บังคับปิด

หากต้องการปิดหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันที่ทำงานผิดปกติใน Google Chrome ให้ใช้ตัวจัดการงาน โดยมีวิธีดังนี้:


  1. คลิกเมนู Chrome Chrome menu
  2. เลือก เครื่องมือ
  3. เลือก ตัวจัดการงาน
  4. เลือกรายการที่คุณต้องการปิด
  5. คลิกปุ่ม สิ้นสุดกระบวนการ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถรายงานปัญหามายังเราว่ามีหน้าเว็บใดบ้างทำงานไม่ถูกต้องใน Google Chrome