Thanh dấu trang

Thanh dấu trang chứa tất cả các dấu trang và thư mục dấu trang của bạn được tạo trong Google Chrome. Bạn có thể gắn thanh này ngay dưới thanh địa chỉ ở đầu cửa sổ trình duyệt để dễ dàng truy cập các trang yêu thích của mình.

Gắn thanh dấu trang

 1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Dấu trang.
 3. Chọn Luôn hiển thị thanh dấu trang.

Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt Ctrl+Shift+B (Windows và Chrome OS) và ⌘-Shift-B (Mac) để bật và tắt thanh dấu trang.

Ẩn hoặc hủy gắn thanh dấu trang

Nhấp chuột phải (hoặc giữ phím control khi nhấp chuột trên máy Mac) vào thanh dấu trang và bỏ chọn Luôn hiển thị thanh dấu trang. Khi thanh dấu trang bị hủy gắn, bạn luôn có thể tìm thấy thanh này ở đầu trang Tab mới.

Quản lý các mục trên thanh dấu trang

 • Di chuyển dấu trang hoặc thư mục 
  Chỉ cần nhấp vào mục bạn muốn di chuyển và kéo mục đó tới vị trí đích mới trên thanh.
 • Thêm dấu trang hoặc thư mục dấu trang mới
  Nhấp chuột phải tại bất cứ vị trí nào trên thanh dấu trang và chọn Thêm trang hoặc Thêm thư mục.
 • Chỉnh sửa dấu trang hoặc thư mục
  Nhấp chuột phải (hoặc giữ phím control khi nhấp chuột trên máy Mac) vào mục bạn muốn chỉnh sửa và chọn Đổi tên (nếu đó là thư mục) hoặc Chỉnh sửa (nếu đó là dấu trang).
 • Xóa dấu trang hoặc thư mục 
  Nhấp chuột phải vào mục và chọn Xóa.