ඔබ ඉල්ලා ඇති පිටුව දැනට ඔබගේ භාෂාවෙන් ලබා ගත නොහැකිය. ඔබට පිටුවේ පහළ වෙනත් භාෂාවක් තෝරා ගත හැකිය නැතහොත් ක්ෂණිකව ඕනෑම වෙබ් පිටුවක් ඔබ කැමති භාෂාවකට, Google Chrome හි ආවේණික පරිවර්තන තීරුව භාවිතයෙන් පරිවර්තනය කළ හැකිය.

Clear, enable, and manage cookies in Chrome

You can choose to delete existing cookies, allow or block all cookies, and set preferences for certain websites.

What cookies are

Cookies are files created by websites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. With cookies, sites can keep you signed in, remember your site preferences, and give you locally relevant content.

There are two types of cookies:

 • First-party cookies are created by the site you visit. The site is shown in the address bar.
 • Third-party cookies are created by other sites. These sites own some of the content, like ads or images, that you see on the webpage you visit.

Clear all cookies

If you remove cookies, you'll be signed out of websites and your saved preferences could be deleted.

 1. On your Android phone or tablet, open the Chrome app Chrome.
 2. To the right of the address bar, tap More More and then Settings.
 3. Tap Privacy and security and then Clear browsing data.
 4. Choose a time range, like Last hour or All time.
 5. Check Cookies and site data and uncheck all other items.
 6. Tap Clear data and then Clear.

Allow or block cookies

You can allow or block cookies saved by websites.

Note: If you don't allow sites to save cookies, most sites that require you to sign in won't work.

 1. On your Android phone or tablet, open the Chrome app Chrome.
 2. To the right of the address bar, tap More More and then Settings.
 3. Tap Site settings and then Cookies.
 4. Turn Cookies on or off.

Block cookies from other sites

You can allow cookies from sites you visit and block cookies from other sites that own ads or images that appear on that site.

 1. On your Android phone or tablet, open the Chrome app Chrome.
 2. Go to a website.
 3. To the right of the address bar, tap More More and then Info Informationand then Cookies.
 4. Tap Block third party cookies

Tip: All cookies and site data from other sites will be blocked, even if the site is on your exceptions list.

Clear cookies from a single site

 1. On your Android phone or tablet, open the Chrome app Chrome.
 2. Go to a website.
 3. To the right of the address bar, tap More More and then Info Informationand then Cookies.
 4. Next to the number of cookies in use, tap Delete Remove.

Related articles

Was this helpful?
How can we improve it?
true
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
Search Help Center
true
237
false
false