Aplikacja internetowa Symantec Web Security Service (WSS)

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Symantec Web Security Service (WSS)

W tym artykule opisaliśmy konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Symantec Web Security Service (WSS).

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu "" a potem "" Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Symantec Web Security Service.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Symantec Web Security Service i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz adres URL logowania jednokrotnego i identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Informacje o dostawcy usługi wartości Adres URL usługi ACS i Identyfikator jednostki dla Symantec Web Security Service są skonfigurowane domyślnie.
 9. Kliknij Dalej.
 10. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij menu Wybierz pole i zmapuj te atrybuty katalogu Google dla odpowiednich atrybutów Symantec Web Security Service:
   
  Atrybut katalogu Google Atrybut Symantec Web Security Service
  Employee Details > Department group
 11. (Opcjonalnie) Jeśli w odpowiedzi SAML chcesz wysłać informacje o członkostwie użytkownika w grupie, wpisz nazwy grup odpowiednie dla tej aplikacji w polu Członkostwo w grupie.
  1. W sekcji Grupy dyskusyjne Google kliknij pole Wyszukaj grupę.
  2. Wpisz co najmniej jedną literę nazwy grupy.
  3. Wybierz nazwę grupy z listy.
  4. W razie potrzeby dodaj kolejne grupy (łączna liczba grup nie może przekraczać 75).
  5. W polu Atrybut aplikacji wpisz odpowiednią nazwę atrybutu grup usługodawcy.

  Uwaga: bez względu na to, ile nazw grup wpiszesz, odpowiedź SAML będzie zawierać tylko grupy, do których należy użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio). Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat mapowania członkostwa w grupie.

 12. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Symantec Web Security Service (WSS) jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się na konto administratora organizacji w portalu Symantec Web Security Service (https://portal.threatpulse.com).
 3. Kliknij Solutions (Rozwiązania) w lewym górnym rogu, a następnie Service (Usługa).
 4. Kliknij kartę Authentication (Uwierzytelnianie), a następnie kartę SAML.
 5. Wpisz lub wybierz te wartości:
  • Entity ID (Identyfikator jednostki): identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1 opisanym powyżej.
  • Endpoint URL (URL punktu końcowego): adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
  • Endpoint Type (Typ punktu końcowego): Post Endpoint (Punkt końcowy POST).
  • Group Attribute (Atrybut grupy): grupa.
 6. Kliknij Add New Certificate (Dodaj nowy certyfikat) i wklej w oknie certyfikatu certyfikat pobrany w kroku 1.
 7. Kliknij OK.
 8. Kliknij Save (Zapisz).
 9. Kliknij kartę Network (Sieć) na górze, a następnie kartę Locations (Lokalizacje).
 10. Kliknij Add Location (Dodaj lokalizację).
 11. W oknie dialogowym Add Location (Dodawanie lokalizacji) wprowadź nazwę lokalizacji dla nowej sieci w polu Location Name (Nazwa lokalizacji), metodę dostępu w polu Access Method (Metoda dostępu) oraz inne wymagane informacje.

  Aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu lokalizacji sieciowych, zapoznaj się z rozdziałem „Add a Service Access Location” (Dodawanie lokalizacji dostępu do usługi) w podręczniku Symantec Web Security Service Solutions WebGuide (w języku angielskim).

 12. Kliknij Save (Zapisz).
Krok 3. Włącz aplikację Symantec Web Security Service (WSS)
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu "" a potem "" Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz SymantecWSS.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich użytkowników w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a następnie Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Symantec Web Security Service (WSS) są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Symantec Web Security Service (WSS) obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu "" a potem "" Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Symantec Web Security Service (WSS).
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Symantec Web Security Service (WSS) powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Otwórz nowe okno przeglądarki, a następnie przejdź do ustawień serwera proxy przeglądarki.
 2. Ustaw serwer proxy „proxy.threatpulse.net:8080” i zapisz ustawienia.
 3. Otwórz dowolną stronę w przeglądarce. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 4. Wpisz dane logowania.
 5. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, powinno nastąpić automatyczne przekierowanie z powrotem na otwieraną stronę.
 


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
false
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
false
false