Aplikacja internetowa Slack

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Slack

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Kliknij ikonę plusa (+) w dolnym rogu strony.
 4. Znajdź i kliknij Slack na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz Metadane dostawcy tożsamości i skopiuj URL logowania jednokrotnego oraz Identyfikator jednostki.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Szczegóły usługodawcy wpisz te informacje:
  • URL usługi ACS: https://nazwa-twojego-zespołu.slack.com/sso/saml
  • Identyfikator jednostki: https://slack.com
  • URL początkowy: pozostaw pusty 

   Uwaga: danego identyfikatora jednostki może używać tylko jedna aplikacja SAML. Jeśli więc identyfikator jednostki https://slack.com jest już używany przez inną aplikację SAML Slack, ustaw następujący identyfikator jednostki: https://nazwa-twojego-zespołu.slack.com.
 9. Zaznacz pole Podpisana odpowiedź.
 10. (Opcjonalnie) W razie potrzeby zmień domyślny Identyfikator nazwy. Możesz też użyć niestandardowych atrybutów schematu użytkownika po utworzeniu ich przy użyciu interfejsów API z pakietu SDK Google Admin. Niestandardowe atrybuty schematu użytkownika musisz utworzyć przed skonfigurowaniem aplikacji SAML Slack. Identyfikator nazwy może mieć jedną wartość.
 11. Ustaw Format identyfikatora nazwy na Trwały.
 12. Kliknij Dalej.
 13. Na stronie Mapowanie atrybutów ustaw kategorię Adres e-mail użytkownika na Informacje podstawowe, a w polu użytkownika ustaw opcję Główny adres e-mail.
 14. (Opcjonalnie) Dodaj atrybuty nazw, z których Google może korzystać do przekazywania informacji do aplikacji Slack podczas uwierzytelniania użytkowników.
  1. W obu przypadkach ustaw kategorię na wartość Informacje podstawowe.
  2. W przypadku danych imienia ustaw pole użytkownika na wartość Imię.
  3. W przypadku danych nazwiska ustaw pole użytkownika na wartość Nazwisko.
 15. Kliknij Zakończ.
 16. W oknie Konfigurowanie logowania jednokrotnego dla aplikacji Slack kliknij OK. Musisz skonfigurować logowanie jednokrotne, zanim przystąpisz do konfiguracji obsługi administracyjnej użytkowników.

Krok 2. Włącz aplikację SAML Slack

Rozpowszechnienie tych zmian na wszystkich kontach użytkowników może potrwać do 24 godzin.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz Slack.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Slack są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.

Krok 3. Skonfiguruj aplikację Slack jako dostawcę usługi SAML 2.0

 1. Zaloguj się w Slack na https://nazwa-twojego-zespołu.slack.com/home przy użyciu konta administratora lub właściciela zespołu Slack w organizacji.
 2. Kliknij Settings & Permissions (Ustawienia i uprawnienia).
 3. Kliknij kartę Authentication (Uwierzytelnianie).
 4. Kliknij Configure (Konfiguruj) obok SAML authentication (Uwierzytelnianie przez SAML).
 5. Potwierdź hasło.
 6. W oknie Choose your SAML provider (Wybierz dostawcę SAML) kliknij Custom SAML 2.0 (Niestandardowy protokół SAML 2.0) i kliknij Konfiguruj.
 7. W polu SAML 2.0 Endpoint (HTTP) (Punkt końcowy SAML – HTTP) wklej adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
 8. W polu Identity Provider Issuer (Wystawca dostawcy tożsamości) wpisz identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1.
 9. W polu Public Certificate (Certyfikat publiczny) wklej całą zawartość pliku pobranego w kroku 1. Jest to certyfikat X.509, który jest wymagany do skonfigurowania logowania jednokrotnego. Możesz zmienić rozszerzenie pliku na „.txt”, aby otworzyć go w edytorze tekstu.
 10. Jeśli ustawisz identyfikator jednostki aplikacji Slack SAML na coś innego niż https://slack.com, kliknij Advanced Options (Opcje zaawansowane) i wklej wartość identyfikatora jednostki w polu Service Provider Issuer (Wystawca dostawcy tożsamości).
 11. W sekcji Settings (Ustawienia) określ sposób stosowania uwierzytelniania do Twojego zespołu.
 12. Kliknij Save Configuration (Zapisz konfigurację).

Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Wejdź na http://nazwa-twojego-zespołu.slack.com i spróbuj zalogować się przez SAML. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Slack.

Krok 5. Skonfiguruj obsługę administracyjną użytkowników

Jako superadministrator możesz automatycznie udostępniać użytkownikom aplikację Slack.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?