Aplikacja internetowa Workplace by Facebook

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Workplace by Facebook

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Workplace by Facebook.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Kliknij Dodaj "" w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Workplace by Facebook​ na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google skopiuj i zapisz wartości z pól URL logowania jednokrotnego i Identyfikator jednostki oraz pobierz certyfikat.
 6. Kliknij Dalej.
  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Szczegóły usługodawcy edytuj pola URL usługi ACS, Identyfikator jednostki i URL początkowy, zastępując fragmenty {nazwa-firmy} i {identyfikator-firmy} wartościami powiązanymi z kontem Workplace by Facebook. 
 9. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Workplace by Facebook jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. W nowej karcie przeglądarki zaloguj się w aplikacji Workplace by Facebook jako administrator.
 2. W sekcji Settings (Ustawienia) przejdź do obszaru SSO settings (Ustawienia logowania jednokrotnego).
 3. W menu kliknij Community Dashboard (Panel społeczności).
 4. Kliknij opcję SAML SSO (Logowanie jednokrotne przez SAML).
 5. Wpisz te informacje, które zostały skopiowane z Google w kroku 1 powyżej:
  • W polu SAML Login URL (URL logowania przez SAML) wpisz wartość z pola URL logowania jednokrotnego.
  • W polu SAML Issuer URL (URL wystawcy SAML) wpisz wartość z pola Identyfikator jednostki.
  • Prześlij certyfikat X.509 od Google.
 6. Kliknij Save (Zapisz).
Krok 3. Włącz aplikację Workplace by Facebook
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz Workplace by Facebook.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Workplace by Facebook są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz https://nazwa-firmy.facebook.com/ i spróbuj się zalogować. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Workplace by Facebook.

Krok 5. Skonfiguruj obsługę administracyjną użytkowników Workplace by Facebook
Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?