Aplikacja SAP Cloud Platform Identity Authentication

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji SAP Cloud Platform Identity Authentication

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji SAP Cloud Platform Identity Authentication.

Krok 1. Skonfiguruj aplikację SAP Cloud Platform Identity Authentication jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu ""a potem"" Bezpieczeństwoa potemUwierzytelnianiea potemLogowanie jednokrotne w aplikacjach SAML.

  Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

 3. Kliknij przycisk Pobierz, aby pobrać metadane dostawcy tożsamości Google oraz certyfikat X.509.
 4. Skopiuj adres URL logowania jednokrotnego i identyfikator jednostki (identyfikator wystawcy).
 5. Na nowej karcie przeglądarki zaloguj się na swoim koncie produkcyjnym najemcy SAP.
 6. Wejdź na https://twoja_domena.accounts.ondemand.com/admin/.
 7. Kliknij Identity Providers (Dostawcy tożsamości) > Corporate Identity Providers (Dostawcy tożsamości firmowej).
 8. Kliknij +Plus, aby dodać dostawcę tożsamości Google.
 9. Kliknij SAML 2.0 Configuration (Konfiguracja SAML 2.0).
 10. Prześlij certyfikat X.509 oraz metadane dostawcy tożsamości Google wymagane do skonfigurowania logowania jednokrotnego (pobrane w podpunkcie 3).
 11. Zapisz zmiany.
 12. Kliknij Applications & Resources (Aplikacje i zasoby) > Tenant Settings (Ustawienia najemcy) > SAML 2.0 Configuration (Konfiguracja SAML 2.0).
 13. Skopiuj adres URL usługi ACS i pobierz metadane najemcy SAP.
 14. Zaloguj się w SAP Cloud Platform przy użyciu swojego konta.
 15. Kliknij Security (Zabezpieczenia) > Trust (Zaufanie).
 16. Na karcie Local Service Provider (Lokalny dostawca usług) przełącz się w tryb edycji.
 17. W polu Configuration Type (Typ konfiguracji) wybierz Custom (Niestandardowa).
 18. Kliknij Save (Zapisz).
 19. Kliknij Get Metadata (Pobierz metadane), aby pobrać metadane konta aplikacji SAP Cloud Platform Identity Authentication.
 20. Przejdź na kartę Application Identity Provider (Dostawca tożsamości aplikacji).
 21. Kliknij Add Trusted Identity Provider (Dodaj zaufanego dostawcę tożsamości).
 22. Prześlij metadane najemcy SAP pobrane w kroku 13.
 23. Przejdź do konta najemcy na stronie https://twoja_domena.accounts.ondemand.com/admin/#/applications/.
 24. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby zarejestrować aplikację.
 25. Kliknij Authenticating Identity Provider (Uwierzytelniający dostawca tożsamości) i upewnij się, że wybrano Google jako dostawcę tożsamości.
 26. Kliknij SAML 2.0 Configuration (Konfiguracja SAML 2.0).
 27. Prześlij metadane konta aplikacji SAP Cloud Platform Identity Authentication, które pobrano w podpunkcie 19.
 28. Wdróż swoją aplikację w SAP Cloud. Dowiedz się więcej
 29. Przejdź do kolejnej sekcji, aby skonfigurować Google jako dostawcę tożsamości SAML.
Krok 2. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Wróć na kartę przeglądarki z konsolą administracyjną.
 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu "" a potem "" Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz SAP Cloud Platform Identity Authentication.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML SAP Cloud Platform Identity Authentication i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google kliknij Dalej.
 7. W sekcji Informacje o dostawcy usługi wpisz te adresy URL w polach Identyfikator jednostki i Adres URL usługi ACS:
          Adres URL usługi ACS: https://twoja-domena.accounts.ondemand.com/saml2/idp/acs/twoja-domena.accounts.ondemand.com
          Identyfikator jednostki: https://twoja-domena.accounts.ondemand.com
          
 8. Odznacz opcję Podpisana odpowiedź.
  Jeśli pole Podpisana odpowiedź jest odznaczone, podpisywane jest tylko potwierdzenie. Jeśli pole Podpisana odpowiedź jest zaznaczone, podpisywana jest cała odpowiedź.
 9. Kliknij Dalej.
 10. (Optional) On the Attribute Mapping page, map Google directory attributes to corresponding application attributes:
  1. Click Add Mapping.
  2. Click the Select field menu and select a Google directory attribute.
  3. Enter the corresponding application attribute under App attributes.
 11. (Opcjonalnie) Jeśli w odpowiedzi SAML chcesz wysłać informacje o członkostwie użytkownika w grupie, wpisz nazwy grup odpowiednie dla tej aplikacji w polu Członkostwo w grupie.
  1. W sekcji Grupy dyskusyjne Google kliknij pole Wyszukaj grupę.
  2. Wpisz co najmniej jedną literę nazwy grupy.
  3. Wybierz nazwę grupy z listy.
  4. W razie potrzeby dodaj kolejne grupy (łączna liczba grup nie może przekraczać 75).
  5. W polu Atrybut aplikacji wpisz odpowiednią nazwę atrybutu grup usługodawcy.

  Uwaga: bez względu na to, ile nazw grup wpiszesz, odpowiedź SAML będzie zawierać tylko grupy, do których należy użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio). Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat mapowania członkostwa w grupie.

 12. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij Zakończ.
Krok 3. Włącz aplikację SAP Cloud Platform Identity Authentication
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu "" a potem "" Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz SAP Cloud Platform Identity Authentication.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników SAP Cloud Platform Identity Authentication są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

SAP Cloud Platform Identity Authentication obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu "" a potem "" Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz SAP Cloud Platform Identity Authentication.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja SAP Cloud Platform Identity Authentication powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Uruchom swoją aplikację przy użyciu adresu URL po wdrożeniu jej w SAP Cloud.
 2. Wpisz dane logowania.
 3. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji.
Krok 5. Skonfiguruj automatyczną obsługę administracyjną

Jako superadministrator możesz automatycznie udostępniać użytkownikom aplikację Uwierzytelnianie tożsamości SAP Cloud Platform.

 


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
false
false