Aplikacja internetowa Workfront

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Workfront

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Workfront®.

Krok 1. Konfigurowanie Google jako dostawcy tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Workfront na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego .
  • Pobierz certyfikat.
  • Pobierz plik metadanych dostawcy tożsamości.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Szczegóły usługodawcy zmień pola ACS URL i Identyfikator jednostki, zastępując fragment {twoja_subdomena} nazwą domeny swojego konta Workfront.
 9. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Konfigurowanie aplikacji Workfront jako dostawcy usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się na https://{twoja_subdomena}.my.workfront.com przy użyciu swojej subdomeny Workfront.
 3. U góry kliknij menu Setup (Konfiguracja).
 4. W menu po lewej stronie kliknij System > Single Sign-On (SSO) (System > Logowanie jednokrotne).
 5. W menu Type (Typ) wybierz „SAML 2.0”.
 6. W obszarze Populate fields from Identity Provider Metadata (Wypełnij pola danymi dostawcy tożsamości) kliknij Choose File (Wybierz plik) i wybierz plik metadanych dostawcy tożsamości pobrany w kroku 1.
 7. (Opcjonalnie) Po przesłaniu pliku metadanych dostawcy tożsamości pole Login Portal URL (URL portalu logowania) powinno zostać wypełnione automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, wpisz adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
 8. W polu Secure Hash Algorithm (Bezpieczny algorytm haszowania) wybierz „SHA-1”.
 9. (Opcjonalnie) Zaznacz Auto-provision Users (Automatyczna obsługa administracyjna użytkowników), jeśli chcesz potem automatycznie obsługiwać konta użytkowników Google w aplikacji Workfront.
 10. W sekcji Certificate (Certyfikat) kliknij Choose File (Wybierz plik) i wybierz plik certyfikatu pobrany w kroku 1.
 11. Zaznacz pola wyboru Admin Exemption (Wyjątek dla administratora) i Enable (Włącz).
 12. Kliknij Save (Zapisz).

Włączanie logowania jednokrotnego w aplikacji Workfront dla poszczególnych użytkowników Google:

 1. Kliknij menu People (Osoby), a następnie kliknij kartę People (Osoby). 
 2. Zaznacz pole na lewo od użytkownika, aby go wybrać, po czym kliknij Edit (Edytuj) nad listą użytkowników.
 3. W polu Federation ID (Identyfikator federacji) wpisz adres e-mail użytkownika Google.
 4. Kliknij Access (Dostęp) w menu po lewej i wybierz Access Level (Poziom dostępu) dla tego użytkownika.
 5. Kliknij Save Changes (Zapisz zmiany) i zamknij aplikację Workfront.
Krok 3. Włączanie aplikacji Workfront
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Wybierz Workfront.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Workfront są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Weryfikowanie działania logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz https://{twoja-subdomena}.my.workfront.com i zaloguj się. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz dane logowania.
 4. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Workfront.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?