Aplikacja internetowa NetSuite

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji NetSuite

W tym artykule opisaliśmy konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji NetSuite.

Zanim zaczniesz

Utwórz niestandardowy atrybut użytkownika, który zawiera Twój identyfikator konta NetSuite oraz kategorię „Netsuite” i pole niestandardowe „Account ID” (Identyfikator konta). Instrukcje znajdziesz w artykule Dodawanie atrybutu niestandardowego.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz NetSuite.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML NetSuite i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google skopiuj adres URL logowania jednokrotnego i pobierz metadane dostawcy tożsamości.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Informacje o dostawcy usługi wpisz tę wartość w polu Adres URL usługi ACS:
  https://system.netsuite.com/saml2/acs
 9. Kliknij Dalej.
 10. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij menu Wybierz pole i zmapuj te atrybuty katalogu Google dla odpowiednich atrybutów NetSuite:
   
  Atrybut katalogu Google Atrybut NetSuite
  Basic Information > Primary Email email
  NetSuite > Account ID account
 11. (Opcjonalnie) Aby wpisać nazwy grup odpowiednie dla tej aplikacji:
  1. W polu Członkostwo w grupie (opcjonalne) kliknij Wyszukaj grupę, wpisz co najmniej jedną literę nazwy grupy i wybierz nazwę grupy.
  2. W razie potrzeby dodaj kolejne grupy (maksymalnie 75 grup).
  3. W polu Atrybut aplikacji wpisz odpowiednią nazwę atrybutu grup usługodawcy.

  Bez względu na to, ile nazw grup wpiszesz, odpowiedź SAML będzie zawierać tylko grupy, do których należy użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio). Więcej informacji znajdziesz w artykule Mapowanie członkostwa w grupie.

 12. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację NetSuite jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Na nowej karcie przeglądarki otwórz stronę konfiguracji SAML w aplikacji NetSuite.
 2. Wybierz Setup > Integration > SAML Single Sign-on (Konfiguracja > Integracja > Logowanie jednokrotne przez SAML).
 3. W polu Identity Provider Login Page (Strona logowania dostawcy tożsamości) wpisz adres URL logowania jednokrotnego skopiowany z Google w kroku 1.
 4. Dodaj uprawnienia SAML do ról użytkowników.
 5. Wybierz Upload IdP metadata (Prześlij metadane dostawcy tożsamości) i prześlij plik metadanych dostawcy tożsamości Google zapisany w kroku 1.
 6. Kliknij Submit (Prześlij).
Krok 3. Włącz aplikację NetSuite
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz NetSuite.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich użytkowników w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a następnie Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. Aby włączyć usługę dla grupy użytkowników w jednej jednostce organizacyjnej lub wielu, wybierz grupę dostępu. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule na temat włączania usługi dla grupy.
 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników aplikacji NetSuite są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

NetSuite obsługuje zarówno logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz NetSuite.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja NetSuite powinna się otworzyć na osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Otwórz stronę https://nazwa-twojej-domeny.netsuite.com. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania przez Google.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.
 3. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji NetSuite.
 


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne