તમે વિનંતી કરેલ પૃષ્ઠ હાલમાં તમારી ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી. તમે પૃષ્ઠમાં નીચે એક અલગ ભાષા પસંદ કરી શકો છો અથવા Google Chrome ના બિલ્ટ-ઇન અનુવાદ બારનો ઉપયોગ કરીને તમારી પસંદની ભાષામાં કોઈપણ વેબપૃષ્ઠનો ઝટપટ અનુવાદ કરી શકો છો.

Tips for using the Chrome Web Store

The Google Chrome Web Store offers a wide selection of useful apps, extensions, and browser themes you can add to Google Chrome. Here are a few ways to maximize your use of Chrome Web Store:

How to browse Chrome Web Store

To browse Chrome Web Store, you can:

 • Search for a specific term by entering your word or phrase in the search box in the upper-left corner of the page.
 • Narrow your search by clicking the category links on the left side of the page.
 • Further refine your search by applying filters (item type, features, ratings).
Find details about an item
 • You can see an item's star rating and price by pointing your mouse to it.
 • Click the item to see more details including its description and related items.
 • Read the reviews on the "Reviews" tab.
Set location and language

You should automatically see Chrome Web Store items available in your country. To change your location or language, follow these steps:

 1. At the top right, click Settings Settings.
 2. Click Language. Choose your language.
 3. Click Location. Choose your country.
Leave a rating or review

You can rate or review an app, extension or theme after you have installed it.

To rate or review an item, follow these steps:

 1. Select the item to review.
 2. Click Reviews.
 3. Rate the item with 1-5 stars.
 4. Add your review in the comments box.

Guidelines for leaving a review

 • Stay on topic. Comments should be about the application you're reviewing.
 • Don't include emails or links to websites or other apps in your review.
 • Don't post fake reviews intended to boost or lower ratings.
 • Don't post sexually explicit or profane content.
 • Don't post content that's abusive, hateful, threatening, or harassing.  
 • Don't pretend to be someone else, or say you're associated with a person or organization you don't know.
 • Keep it readable: don't use excessive capitalization and punctuation.

If you see a comment that doesn't follow these guidelines, click Mark as spam or abuse next to the review.

Send feedback to the developer

You can also send feedback directly to the developer by following these steps:

 1. Select the item to review.
 2. Click Support.
 3. Fill out the form and click Publish.
Was this helpful?
How can we improve it?
Search
શોધ સાફ કરો
શોધ બંધ કરો
Google ઍપ્લિકેશનો
મુખ્ય મેનૂ
Search Help Center
false