ទំព័រដែលអ្នកបានស្នើមិនមានផ្តល់ជូនជាភាសារបស់អ្នកទេនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសភាសាផ្សេងទៀតនៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ ឬបកប្រែគេហទំព័រណាមួយទៅភាសាដែលអ្នកចង់បានភ្លាមៗ ដោយប្រើលក្ខណៈពិសេសបកប្រែដែលភ្ជាប់នៅក្នុង Google Chrome

Turn "Do Not Track" on or off

When you browse the web on computers or Android devices, you can send a request to websites not to collect or track your browsing data. It's turned off by default.

However, what happens to your data depends on how a website responds to the request. Many websites will still collect and use your browsing data to improve security, provide content, services, ads and recommendations on their websites, and generate reporting statistics.

Most websites and web services, including Google's, don't change their behavior when they receive a Do Not Track request. Chrome doesn't provide details of which websites and web services respect Do Not Track requests and how websites interpret them.

  1. On your computer, open Chrome.
  2. At the top right, click More More and then Settings.
  3. Click Privacy and security and then Cookies and other site data
  4. Turn Send a "Do not track" request with your browsing traffic on or off. 
false
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
false
Search Help Center
true
true
true
true
true
237
false
false