Aplikacja internetowa WebEx

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji WebEx

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji WebEx.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz WebEx.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML WebEx i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz wartości z pól URL logowania jednokrotnego i Identyfikator jednostki.
  • Pobierz metadane dostawcy tożsamości.
 7. Kliknij Dalej.
 8. W sekcji Informacje o dostawcy usługi edytuj pola Adres URL usługi ACS, Identyfikator jednostki i URL początkowy, zastępując fragment {domain specific id} identyfikatorem swojej domeny WebEx.
 9. Kliknij Dalej.
 10. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij menu Wybierz pole i zmapuj te atrybuty katalogu Google dla odpowiednich atrybutów WebEx:
   
  Atrybut katalogu Google Atrybut WebEx
  Basic Information > Primary Email email
 11. (Opcjonalnie) Aby wpisać nazwy grup odpowiednie dla tej aplikacji:
  1. W polu Członkostwo w grupie (opcjonalne) kliknij Wyszukaj grupę, wpisz co najmniej jedną literę nazwy grupy i wybierz nazwę grupy.
  2. W razie potrzeby dodaj kolejne grupy (maksymalnie 75 grup).
  3. W polu Atrybut aplikacji wpisz odpowiednią nazwę atrybutu grup usługodawcy.

  Bez względu na to, ile nazw grup wpiszesz, odpowiedź SAML będzie zawierać tylko grupy, do których należy użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio). Więcej informacji znajdziesz w artykule Mapowanie członkostwa w grupie.

 12. Kliknij Zakończ.
Krok 1. Skonfiguruj aplikację WebEx jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Otwórz http://webex.com.
 3. Kliknij Federated Web SSO Configuration (Konfiguracja sfederowanego jednokrotnego logowania w internecie).
 4. W polu Federation Protocol (Protokół federacji) wybierz SAML 2.0.
 5. Kliknij Import SAML Metadata (Importuj metadane SAML) i prześlij plik metadanych dostawcy tożsamości pobrany w kroku 1 opisanym powyżej.
 6. W polu SSO Profile (Profil logowania jednokrotnego) wykonaj jedną z tych czynności:
  1. wybierz opcję SP Initiated (Inicjowane przez dostawcę usługi) i upewnij się, że pole AuthnRequest Signed (Podpisane żądanie autoryzacji) jest odznaczone
   ;
  2. wybierz opcję IdP Initiated (Inicjowane przez dostawcę tożsamości), a następnie wpisz nazwę parametru zarządzania tożsamościami i dostępem w polu Target page URL (URL strony docelowej).
 7. W polu WebEx SAML Issuer (SP ID) (Wystawca SAML WebEx – identyfikator dostawcy usługi) wpisz http://www.webex.com.
 8. W polu Issuer For SAML (Idp ID) (Wystawca dla SAML – identyfikator dostawcy tożsamości) wpisz identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1 opisanym powyżej.
 9. W polu Customer SSO Service Login URL (URL logowania w usłudze logowania jednokrotnego klienta) wpisz adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
 10. Pole Customer SSO Service Logout URL (URL wylogowania z usługi logowania jednokrotnego klienta) pozostaw puste.
 11. Kliknij Save (Zapisz), aby zapisać szczegóły konfiguracji sfederowanego logowania jednokrotnego w internecie.
Krok 3. Włącz aplikację WebEx
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz WebEx.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich użytkowników w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a następnie Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. Aby włączyć usługę dla grupy użytkowników w jednej jednostce organizacyjnej lub wielu, wybierz grupę dostępu. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule na temat włączania usługi dla grupy.
 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników WebEx są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

WebEx obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz WebEx.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja WebEx powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Otwórz stronę https://nazwa-twojej-domeny.webex.com.
  Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania przez Google.
 2. Wpisz dane logowania.
 3. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji WebEx.


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne