Používanie vstavanej čítačky obrazovky

Chromebooky majú vstavanú čítačku obrazovky ChromeVox, ktorá umožňuje zrakovo postihnutým osobám používať operačný systém Chrome.

Zapnutie a vypnutie čítačky obrazovky

ChromeVox je možné zapnúť alebo vypnúť na akejkoľvek stránke pomocou kombinácie klávesov Ctrl + Alt + z

V tabletoch: pridržte päť sekúnd tlačidlo zníženia hlasitostitlačidlom zvýšenia hlasitosti. Ozve sa zvukový signál, ktorý označuje, že pridržanie funguje. Tlačidlo držte naďalej, ChromeVox začne rozprávať.

Čítanie stránky

Tip: Ak si chcete vypočuť popis aktuálnej pozície kurzora na stránke, stlačte kombináciu klávesov Hľadať + k.

Výber textu pomocou kurzora

ChromeVox vám môže prečítať text pod kurzorom:
 1. Ak chcete otvoriť možnosti čítačky ChromeVox, stlačte Hľadať + o a potom o
 2. Zapnite Nahlas čítať text pod myšou.
 3. Presuňte kurzor po obrazovke a vypočujte si vyslovený text. 

Prechod na rôzne karty a okná

Otvorenie nového okna Ctrl + n
Otvorenie nového okna v anonymnom režime Shift + Ctrl + n
Otvorenie novej karty Ctrl + t
Otvorenie súboru v prehliadači Ctrl + o
Zavretie aktuálnej karty Ctrl + w
Zavretie aktuálneho okna  Shift + Ctrl + w
Opätovné otvorenie poslednej zatvorenej karty alebo okna Shift + Ctrl + t
Prechod na karty 1 až 8 v okne Ctrl + 1  Ctrl + 8
Prechod na poslednú kartu v okne Ctrl + 9
Prechod na ďalšiu kartu v okne Ctrl + Tab
Prechod na predchádzajúcu kartu v okne Shift + Ctrl + tabulátor
Rýchle prepínanie okien Pridržte Alt a potom opakovane klepnite na tabulátor, dokým neprejdete na okno, ktoré chcete otvoriť. Kláves potom uvoľnite.
Otvorenie posledného používaného okna Pridržte Shift + Alt a potom opakovane klepnite na tabulátor, dokým neprejdete na okno, ktoré chcete otvoriť. Potom klávesy uvoľnite. 
Prechod na predchádzajúcu stránku v histórii prehliadania Alt + šípka doľava 
Prechod na ďalšiu stránku v histórii prehliadania  Alt + šípka doprava 
Otvorenie webovej stránky na novej karte Zadajte webovú adresu do panela s adresou a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + Enter
Ukotvenie okna vľavo Alt + [ (ľavá hranatá zátvorka)
Ukotvenie okna vpravo Alt + ] (pravá hranatá zátvorka)
Maximalizovanie okna Alt + =
Minimalizovanie okna Alt + - (mínus)
Presúvanie okien medzi obrazovkami (keď je Chromebook pripojený k monitoru) Hľadať Search + Alt + m
Otvorenie ponuky kariet Pridržte Ctrl a potom opakovanie klepnite na Dopredu  alebo Späť, dokým nevyberiete kartu. Potom stlačte Hľadať Search + Shift + tlačidlo zvýšenia hlasitosti .

Prechádzanie stránky pomocou klávesových skratiek

Ďalšie tlačidlo Hľadať + b
Predchádzajúce tlačidlo Hľadať + Shift + b
Ďalší znak Hľadať + Shift + šípka doprava
Predchádzajúci znak Hľadať + Shift + šípka doľava
Ďalšie začiarkavacie políčko Hľadať + x
Predchádzajúce začiarkavacie políčko Hľadať + Shift + x
Ďalšie kombinované pole Hľadať + c
Predchádzajúce kombinované pole Hľadať + Shift + c
Ďalšia upraviteľná textová oblasť Hľadať + e
Predchádzajúca upraviteľná textová oblasť Hľadať + Shift + e
Ďalšia zamerateľná položka Tabulátor
Predchádzajúca zamerateľná položka Shift + tabulátor
Ďalšie pole formulára Hľadať + f
Predchádzajúce pole formulára Hľadať + Shift + f
Ďalší obrázok Hľadať + g
Predchádzajúci obrázok Hľadať + Shift + g
Ďalšia skupina Hľadať + Ctrl + šípka nadol
Predchádzajúca skupina Hľadať + Ctrl + šípka nahor
Ďalší nadpis Hľadať + h
Predchádzajúci nadpis Hľadať + Shift + h
Ďalší nadpis 1. úrovne Hľadať + 1
Predchádzajúci nadpis 1. úrovne Hľadať + Shift + 1
Ďalší nadpis 2. úrovne Hľadať + 2
Predchádzajúci nadpis 2. úrovne Hľadať + Shift + 2
Ďalší nadpis 3. úrovne Hľadať + 3
Predchádzajúci nadpis 3. úrovne Hľadať + Shift + 3
Ďalší nadpis 4. úrovne Hľadať + 4
Predchádzajúci nadpis 4. úrovne Hľadať + Shift + 4
Ďalší nadpis 5. úrovne Hľadať + 5
Predchádzajúci nadpis 5. úrovne Hľadať + Shift + 5
Ďalší nadpis 6. úrovne Hľadať + 6
Predchádzajúci nadpis 6. úrovne Hľadať + Shift + 6
Ďalší orientačný bod Hľadať + ; (bodkočiarka)
Predchádzajúci orientačný bod Hľadať + Shift + ; (bodkočiarka)
Ďalší riadok Hľadať + šípka nadol
Predchádzajúci riadok Hľadať + šípka nahor
Ďalší odkaz Hľadať + L
Predchádzajúci odkaz Hľadať + Shift + L
Ďalší objekt Hľadať + šípka doprava
Predchádzajúci objekt Hľadať + šípka doľava
Ďalšia tabuľka Hľadať + t
Predchádzajúca tabuľka Hľadať + Shift + t
Ďalší navštívený odkaz Hľadať + v
Predchádzajúci navštívený odkaz Hľadať + Shift + v
Ďalšie slovo Hľadať + Ctrl + Shift + šípka doprava
Predchádzajúce slovo Hľadať + Ctrl + Shift + šípka doľava
Prechod na začiatok stránky  Hľadať + Ctrl + šípka doľava
Prechod na koniec stránky Hľadať + Ctrl + šípka doprava
Začať čítať od aktuálneho miesta Hľadať + r
Prechod na podrobnosti Hľadať + a + j

