Aplikacja internetowa WebEx

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji WebEx

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji WebEx.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz WebEx.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML WebEx i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz wartości z pól URL logowania jednokrotnego i Identyfikator jednostki.
  • Pobierz metadane dostawcy tożsamości.
 7. Kliknij Dalej.
 8. W sekcji Informacje o dostawcy usługi edytuj pola Adres URL usługi ACS, Identyfikator jednostki i URL początkowy, zastępując fragment {domain specific id} identyfikatorem swojej domeny WebEx.
 9. Kliknij Dalej.
 10. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij menu Wybierz pole i zmapuj te atrybuty katalogu Google dla odpowiednich atrybutów WebEx:
   
  Atrybut katalogu Google Atrybut WebEx
  Basic Information > Primary Email email
 11. Kliknij Zakończ.
Krok 1. Skonfiguruj aplikację WebEx jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Otwórz http://webex.com.
 3. Kliknij Federated Web SSO Configuration (Konfiguracja sfederowanego jednokrotnego logowania w internecie).
 4. W polu Federation Protocol (Protokół federacji) wybierz SAML 2.0.
 5. Kliknij Import SAML Metadata (Importuj metadane SAML) i prześlij plik metadanych dostawcy tożsamości pobrany w kroku 1 opisanym powyżej.
 6. W polu SSO Profile (Profil logowania jednokrotnego) wykonaj jedną z tych czynności:
  1. wybierz opcję SP Initiated (Inicjowane przez dostawcę usługi) i upewnij się, że pole AuthnRequest Signed (Podpisane żądanie autoryzacji) jest odznaczone
   ;
  2. wybierz opcję IdP Initiated (Inicjowane przez dostawcę tożsamości), a następnie wpisz nazwę parametru zarządzania tożsamościami i dostępem w polu Target page URL (URL strony docelowej).
 7. W polu WebEx SAML Issuer (SP ID) (Wystawca SAML WebEx – identyfikator dostawcy usługi) wpisz http://www.webex.com.
 8. W polu Issuer For SAML (Idp ID) (Wystawca dla SAML – identyfikator dostawcy tożsamości) wpisz identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1 opisanym powyżej.
 9. W polu Customer SSO Service Login URL (URL logowania w usłudze logowania jednokrotnego klienta) wpisz adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
 10. Pole Customer SSO Service Logout URL (URL wylogowania z usługi logowania jednokrotnego klienta) pozostaw puste.
 11. Kliknij Save (Zapisz), aby zapisać szczegóły konfiguracji sfederowanego logowania jednokrotnego w internecie.
Krok 3. Włącz aplikację WebEx
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz WebEx.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników WebEx są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

WebEx obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz WebEx.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja WebEx powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Otwórz stronę https://nazwa-twojej-domeny.webex.com.
  Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania przez Google.
 2. Wpisz dane logowania.
 3. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji WebEx.


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false