Quản lý thẻ trong Chrome

Bạn có thể mở nhiều thẻ trong Chrome. Bạn cũng có thể xem và chuyển đổi giữa tất cả các thẻ. Khi bạn mở một thẻ mới, Chrome sẽ mở trang Thẻ mới được cá nhân hoá.

Một số cách bạn có thể dùng để tuỳ chỉnh nội dung trên trang Thẻ mới:

 • Các giao diện khác
 • Giỏ hàng của bạn
 • Lối tắt của bạn
Tìm hiểu cách cá nhân hoá trang Thẻ mới.

Tìm hiểu cách quản lý bài viết đề xuất.

Các thao tác thường dùng với thẻ

Thực hiện các thao tác cơ bản khi bạn tìm kiếm trên web trong Chrome.

Mở thẻ mới
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Sắp xếp sau đó Thẻ mới Tab mới.

Lưu ý: Ở phía trên cùng của cửa sổ Chrome, bạn cũng có thể mở một thẻ mới khi nhấn vào biểu tượng Thẻ mới Tab mới .

Đóng thẻ
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi giữa các thẻ Chuyển đổi tab. Mọi thẻ đang mở sẽ xuất hiện.
 3. Ở trên cùng bên phải của thẻ bạn muốn đóng, hãy nhấn vào biểu tượng Đóng Đóng. Bạn cũng có thể vuốt để đóng thẻ.
Đóng tất cả các thẻ
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi giữa các thẻ Chuyển đổi tab. Mọi thẻ đang mở sẽ xuất hiện.
 3. Nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Đóng tất cả các thẻ.
Chuyển sang một thẻ mới
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi giữa các thẻ Chuyển đổi tab. Mọi thẻ đang mở sẽ xuất hiện.
 3. Vuốt đến thẻ bạn muốn rồi nhấn vào thẻ đó.
Sắp xếp lại các thẻ
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi giữa các thẻ Chuyển đổi tab.
 3. Chạm và giữ thẻ mà bạn muốn di chuyển.
 4. Kéo thẻ đó đến một vị trí khác.
Nhóm các thẻ của bạn
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome .
 2. Nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi giữa các thẻ Chuyển đổi tab.
  • Tạo nhóm thẻ: Chạm và giữ một thẻ rồi kéo qua một thẻ khác mà bạn muốn nhóm với thẻ đó.
  • Thêm thẻ vào một nhóm hiện có: Chạm và giữ thẻ rồi kéo thẻ đó vào nhóm.
  • Xem các thẻ trong nhóm:
   1. Nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi giữa các thẻ Chuyển đổi tab.
   2. Chọn nhóm.
  • Cách xoá thẻ khỏi nhóm:
   1. Nhấn vào nhóm thẻ.
   2. Chạm và giữ thẻ mà bạn muốn xoá.
   3. Kéo thẻ đó tới khu vực "Xoá khỏi nhóm" ở cuối màn hình.
Mở đường liên kết trong nhóm thẻ
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Di chuyển đến đường liên kết bạn muốn mở.
 3. Chạm và giữ vào đường liên kết đó.
 4. Nhấn vào Mở trong thẻ mới trong nhóm.
Tải lại các thẻ
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Tải lại Tải lại.

Thực hiện thao tác hàng loạt trên các thẻ

Bạn có thể thực hiện thao tác hàng loạt khi nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác hoặc khi chạm và giữ các thẻ.

Đóng thẻ
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi giữa các thẻ Chuyển đổi tab.
 3. Nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác sau đó Chọn thẻ.
 4. Chọn các thẻ bạn muốn đóng.
 5. Nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác sau đó Đóng thẻ.
Nhóm các thẻ
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi giữa các thẻ Chuyển đổi tab.
 3. Chạm và giữ thẻ bất kỳ hoặc nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác .
 4. Nhấn vào Chọn thẻ.
 5. Chọn các thẻ bạn muốn nhóm.
 6. Nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác sau đó Nhóm các thẻ.
Huỷ nhóm các thẻ
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome .
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi giữa các thẻ Chuyển đổi tab.
 3. Mở một nhóm thẻ chứa các thẻ mà bạn muốn huỷ nhóm.
 4. Chạm và giữ thẻ bất kỳ hoặc nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác sau đó Chọn thẻ.
 5. Chọn các thẻ bạn muốn huỷ nhóm.
 6. Nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác sau đó Huỷ nhóm các thẻ.
Đóng các thẻ trong nhóm
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome .
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi giữa các thẻ Chuyển đổi tab .
 3. Mở một nhóm thẻ chứa các thẻ mà bạn muốn đóng.
 4. Nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác sau đó Chọn thẻ.
 5. Chọn các thẻ bạn muốn xoá khỏi nhóm.
 6. Nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác sau đó Đóng thẻ.
Chia sẻ các thẻ
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome .
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi giữa các thẻ Chuyển đổi tab.
 3. Chạm và giữ thẻ bất kỳ hoặc nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác sau đó Chọn thẻ.
 4. Chọn các thẻ bạn muốn chia sẻ.
 5. Nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác sau đó Chia sẻ thẻ.
 6. Chọn nơi bạn muốn chia sẻ.
Chia sẻ thẻ trong nhóm
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome .
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi giữa các thẻ Chuyển đổi tab .
 3. Mở một nhóm thẻ chứa các thẻ bạn muốn chia sẻ.
 4. Nhấn vào Chọn thẻ.
 5. Chọn các thẻ bạn muốn chia sẻ.
 6. Nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác sau đó Chia sẻ thẻ.
Đánh dấu các thẻ
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome .
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi giữa các thẻ Chuyển đổi tab.
 3. Chạm và giữ thẻ bất kỳ hoặc nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác sau đó Chọn thẻ.
 4. Chọn các thẻ bạn muốn đánh dấu.
 5. Nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác sau đó Đánh dấu thẻ.

Mở cửa sổ mới trong Chrome trên máy tính bảng Android

Bạn có thể mở cùng lúc tối đa 5 cửa sổ và di chuyển các thẻ từ cửa sổ này sang cửa sổ khác trên máy tính bảng Android.

Mở cửa sổ mới

 1. Trên máy tính bảng Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cửa sổ mới.

Di chuyển một thẻ sang cửa sổ khác

 1. Trên máy tính bảng Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Trong thẻ bạn muốn di chuyển, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấn vào Di chuyển tới cửa sổ khác.
 4. Chọn cửa sổ để chuyển thẻ sang.
 5. Nhấn vào Di chuyển thẻ.

Chuyển cửa sổ

 1. Trên máy tính bảng Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Quản lý cửa sổ.
 3. Nhấn vào cửa sổ mà bạn muốn mở.

Đóng cửa sổ

 1. Trên máy tính bảng Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Quản lý cửa sổ.
 3. Bên cạnh cửa sổ bạn muốn đóng, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Đóng cửa sổ.
 4. Để xác nhận, hãy nhấn vào Đóng cửa sổ.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính