group
 11. (Opcjonalnie) Aby wpisać nazwy grup odpowiednie dla tej aplikacji:
  1. W polu Członkostwo w grupie (opcjonalne) kliknij Wyszukaj grupę, wpisz co najmniej jedną literę nazwy grupy i wybierz nazwę grupy.
  2. W razie potrzeby dodaj kolejne grupy (maksymalnie 75 grup).
  3. W polu Atrybut aplikacji wpisz odpowiednią nazwę atrybutu grup usługodawcy.

  Bez względu na to, ile nazw grup wpiszesz, odpowiedź SAML będzie zawierać tylko grupy, do których należy użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio). Więcej informacji znajdziesz w artykule Mapowanie członkostwa w grupie.

 12. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Symantec Web Security Service (WSS) jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się na konto administratora organizacji w portalu Symantec Web Security Service (https://portal.threatpulse.com).
 3. Kliknij Solutions (Rozwiązania) w lewym górnym rogu, a następnie Service (Usługa).
 4. Kliknij kartę Authentication (Uwierzytelnianie), a następnie kartę SAML.
 5. Wpisz lub wybierz te wartości:
  • Entity ID (Identyfikator jednostki): identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1 opisanym powyżej.
  • Endpoint URL (URL punktu końcowego): adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
  • Endpoint Type (Typ punktu końcowego): Post Endpoint (Punkt końcowy POST).
  • Group Attribute (Atrybut grupy): grupa.
 6. Kliknij Add New Certificate (Dodaj nowy certyfikat) i wklej w oknie certyfikatu certyfikat pobrany w kroku 1.
 7. Kliknij OK.
 8. Kliknij Save (Zapisz).
 9. Kliknij kartę Network (Sieć) na górze, a następnie kartę Locations (Lokalizacje).
 10. Kliknij Add Location (Dodaj lokalizację).
 11. W oknie dialogowym Add Location (Dodawanie lokalizacji) wprowadź nazwę lokalizacji dla nowej sieci w polu Location Name (Nazwa lokalizacji), metodę dostępu w polu Access Method (Metoda dostępu) oraz inne wymagane informacje.

  Aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu lokalizacji sieciowych, zapoznaj się z rozdziałem „Add a Service Access Location” (Dodawanie lokalizacji dostępu do usługi) w podręczniku Symantec Web Security Service Solutions WebGuide (w języku angielskim).

 12. Kliknij Save (Zapisz).
Krok 3. Włącz aplikację Symantec Web Security Service (WSS)
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz SymantecWSS.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich użytkowników w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a następnie Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. Aby włączyć usługę dla grupy użytkowników w jednej jednostce organizacyjnej lub wielu, wybierz grupę dostępu. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule na temat włączania usługi dla grupy.
 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Symantec Web Security Service (WSS) są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Symantec Web Security Service (WSS) obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Symantec Web Security Service (WSS).
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Symantec Web Security Service (WSS) powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Otwórz nowe okno przeglądarki, a następnie przejdź do ustawień serwera proxy przeglądarki.
 2. Ustaw serwer proxy „proxy.threatpulse.net:8080” i zapisz ustawienia.
 3. Otwórz dowolną stronę w przeglądarce. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 4. Wpisz dane logowania.
 5. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, powinno nastąpić automatyczne przekierowanie z powrotem na otwieraną stronę.
 


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
1853811982726584057