Prechádzanie stránky pomocou dotykovej obrazovky

Ďalšie slovo Potiahnutie dvoma prstami doprava
Predchádzajúce slovo Potiahnutie dvoma prstami doľava
Prechod na začiatok stránky Potiahnutie dvoma prstami nahor
Začať čítať od aktuálneho miesta Potiahnutie dvoma prstami nadol
Kliknutie na zameranú položku Dvojité klepnutie
Zastavenie reči Klepnutie dvoma prstami
Ďalší riadok Potiahnutie prstom nadol
Predchádzajúci riadok Potiahnutie prstom nahor
Ďalší znak Potiahnutie prstom doprava
Predchádzajúci znak Potiahnutie prstom doľava
Ďalšie slovo Potiahnutie dvoma prstami doprava
Predchádzajúce slovo Potiahnutie dvoma prstami doľava
Otvorenie ponuky nedávno navštívených Klepnutie štyrmi prstami
Ďalšia položka ponuky Potiahnutie prstom nadol v rámci ponúk
Predchádzajúca položka ponuky Potiahnutie prstom nahor v rámci ponúk
Ďalší nadpis ponuky Potiahnutie prstom doprava v rámci ponúk

Prechod na iné bunky v tabuľke

V tabuľkách sa môžete pohybovať pomocou klávesových skratiek. Začnite tým, že umiestníte kurzor na tabuľku.

Ak chcete presunúť kurzor z aktuálneho umiestnenia v tabuľke, stlačte kláves Hľadať + Ctrl + Alt a klávesy so šípkami. Zameranie sa posunie o jednu bunku vybraným smerom.

Prechod na iné bunky:

Prvá bunka v tabuľke Hľadať + Alt + Shift + šípka doľava
Posledná bunka v tabuľke Hľadať + Alt + Shift + šípka doprava
Prvá bunka v aktuálnom riadku Hľadať + Alt + Shift + Ctrl + šípka doľava
Posledná bunka v aktuálnom riadku Hľadať + Alt + Shift + Ctrl + šípka doprava
Prvá bunka v aktuálnom stĺpci Hľadať + Alt + Shift + Ctrl + Šípka nahor
Posledná bunka v aktuálnom stĺpci Hľadať + Alt + Shift + Ctrl + šípka nadol
Výber a kliknutie
Prechod medzi vybrateľnými položkami, ako sú napríklad odkazy a karty Tabulátor
Prechod dozadu po vybrateľných položkách Shift + tabulátor
Kliknutie Enter alebo stlačte Hľadať + medzerník
Výber textu Hľadať + s. Výber ukončíte opätovným stlačením kombinácie klávesov Hľadať + s
Získanie informácií o stránke alebo Chromebooku
Vypočutie názvu aktuálnej stránky Hľadať + a, potom w
Vypočutie webovej adresy aktuálnej stránky Hľadať + a, potom u
Vypočutie aktuálneho dátumu a času Hľadať + a, potom d
Vypočutie informácie o zostávajúcej batérii Chromebooku Hľadať + o + b

Zmena hlasu alebo jazyka

Po prvom zapnutí čítačky obrazovky ChromeVox sa automaticky vyberie hlas podľa nastaveného jazyka Chromebooku. Ďalšie informácie o tom, ako zmeniť nastavenia jazyka a hlasu 

