Aplikacja internetowa Tableau

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Tableau

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Tableau.

Krok 1. Konfigurowanie aplikacji Tableau jako dostawcy usługi SAML 2.0
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zabezpieczenia a potem Konfigurowanie logowania jednokrotnego (SSO) w aplikacjach SAML.

  Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

 3. Kliknij przycisk Pobierz, aby pobrać metadane dostawcy tożsamości Google oraz certyfikat X.509.
 4. Na nowej karcie przeglądarki zaloguj się w aplikacji Tableau jako administrator.
 5. Wybierz Settings > Authentication (Ustawienia > Uwierzytelnianie).
 6. Zaznacz Single sign-on with SAML (Logowanie jednokrotne przez SAML).
 7. Skopiuj wartości z pól Entity ID (Identyfikator jednostki) i ACS URL (Adres URL usługi ACS) w sekcji Export metadata file from Tableau Online (Eksportowanie pliku metadanych z Tableau Online).
  Te informacje będą potrzebne podczas konfigurowania aplikacji Tableau w konsoli administracyjnej.
 8. W sekcji Import metadata file into Tableau Online (Importowanie pliku metadanych do Tableau Online) użyj przycisku Browse (Przeglądaj) obok pola Import Metadata file (Zaimportuj plik metadanych), aby znaleźć metadane dostawcy tożsamości Google pobrane w kroku 3.
 9. Kliknij Apply (Zastosuj), aby przesłać metadane dostawcy tożsamości Google.
 10. W sekcji Match assertions (Potwierdzenia dopasowań) dodaj nazwy potwierdzeń email, first_name i last_name odpowiadające kolejno atrybutom Adres e-mail, Imię i Nazwisko.
 11. Kliknij Apply (Zastosuj). Tych samych nazw musisz później użyć podczas konfigurowania mapowania atrybutów aplikacji w konsoli administracyjnej.
 12. Wybierz Allow users to choose their authentication type (Zezwalaj użytkownikom na samodzielny wybór typu uwierzytelniania) w sekcji Default authentication type for embedded views (Domyślny typ uwierzytelniania dla umieszczonych widoków). 
 13. Otwórz kartę Users (Użytkownicy).
 14. Najedź kursorem na rozszerzone menu (z trzema kropkami). Z wyświetlonego menu wybierz Authentication (Uwierzytelnianie).
 15. Wybierz Single sign on (Logowanie jednokrotne).
 16. Przejdź do kolejnej sekcji, aby skonfigurować Google jako dostawcę tożsamości SAML.
Krok 2. Konfigurowanie Google jako dostawcy tożsamości SAML
 1. Otwórz nową kartę przeglądarki i zaloguj się w konsoli administracyjnej jako superadministrator.
 2. Kliknij Aplikacje > Aplikacje SAML.
 3. Kliknij link Dodaj usługę/aplikację do swojej domeny lub ikonę plusa (+) w dolnym rogu strony.
 4. Na liście wybierz Tableau. Wartości na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google zostaną wypełnione automatycznie.
 5. Informacje o konfiguracji dostawcy usługi można zebrać na dwa sposoby:

  Możesz skopiować Identyfikator jednostki i URL logowania jednokrotnego oraz pobrać Certyfikat X.509, wkleić te dane w odpowiednich polach konfiguracji dostawcy usługi, a następnie kliknąć Dalej.

  Możesz też pobrać metadane dostawcy tożsamości, przesłać je do odpowiednich pól konfiguracji dostawcy usługi, a następnie wrócić do konsoli administracyjnej i kliknąć Dalej.
   
 6. W oknie Podstawowe informacje o aplikacji pola Nazwa aplikacji i Opis są wypełniane automatycznie. Możesz je edytować.
 7. (Opcjonalnie) Kliknij Wybierz plik obok pola Prześlij logo, aby przesłać plik PNG lub GIF, który ma być ikoną. Ten plik powinien mieć rozmiar 256 na 256 pikseli.
 8. Kliknij Dalej.
Krok 3. Wpisywanie szczegółów dostawcy usług w konsoli administracyjnej Google
 1. W sekcji Szczegóły usługodawcy wpisz następujące adresy URL w polach Identyfikator jednostkiACS URL i URL początkowy:
          ACS URL: https://sso.online.tableau.com/public/sp/SSO?alias=identyfikator-aliasu 
          Identyfikator podmiotu: https://sso.online.tableau.com/public/sp/metadata?alias=identyfikator-aliasu
          URL początkowy: pusty
 2. Opcję Podpisana odpowiedź pozostaw odznaczoną.
  Jeśli pole Podpisana odpowiedź jest odznaczone, podpisywane jest tylko potwierdzenie. Jeśli pole Podpisana odpowiedź jest zaznaczone, podpisywana jest cała odpowiedź.
 3. Domyślną wartością w polu Identyfikator nazwy jest podstawowy adres e-mail. To pole nie obsługuje wielu wartości. Mapowanie identyfikatora nazwy możesz zmienić zgodnie ze swoimi potrzebami. Możesz też użyć niestandardowych atrybutów schematu użytkownika po utworzeniu ich przy użyciu interfejsów API pakietu Google Admin SDK. Niestandardowe atrybuty schematu użytkownika musisz utworzyć przed skonfigurowaniem aplikacji SAML Tableau. 
 4. Kliknij Dalej.
 5. Kliknij Dodaj nowe mapowanie i zamapuj wartość atrybutu „Email” na Informacje podstawowe > Główny adres e-mail.
 6. (Opcjonalnie) Możesz dodać dwa atrybuty opcjonalne. Zamapuj wartość atrybutu „first_name” na Informacje podstawowe > Imię.  Zamapuj wartość atrybutu „last_name” na Informacje podstawowe > Nazwisko.
 7. Korzystając z listy, najpierw wybierz kategorię, a następnie atrybut użytkownika, aby zamapować atrybut z profilu Google.
 8. Kliknij Zakończ.
Krok 4. Włączanie aplikacji Tableau
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej.
 2. Otwórz Aplikacje > Aplikacje SAML.
 3. Wybierz Tableau.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Tableau są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Weryfikowanie działania logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz https://sso.online.tableau.com/public/login i spróbuj się zalogować. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz dane logowania.
 4. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do Tableau.

Google, G Suite oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?