Aplikacja internetowa Salesforce

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Salesforce

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Salesforce®.

Krok 1. Konfigurowanie aplikacji Salesforce jako dostawcy usługi SAML 2.0
 1. Uruchom aplikację Salesforce.
 2. W sekcji Domain Management (Zarządzanie domeną) > My Domain (Moja domena) wybierz nazwę domeny, wpisując ją w polu subdomain (domena podrzędna).
 3. W sekcji Security Controls (Opcje bezpieczeństwa) > Single Sign-on Settings (Ustawienia logowania jednokrotnego) kliknij Edit (Edytuj) i zaznacz pole SAML enabled (Włącz SAML).
 4. Kliknij New (Nowe) i wypełnij wszystkie pola.
  1. Skopiuj wartość z pola Identyfikator jednostki w systemie Google (nazwa-twojej-domeny.my.salesforce.com) i wklej ją w polu Issuer (Wystawca).
  2. Skopiuj wartość z pola URL logowania jednokrotnego w systemie Google i wklej ją w polu identity provider Login URL (URL logowania dostawcy tożsamości).
  3. Wpisz nazwę domeny Salesforce (z kroku 2) w polu Entity Id (Identyfikator jednostki).
  4. Wybierz HTTP Redirect (Przekierowanie HTTP).
 5. Skopiuj wartość z pola Salesforce Login URL (URL logowania Salesforce) – https://nazwa-twojej-domeny.my.salesforce.com?so={identyfikator domeny podany przez Salesforce} – i wklej ją w polu URL ACS w konsoli administracyjnej (krok 1 w sekcji Wpisywanie danych dostawcy usługi specyficznych dla Salesforce).
 6. Kliknij Zapisz.
 7. Przejdź do kolejnej sekcji, aby skonfigurować Google jako dostawcę tożsamości SAML.
Krok 2. Konfigurowanie Google jako dostawcy tożsamości SAML
 1. Otwórz nową kartę przeglądarki i zaloguj się w konsoli administracyjnej jako superadministrator.
 2. Kliknij Aplikacje > Aplikacje SAML.
 3. Kliknij link Dodaj usługę/aplikację do swojej domeny lub ikonę plusa (+) w dolnym rogu strony.
 4. Z listy wybierz Salesforce. Wartości na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google zostaną wypełnione automatycznie.
 5. Informacje o konfiguracji dostawcy usługi można zebrać na dwa sposoby:

  Możesz skopiować Identyfikator jednostki i URL logowania jednokrotnego oraz pobrać Certyfikat X.509, wkleić te dane w odpowiednich polach konfiguracji dostawcy usługi, a następnie kliknąć Dalej.

  Możesz też pobrać metadane dostawcy tożsamości, przesłać je do odpowiednich pól konfiguracji dostawcy usługi, a następnie wrócić do konsoli administracyjnej i kliknąć Dalej.
 6. W oknie Podstawowe informacje o aplikacji pola Nazwa aplikacji i Opis są wypełniane automatycznie. Możesz je edytować.
 7. (Opcjonalnie) Kliknij Wybierz plik obok pola Prześlij logo, aby przesłać plik PNG lub GIF, który ma być ikoną. Ten plik powinien mieć rozmiar 256 na 256 pikseli.
 8. Kliknij Dalej.
Krok 3. Wpisywanie szczegółów dostawcy usług w konsoli administracyjnej Google
 1. W sekcji Szczegóły usługodawcy wpisz następujące adresy URL w polach Identyfikator jednostkiACS URL i URL początkowy:
          ACS URL: https://nazwa-twojej-domeny.my.salesforce.com?so={identyfikator domeny podany przez Salesforce}
          Identyfikator jednostki: nazwa-twojej-domeny.my.salesforce.com
          URL początkowy: https://nazwa-twojej-domeny.my.salesforce.com
 2. Opcję Podpisana odpowiedź pozostaw odznaczoną.
  Jeśli pole Podpisana odpowiedź jest odznaczone, podpisywane jest tylko potwierdzenie. Jeśli pole Podpisana odpowiedź jest zaznaczone, podpisywana jest cała odpowiedź.
 3. Domyślną wartością w polu Identyfikator nazwy jest podstawowy adres e-mail. To pole nie obsługuje wielu wartości. Mapowanie identyfikatora nazwy możesz zmienić zgodnie ze swoimi potrzebami. Możesz też użyć niestandardowych atrybutów schematu użytkownika po utworzeniu ich przy użyciu interfejsów API pakietu Google Admin SDK. Niestandardowe atrybuty schematu użytkownika musisz utworzyć przed skonfigurowaniem aplikacji SAML Salesforce. 
 4. Kliknij Dalej.
 5. (Opcjonalnie) Kliknij Dodaj nowe mapowanie i wpisz nową nazwę atrybutu, który chcesz zamapować.
 6. Korzystając z listy, najpierw wybierz kategorię, a następnie atrybut użytkownika, aby zamapować atrybut z profilu Google.
 7. Kliknij Zakończ.
Krok 4. Włączanie aplikacji Salesforce
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej.
 2. Otwórz Aplikacje > Aplikacje SAML.
 3. Wybierz Salesforce.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Salesforce są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Weryfikowanie działania logowania jednokrotnego
 1. Otwórz https://nazwa-twojej-domeny.my.salesforce.com.
 2. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz dane logowania.
 4. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do Salesforce.
Krok 6. Konfigurowanie obsługi administracyjnej użytkowników dla aplikacji Salesforce

Jeśli jesteś superadministratorem możesz włączyć automatyczną obsługę administracyjną użytkowników w aplikacji Salesforce.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?