તમે વિનંતી કરેલ પૃષ્ઠ હાલમાં તમારી ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી. તમે પૃષ્ઠમાં નીચે એક અલગ ભાષા પસંદ કરી શકો છો અથવા Google Chrome ના બિલ્ટ-ઇન અનુવાદ બારનો ઉપયોગ કરીને તમારી પસંદની ભાષામાં કોઈપણ વેબપૃષ્ઠનો ઝટપટ અનુવાદ કરી શકો છો.

Install and manage apps

You can install apps from the Chrome Web Store. Once you've installed them, you can keep track of what you've installed and remove an app if you want to.

Note: Some apps in the Chrome Web Store are only supported on Chromebooks, and won't work on Windows, Mac, or Linux.

Install and uninstall apps

Install an app
 1. Go to the Chrome Web Store.
 2. Find and select the app you want.
 3. Click Add to Chrome, or if it's a paid app, click Buy.

Note: If you're installing an app at work or school, some apps might be blocked. Learn about using a managed device.

Install an app using your phone

You can use your phone to remotely install free apps to your desktop computer:

 1. Sign in to Chrome if you’re not already signed in.
 2. In a Chrome window, browse the web and find the app you want.
 3. Tap Add to Desktop.
 4. In the window that appears, tap Add to Desktop.

The next time you open Chrome on your computer, you’ll see an alert that an app was installed remotely. In some cases, you’ll also see the permissions the app needs. To grant permissions and use the app, click Enable app.

Install an app from a developer’s website
 1. On the developer's website, click Add to Chrome to install the app.
 2. Review and accept permissions.
 3. Open a new tab to complete installation.
Uninstall an app

To remove an app from Chrome:

 1. In a new tab, open chrome://apps.
 2. Right-click the app and select Remove from Chrome.
 3. A message will appear asking if you want to remove the app. Click Remove.

Manage your apps in Chrome

Create shortcuts for apps

If you're on Windows, Mac, or Linux, you can create shortcuts to open apps faster. You can put these shortcuts on your desktop or menus.
 1. In a new tab, open chrome://apps.
 2. Right-click the app you want to create a shortcut for.
 3. Select Create shortcut.
 4. Choose where you want to see shortcuts on your computer.
 5. Click Create.

Start apps when you sign in

You can set up your apps to automatically launch when you sign in to Windows, Mac, or Linux.
 1. Navigate to chrome://apps.
 2. To open the menu, right-click on an app, like Google Maps. 
 3. Select Start App When you Sign in.
Tip: To turn off this feature, right-click the app and deselect Start App When you Sign in.

Keep track of your apps

To find a list of your installed apps:
 1. Go to the Chrome Web Store.
 2. In the upper right corner, click Settings Settings icon.
 3. Click Your Apps.
Was this helpful?
How can we improve it?
Search
શોધ સાફ કરો
શોધ બંધ કરો
Google ઍપ્લિકેશનો
મુખ્ય મેનૂ
Search Help Center
false