Không thể tạo hoặc chỉnh sửa người dùng được giám sát

Bạn không thể tạo hồ sơ được giám sát để kiểm soát và xem các trang web mà ai đó truy cập nữa.

Nếu đã thiết lập hồ sơ được giám sát, thì bạn có thể tiếp tục sử dụng hồ sơ đó. Các cài đặt hiện tại của bạn vẫn sẽ hoạt động.

Bạn không thể làm những việc sau đây:

 • Thêm hồ sơ được giám sát mới
 • Chỉnh sửa cài đặt cho hồ sơ được giám sát
 • Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu duyệt web
 • Xem hoạt động của hồ sơ được giám sát tại chrome.com/manage

Để quản lý trải nghiệm dùng Chrome của con bạn, hãy tạo tài khoản cho con bạn bằng Family Link.

Di chuyển người dùng được giám sát sang hồ sơ thông thường

Bước 1: Lưu dấu trang (tùy chọn)

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Truy cập vào hồ sơ của người dùng được giám sát.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 4. Chọn Dấu trang tiếp đến Trình quản lý dấu trang.
 5. Ở phía trên cùng, hãy nhấp vào Tổ chức tiếp đến Xuất dấu trang sang tệp HTML.

Bước 2: Xóa hồ sơ được giám sát

 1. Truy cập vào hồ sơ của người giám sát.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào nút có tên của bạn.
 3. Nhấp vào Quản lý mọi người.
 4. Di chuyển con trỏ đến hồ sơ của người dùng được giám sát.
 5. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Xóa người này.
 6. Xác nhận bằng cách nhấp vào Xóa người này.

Bước 3: Tạo hồ sơ thông thường

 1. Nhấp vào Thêm người.
 2. Chọn một ảnh và nhập tên.
 3. Nhấp vào Lưu.

Bước 4: Thêm dấu trang (tùy chọn)

 1. Trong hồ sơ mới, ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 2. Chọn Dấu trang tiếp đến Nhập dấu trang và cài đặt.
 3. Từ menu thả xuống, hãy chọn Tệp HTML chứa dấu trang.
 4. Chọn Chọn tệp.
 5. Tìm và chọn tệp của bạn từ Bước 1.
 6. Nhấp vào Xong. Sau đó, các dấu trang này sẽ hiển thị trong thanh dấu trang.

Sử dụng người dùng được giám sát hiện tại

Cách nhận biết hồ sơ được giám sát
 1. Trên máy tính, ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào nút có tên của bạn hoặc biểu tượng Mọi người Mọi người.
 2. Nhấp vào Quản lý mọi người.
 3. Trên hồ sơ được giám sát, bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng Mọi người Danh bạ.
Ngăn chuyển hồ sơ được giám sát thành hồ sơ không được giám sát

Bạn có thể khóa hồ sơ của mình để giữ bí mật thông tin, mật khẩu và dấu trang của bạn khỏi những người dùng khác bằng cách làm như sau:

 1. Mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào nút có tên của bạn.
 3. Nhấp vào Thoát và khóa chặn trẻ em.

Để chuyển sang hồ sơ của bạn, bạn cần đăng nhập bằng mật khẩu Google của mình.

Bạn chỉ nên dùng chung máy tính với những người mà bạn tin tưởng để bảo vệ sự riêng tư của mình. Tùy chọn "Thoát và khoá chặn trẻ em" giúp bảo vệ sự riêng tư của bạn nhưng khóa chặn trẻ em không phải là biện pháp bảo mật mạnh để chặn người lạ.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?