حذف سابقه مرور Chrome

اگر نمی‌خواهید از صفحات وبی که با استفاده از Chrome بازدید کرده‌اید سابقه‌ای ثبت شود، می‌توانید همه سابقه مرورتان یا قسمتی از آن را حذف کنید. حذف سابقه مرورتان روی همه دستگاه‌هایی که در آن‌ها به Chrome وارد می‌شوید تأثیر می‌گذارد.

سابقه‌تان از Chrome برداشته خواهد شد. به‌طور جداگانه نیز می‌توانید از حسابتان سابقه جستجوی Google را حذف کنید.

دیدن سابقه

صفحه «سابقه‌» صفحه‌های وبی را نشان می‌دهد که طی ۹۰ روز گذشته در Chrome از آنها بازدید کرده‌اید.

این صفحه صفحه‌هایی را که «درحالت ناشناس» بازدید کرده‌اید یا قبلاً از سابقه مرورتان حذف کرده‌اید ذخیره نمی‌کند.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Chrome ‏Chrome را باز کنید؛
 2. در بالا چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس سابقه ضربه بزنید؛
  • اگر نوار نشانی در پایین قرار دارد، انگشتتان را در نوار نشانی تند به بالا بکشید. روی «سابقه» سابقه ضربه بزنید.
 3. برای بازدید از سایتی، روی ورودی ضربه بزنید؛
  • برای باز کردن سایتی در برگه‌ جدید، ورودی را لمس کنید و نگه‌دارید. در بالا چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس باز کردن در برگه جدید ضربه بزنید.
  • برای کپی کردن سایت، ورودی را لمس کنید و نگه‌دارید. در بالا چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس کپی کردن پیوند ضربه بزنید.

پاک کردن سابقه

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Chrome ‏Chrome را باز کنید؛
 2. در پایین، انگشتتان را در نوار نشانی تند به بالا بکشید. روی «سابقه» سابقه ضربه بزنید؛
  • اگر نوار نشانی در بالا قرار دارد، روی «بیشتر» بیشتر و سپس سابقه ضربه بزنید.
 3. روی پاک کردن داده‌های محصول مرور ضربه بزنید؛
 4. در کنار «محدوده زمانی»، همه زمان‌ها را انتخاب کنید؛
 5. «سابقه مرور» را بررسی کنید. داده‌های دیگری را که نمی‌خواهید حذف شوند لغو انتخاب کنید؛
 6. روی پاک کردن داده ضربه بزنید.

برای حذف سابقه جستجوی، با پاک کردن فعالیت‌‌ ذخیره‌شده در «فعالیت‌ من» آشنا شوید.

حذف یک مورد از سابقه

می‌توانید قسمت‌های مشخصی از سابقه‌تان را حذف کنید. برای جستجوی مورد مشخصی، روی «جستجو» جستجو در بالا چپ ضربه بزنید.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Chrome ‏Chrome را باز کنید؛
 2. در پایین، انگشتتان را در نوار نشانی تند به بالا بکشید. روی «سابقه» سابقه ضربه بزنید؛
  • اگر نوار نشانی در بالا قرار دارد، روی «بیشتر» بیشتر و سپس سابقه ضربه بزنید.
 3. ورودی‌ای را که می‌خواهید حذف کنید پیدا کنید؛
 4. در سمت چپ، روی «برداشتن» حذف ضربه بزنید.

برای حذف کردن چند مورد، ورودی‌ای را لمس کنید و نگه‌دارید. سایر ورودی‌هایی را که می‌خواهید حذف کنید انتخاب کنید. سپس، روی «برداشتن» حذف در بالا چپ ضربه بزنید.

برداشتن تصویر از صفحه برگه جدید

برای مشاهده سایت‌هایی که بیشترین بازدید را از آن‌ها داشته‌اید، برگه جدیدی باز کنید. برای برداشتن تصویر، آن را لمس کنید و نگه‌دارید. سپس، برداشتن را انتخاب کنید.

مرور به‌صورت خصوصی

اگر نمی‌خواهید Chrome هیچ سابقه‌ای از مرورتان ذخیره کند، می‌توانید درحالت ناشناس به‌طور خصوصی مرور کنید.

از Chromebook در محل کار یا تحصیل استفاده می‌کنید؟ سرپرست شبکه‌تان می‌تواند سابقه مرور را خاموش کند. اگر سابقه خاموش باشد، صفحه «سابقه» صفحه‌های وبی را که بازدید کرده‌اید فهرست نمی‌کند. با نحوه استفاده از دستگاه Chrome مدیریت‌شده آشنا شوید