Oplysninger om sikkerhed, lovgivning og garantier for Chromecast Audio

CHROMECAST AUDIO

MODEL RUX-J42

I ÆSKEN:

What
  1. Chromecast Audio: Kan tilsluttes ethvert højttaleranlæg, der har en AUX- eller linjeindgang, ved hjælp af det medfølgende lydkabel (2). Chromecast Audio anvender dit eksisterende Wi-Fi-netværk til at streame lyd fra internettet til afspilning på dit højttaleranlæg. Chromecast Audio kan betjenes via en enhed på samme Wi-Fi-netværk, f.eks. en smartphone, tablet eller omputer, og den får strøm via USB-kablet (3) og den medfølgende strømforsyning (4).
  2. Lydkabel: Slutter Chromecast Audio til højttaleranlæg, der understøtter forbindelser via AUX- og linjeindgang med en standardport på 3,5 mm. Højttaleranlæg med RCA-indgang og optisk digital indgang understøttes også, men de nødvendige kabler medfølger ikke.
  3. USB-strømkabel: Leverer strøm til din Chromecast Audio. Slut den ene ende af kablet til din Chromecast Audio og den anden ende til strømforsyningen (nr. 4).
  4. Strømforsyning: Bruges sammen med USB-strømkablet (2) til at levere strøm til din Chromecast Audio (1)

DU KAN FÅ YDERLIGERE HJÆLP TIL AT KONFIGURERE DIN CHROMECAST AUDIO HER.

ADVARSLER TIL BRUGEREN

ADVARSLER TIL BRUGEREN

  • Din Chromecast Audio kan blive varm, men dette er helt normalt. Hvis dette sker, skal du afbryde strømmen til din Chromecast Audio og lade den køle af, inden du fjerner den fra dit højttaleranlæg.
  • Du bør kun bruge de kabler og stik, der følger med din enhed, når du tilslutter den.
  • Udsæt ikke din Chromecast Audio eller strømforsyning for vand eller ekstreme forhold (fugt, varme, kulde, støv), da dette kan medføre enten funktionsfejl på din Chromecast, eller at enheden helt holder op med at fungere.
  • Udsæt ikke din Chromecast Audio eller strømforsyning for vand eller ekstreme forhold (fugt, varme, kulde, støv), da dette kan medføre funktionsfejl på din Chromecast, eller at enheden helt holder op med at fungere.
  • Forsøg ikke at skille din Chromecast Audio ad eller reparere enheden selv. Hvis du gør dette, bortfalder garantien, og du risikerer at påføre skader på dig selv, dit højttaleranlæg og/eller Chromecast Audio.
  • Chromecast Audio er en enhed, der er beregnet til underholdning. Den er ikke udviklet med henblik på brug i risikable områder, hvor funktionsfejl direkte kan medføre dødsfald, personskader eller alvorlige fysiske og miljømæssige skader.

Vær forsigtig ved håndtering af strømforsyningen for at undgå elektrisk stød.

DU KAN FINDE GARANTIOPLYSNINGER HER.

DU KAN FINDE OPLYSNINGER OM LICENS HER.

OPLYSNINGER OM LOVGIVNING

BEMÆRKNING OM INTERFERENS VED INSTALLATION I HJEMMET

Denne enhed er blevet testet for overholdelse af begrænsningerne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC's regler. Disse begrænsninger har til formål at beskytte mod skadelig interferens ved installation i hjemmet. Chromecast Audio genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i forhold til radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis din Chromecast Audio forårsager skadelig interferens i forhold til radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at tilslutte og derefter frakoble din Chromecast Audio, bør brugeren forsøge at udbedre interferensen ved at dreje eller flytte modtagerantennen og/eller kontakte forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Chromecast Audio overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brugen af Chromecast-enheden er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere al interferens, der modtages, herunder interferens, der kan medføre uønsket brug.

Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der har ansvaret for, at kravene overholdes, kan fjerne brugerens mulighed for at betjene vedkommendes Chromecast Audio eller ugyldiggøre dennes garanti.

Model: RUX-J42

FCC-id: A4RRUX-J42 – din Chromecasts FCC-id er angivet på bagsiden

For at opfylde FCC's og IC's krav vedrørende stråling skal afstanden mellem enhedens antenne og personer være minimum 20 cm under brug. Brug under kortere afstand end denne anbefales ikke.

Den antenne, der anvendes for denne sender, må ikke være placeret ved siden af en anden antenne eller sender.

EU

Oplysninger om lovgivning

Enheden skal installeres og benyttes fuldstændigt i overensstemmelse med producentens instrukser, som er angivet i den brugerdokumentation, der følger med produktet. Google er ikke ansvarlig for radio- eller tv-interferens, der forårsages af uautoriserede ændringer af de enheder, der følger med denne enhed, eller udskiftning eller anvendelse af kabelforbindelser og udstyr, som afviger fra Googles anbefalinger. Korrigering af interferens, der forårsages af sådanne uautoriserede ændringer, udskiftninger eller tilføjelser er brugerens ansvar. Google og dennes autoriserede forhandlere eller distributører er ikke ansvarlige for eventuelle skader eller overtrædelser af lovgivningen, som kan opstå, såfremt brugeren ikke overholder disse retningslinjer.

Erklæring om overholdelse af R&TTE

Google erklærer hermed, at denne enhed overholder de nødvendige krav og andre relevante forpligtelser i henhold til EU-direktivet (1999/5/EF). Erklæringen om overholdelse kan findes her.

Klasse 2-enhed

Denne enhed kan anvendes i alle EU-lande samt Schweiz, Norge, Island, Liechtenstein og Tyrkiet.

I intervallet 5150-5350 MHz bør enheden kun bruges indendørs for at reducere muligheden for skadelig interferens på tværs af satellitsystemer til mobilenheder.

Når du bruger enheden tæt på kroppen, skal du holde en afstand på 3 cm fra kroppen, på samme måde som da enheden blev testet i overensstemmelse med de europæiske lovkrav om RF-stråling.

WEEE-direktivet

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment)

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) kræver, at alt elektrisk og elektronisk udstyr, herunder Chromecast, skal mærkes med symbolet med den overstregede skraldespand:

Dette symbol betyder, at udstyret ikke må bortskaffes som usorteret, kommunalt affald. Bortskaffelse af WEEE-udstyr sammen med det normale affald kan udgøre en fare for miljøet og folkesundheden som følge af visse stoffer i det pågældende udstyr.

I henhold til WEE-direktivet er de enkelte EU-lande ansvarlige for at opnå et højt niveau for indsamling af WEEE-udstyr til behandling, genindvinding og miljørigtig bortskaffelse. Inden du bortskaffer dit udstyr, bør du overveje, hvordan du reducerer mængden af WEEE-udstyr, du genererer. Genbrug af WEEE-udstyr er gratis. Blot ved at forlænge udstyrets levetid (f.eks. ved at genanvende det, genindvinde det eller bruge det i et kunstværk) reducerer du affaldsmængden og hjælper EU med at nå sit mål. Succesgraden af denne EU-politik afhænger af din aktive indsats for at returnere dit WEEE-udstyr til relevante instanser, der arbejder med bortskaffelse af denne type affald. EU takker dig for din hjælp.

Vi har forpligtet os til at oplyse vores kunder om de kemiske stoffer i vores produkter i overensstemmelse med vores forpligtelser i henhold til juridiske krav som f.eks. REACH (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006).

Chromecast Audio er udviklet af Google, Inc. of 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA, importeret til EØS-landene af Google Commerce Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland og samlet i Kina.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?