Thử nghiệm các ứng dụng của bạn trên Chromebook

Nếu phát triển ứng dụng Android trên Chromebook bằng Linux (Bản thử nghiệm), thì bạn có thể thử nghiệm ứng dụng của mình ngay trên Chromebook bằng Cầu gỡ lỗi Android (ADB).

Thiết lập Cầu gỡ lỗi Android (ADB)

Quan trọng: Sau khi bạn bật Cầu gỡ lỗi Android (ADB), tất cả các tài khoản trên Chromebook đều có thể dùng công cụ này. Để tắt công cụ này, bạn phải đặt lại Chromebook về trạng thái ban đầu (Powerwash).

 1. Đảm bảo đã thiết lập Linux (Bản thử nghiệm).
 2. Đảm bảo thiết bị của bạn hỗ trợ ứng dụng Android.
 3. Trên Chromebook, hãy chọn thời gian.
 4. Chọn biểu tượng Cài đặt .
 5. Trên bảng điều khiển bên trái, hãy chọn Linux (Bản thử nghiệm) sau đó Phát triển ứng dụng Android.
 6. Chọn Bật tùy chọn gỡ lỗi ADB.
 7. Chọn Khởi động lại. Chromebook sẽ đóng mọi ứng dụng đang mở.
 8. Chọn Xác nhận rồi đăng nhập.

Lưu ý: Khi bạn chạy ứng dụng trong Android Studio, hãy chọn Chromebook của bạn nếu được nhắc.

Tắt Cầu gỡ lỗi Android (ADB)

Quan trọng: Khi bạn tắt Cầu gỡ lỗi Android (ADB), Chromebook sẽ đặt lại về trạng thái ban đầu (Powerwash). Tất cả dữ liệu đã lưu trữ của bạn sẽ bị mất.

 1. Trên Chromebook, hãy chọn thời gian.
 2. Chọn biểu tượng Cài đặt .
 3. Trên bảng điều khiển bên trái, hãy chọn Linux (Bản thử nghiệm) sau đó Phát triển ứng dụng Android.
 4. Bỏ chọn Bật tùy chọn gỡ lỗi ADB.
 5. Chọn Xác nhận. Chromebook sẽ khởi động lại.
 6. Chọn Powerwash sau đó Tiếp tục. Chromebook sẽ đặt lại về trạng thái ban đầu.
 7. Thực hiện theo các bước trên màn hình và đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?