Zmena jazyka
 1. Stlačte a podržte kláves Hľadať a potom dvakrát stlačte kláves o.
 2. V časti Hlasy vyberte možnosť Chrome OS. Na tlačidle sa zobrazí váš predvolený jazyk.
 3. V zozname zvoľte iný jazyk. Budete počuť nový vybratý jazyk.
 4. Po dokončení stlačte Ctrl + w.
Spomalenie, zrýchlenie alebo pozastavenie hovorenej spätnej väzby
Spomalenie Hľadať + Shift + [ (ľavá hranatá zátvorka)
Zrýchlenie Hľadať + [ (ľavá hranatá zátvorka)
Zastavenie rozprávania Ctrl
Zmena výšky hlasu čítačky ChromeVox
Vyššia frekvencia Hľadať + ] (pravá hranatá zátvorka)
Nižšia frekvencia Hľadať + Shift + ] (pravá hranatá zátvorka)

Používanie klávesových skratiek čítačky ChromeVox

Rýchlejšie zadávanie skratiek

Ak chcete zapnúť režim uzamknutia klávesa, aby ste nemuseli pri každej skratke stláčať kláves Hľadať, rýchlo dvakrát stlačte Hľadať. Po jeho zapnutí sa ozve oznámenie, že je aktivovaný režim uzamknutia klávesa. Kláves Hľadať zostane zapnutý, dokým ho znova dvakrát nestlačíte.

Ak chcete kláves Hľadať uvoľniť, znova ho dvakrát stlačte. ChromeVox oznámi, že režim uzamknutia klávesa je deaktivovaný.

Používanie ponuky čítačky ChromeVox

Ak chcete otvoriť ponuku čítačky ChromeVox, stlačte Hľadať + . (bodka). Ak používate dotykovú obrazovku, môžete na ňu klepnúť štyrmi prstami.
Medzi ponukami môžete prepínať stlačením šípky doľava alebo doprava. Ak používate dotykovú obrazovku, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
Ak chcete otvoriť konkrétnu položku v zozname, stlačte šípku nahor alebo nadol a potom Enter.
 • Preskočenie: zoznam všetkých skratiek čítačky ChromeVox.
 • Reč: zoznam skratiek reči zahŕňajúci aj tie, ktoré umožňujú zvýšiť alebo znížiť rýchlosť reči a tón hlasu. 
 • Karty: zoznam všetkých vašich otvorených kariet. 
 • ChromeVox: zoznam viacerých skratiek čítačky ChromeVox, ktorý zahŕňa návod k čítačke ChromeVox a režim učenia. 
 • Akcie: zoznam možností špecifických pre dotyk.

Webovú stránku môžete prechádzať pomocou zoznamov ponúk čítačky ChromeVox.

 • Nadpis: zoznam nadpisov na webovej stránke. 
 • Orientačný bod: zoznam orientačných bodov na webovej stránke.
 • Odkaz: zoznam odkazov na webovej stránke.
 • Formulár: zoznam tlačidiel alebo formulárov na webovej stránke. 
 • Tabuľka: zoznam tabuliek na webovej stránke. 

Navigácia v ponuke čítačky ChromeVox

Zapnutie alebo vypnutie titulkov v Braillovom písme Hľadať + a a potom b
Skrytie ponúk čítačky ChromeVox Esc
Zobrazenie zoznamu nadpisov Hľadať + Ctrl + h
Zobrazenie zoznamu orientačných bodov Hľadať + Ctrl + ; (bodkočiarka)
Zobrazenie zoznamu odkazov Hľadať + Ctrl + L
Zobrazenie zoznamu formulárov Hľadať Ctrl + f
Zobrazenie zoznamu tabuliek Hľadať + Ctrl + t

Zmena nastavení hovorenej spätnej väzby

Otvorenie možností klávesa Hľadať Hľadať + o a potom o
Nájdenie na stránke Hľadať + / (lomka)
Začať čítanie od aktuálneho miesta Hľadať + r
Zapnutie či vypnutie zvukovej odozvy (pípanie) Hľadať + a a potom e
Vyslovovanie zadávaných interpunkčných znamienok Hľadať + a a potom p
Vyslovovanie zadávaných písmen Hľadať + a a potom t
Ignorovanie stlačenia nasledujúceho klávesa Hľadať + Shift + Esc

Ďalšie informácie o čítačke ChromeVox

Otvorenie kontextovej ponuky čítačky ChromeVox Hľadať + m
Otvorenie návodu ku klávesu Hľadať Hľadať + o, potom t
Zapnutie režimu učenia (vyslovovanie názvov klávesov na klávesnici)

Hľadať + o a potom k. Klávesnica vysloví názov ľubovoľného klávesa alebo kombinácie klávesov, ktoré stlačíte, a vysvetlí vám, čo klávesová skrátka urobí.

Poznámka: Túto možnosť môžete tiež používať s pripojenými Braillovými displejmi a dotykovými gestami na dotykovej obrazovke, keď si chcete zobraziť názvy funkcií.

Vypnutie režimu učenia Ctrl + w
Otvorenie poznámok k aktualizácii Hľadať + o a potom n
   

Pomocník a spätná väzba čítačky obrazovky ChromeVox

 • Četujte s ďalšími používateľmi: zapojte sa do diskusnej skupiny čítačky ChromeVox.
 • Odoslanie spätnej väzby týkajúcej sa čítačky ChromeVox: pridržte kláves Hľadať a potom stlačte a + i.