Aplikacja internetowa Salesforce

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Salesforce

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Salesforce.

Uwaga: przed skonfigurowaniem logowania jednokrotnego skonfiguruj subdomenę Salesforce.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Salesforce.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Salesforce i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  1. Skopiuj i zapisz adres URL logowania jednokrotnego i identyfikator jednostki.
  2. Pobierz plik certyfikatu.
 7. Kliknij Dalej.
 8. W sekcji Informacje o dostawcy usługi:
  1. W polu Adres URL usługi ACS wpisz https://{domain specific}.my.salesforce.com, zastępując fragment {domain specific} nazwą subdomeny Salesforce.
  2. Edytuj pola Identyfikator jednostki i URL początkowy, zastępując fragment {zależnie_od_domeny} swoją subdomeną Salesforce.
 9. Kliknij Dalej.
 10. (Optional) On the Attribute Mapping page, map Google directory attributes to corresponding application attributes:
  1. Click Add Mapping.
  2. Click the Select field menu and select a Google directory attribute.
  3. Enter the corresponding application attribute under App attributes.
 11. (Opcjonalnie) Aby wpisać nazwy grup odpowiednie dla tej aplikacji:
  1. W polu Członkostwo w grupie (opcjonalne) kliknij Wyszukaj grupę, wpisz co najmniej jedną literę nazwy grupy i wybierz nazwę grupy.
  2. W razie potrzeby dodaj kolejne grupy (maksymalnie 75 grup).
  3. W polu Atrybut aplikacji wpisz odpowiednią nazwę atrybutu grup usługodawcy.

  Bez względu na to, ile nazw grup wpiszesz, odpowiedź SAML będzie zawierać tylko grupy, do których należy użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio). Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat mapowania członkostwa w grupie.

 12. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij Zakończ.
 13. (Opcjonalnie) Skonfiguruj automatyczną obsługę administracyjną użytkowników dla aplikacji Salesforce lub kliknij OK, aby zakończyć konfigurację.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Salesforce jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Zaloguj się w Salesforce na konto administratora.
 2. Kliknij Setup (Konfiguracja).
 3. W polu Quick Find (Szybkie wyszukiwanie) wpisz „Single Sign-On” i kliknij Single Sign-On Settings (Ustawienia logowania jednokrotnego).
 4. W sekcji Single Sign-on Settings (Ustawienia logowania jednokrotnego) kliknij Edit (Edytuj) i zaznacz pole SAML enabled (SAML włączone).
 5. Kliknij Save (Zapisz).
 6. W sekcji SAML Single Sign-On Settings (Ustawienia logowania jednokrotnego przez SAML) kliknij New (Nowe).
 7. Podaj te informacje:
  • Name (Nazwa): Google.
  • API Name (Nazwa interfejsu API): Google.
  • Issuer (Wystawca): identyfikator jednostki skopiowany z Google w kroku 1 powyżej.
  • Identity Provider Certificate (Certyfikat dostawcy tożsamości): kliknij Choose File (Wybierz plik), a następnie wybierz plik certyfikatu pobrany w kroku 1.
  • Set Service Provider Initiated Request Binding (Ustaw powiązanie żądania inicjowanego przez dostawcę usług): HTTP Redirect (Przekierowanie HTTP)
  • Identity Provider Login URL (URL logowania dostawcy tożsamości): adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
 8. Kliknij Save (Zapisz).

(Opcjonalnie) Aby włączyć logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usług:

 1. Kliknij Domain Management a potem My Domain (Zarządzanie domeną > Moja domena).
 2. W sekcji Authentication Configuration (Konfiguracja uwierzytelniania) kliknij Edit (Edytuj).
 3. W obszarze Authentication Service (Usługa uwierzytelniania) zaznacz „Google”.
 4. Kliknij Save (Zapisz).
Krok 3. Włącz aplikację Salesforce
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Salesforce.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich użytkowników w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a następnie Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Salesforce są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Salesforce obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Salesforce.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Salesforce powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Otwórz stronę https://nazwa-twojej-domeny.my.salesforce.com.
 2. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz dane logowania.
 4. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Salesforce.
Krok 5. Skonfiguruj automatyczną obsługę administracyjną dla aplikacji Salesforce

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć automatyczną obsługę administracyjną użytkowników dla aplikacji Salesforce.

 


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
146206981472291656
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true