Sử dụng Chromebook với tư cách khách

Để sử dụng Chromebook mà không cần đăng nhập, bạn có thể duyệt với tư cách khách. Chế độ khách hữu ích nếu bạn muốn:

 • Cho ai đó mượn Chromebook.
 • Mượn Chromebook của người khác.
 • Sử dụng chung Chromebook hoặc Chromebook công cộng, chẳng hạn như ở trường học hoặc thư viện.

Đăng nhập với tư cách khách

 1. Nếu bạn đã đăng nhập vào Chromebook, hãy đăng xuất.
 2. Ở phía dưới cùng, nhấp vào Duyệt với tư cách khách.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Chromebook ở cơ quan hoặc trường học và không thấy "Duyệt với tư cách khách", quản trị viên của bạn đã tắt chế độ duyệt với tư cách khách. Chỉ quản trị viên của bạn mới có thể bật lại chế độ này. Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Đăng xuất

 1. Ở dưới cùng bên phải, hãy chọn thời gian.
 2. Chọn mục Thoát khỏi phiên khách.

Lưu ý: Các tệp, cookie, dữ liệu trang web và hoạt động duyệt web của bạn sẽ bị xóa.

Những người khác có thể thấy một số thông tin

Chế độ khách ngăn Chrome lưu hoạt động duyệt web của bạn.

Hoạt động của bạn có thể vẫn hiển thị với:

 • Các trang web bạn truy cập, bao gồm quảng cáo và tài nguyên được sử dụng trên các trang web đó
 • Công ty, trường học của bạn hoặc bất cứ ai điều hành mạng bạn đang sử dụng
 • Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn

Nếu bạn đăng nhập vào tài khoản để sử dụng dịch vụ web, như Gmail, thì hoạt động duyệt web của bạn có thể được lưu trên các trang web nhận dạng tài khoản đó.

Khắc phục sự cố khi duyệt với tư cách khách

Bạn không thấy "Duyệt với tư cách khách"

Chromebook có thể đã bị tắt chế độ duyệt với tư cách khách. Để bật chế độ duyệt với tư cách khách:

 1. Nếu bạn đã đăng nhập với tư cách khách, hãy đăng xuất.
 2. Đăng nhập vào Chromebook bằng tài khoản chủ sở hữu.
 3. Ở dưới cùng bên phải, hãy chọn thời gian.
 4. Chọn biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 5. Trong phần "Mọi người", hãy chọn Quản lý những người khác.
 6. Bật tùy chọn Bật duyệt với tư cách khách.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Chromebook ở cơ quan hoặc trường học, bạn không thể bật hoặc tắt chế độ duyệt với tư cách khách. Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?